Show simple item record

dc.contributor.authorBeston, Gro
dc.contributor.authorBorge, Lisbet
dc.contributor.authorEriksson, Bengt G.
dc.contributor.authorHolte, Jan Stensland
dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.contributor.authorOttosen, Arild
dc.date.accessioned2007-05-04T12:23:48Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn978-82-76-71573-6
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133798
dc.description.abstractNorsk: Dette er den siste og avsluttende rapporten på grunnlag av vårt fireårige forskningssamarbeid (2002-2006) mellom Høgskolen i Hedmark og kommunene Hamar og Åmot. Mål: Forskningsprosjektets hensikt er å utvikle teoretisk og praktisk kunnskap innen psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Metode: Prosjektets overordnede strategi er handlingsorientert forskningssamarbeid (cooperative inquiry). Denne strategien hviler på en humanistisk og hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Det er benyttet varierte metoder innenfor de seks ulike delprosjektene; flerfasede fokusgruppeintervjuer, konsensusgrupper, semi-strukturerte spørreskjemaer og prosessnotater. Dialogbasert undervisning er brukt som prosjektets hovedintervensjon. Prosjektets hovedtese: Handlingsorientert forskningssamarbeid i kommunalt psykisk helsearbeid fremmer faglig kompetanse hos ansatte gjennom systematisk refleksjon over praksiserfaringer og medskaping av relevant lokal kunnskap. Den lokalt utviklede kunnskap kan, når den er medreflektert av brukere, bidra til sentral kunnskap om psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet. Resultater: Det er publisert artikler i både vitenskapelige og i fagtidsskrifter (totalt 17). Resultatene ser ut til å understøtte prosjektets hovedtese ved at handlingsorientert forskningssamarbeid ser ut til å støtte og stimulere ansattes evne til å uttrykke sin praksiskunnskap og brukernes erfaringskunnskap. Særlig er deltagelsen i fokusgrupper høyt verdsatt av både ansatte brukere. Denne evalueringsrapporten reflekterer over ulike aspekter ved forskningsprosessen så vel som deltagernes erfaring ved å delta i denne type handlingsorientert forskningssamarbeid i den hensikt å produsere lokal relevant kunnskap.en
dc.description.abstractEnglish: This is the final report from a four-year research (2002-2006) collaboration between Hedmark University College and the municipalities of Hamar and Åmot. Aim. The research project aimed at developing theoretical and practical knowledge in mental health care in the local community. Method. The overall research strategy is action research (cooperative inquiry). This strategy rests on a humanistic and a hermeneutic-phenomenological approach. In six sub-studies various methods have been used, e.g., multi-stage focus group interviews, consensus groups, semi-structured questionnaires and process notes from the research. The main mode of intervention has been dialogue based teaching. Project thesis. Cooperative inquiry within community mental health care promotes professional competence in the staff by means of systematic reflections on clinical experiences and co-creating of relevant, local knowledge. This knowledge development can, if it is co-reflected by users, contribute to developing central knowledge in communiy mental health care. Results. Various reports and articles in professional and scientific journals are published (in total 17). The findings seem to support the project thesis, i.e., cooperative inquiry seems to stimulate the staffs’ ability to articulate their clinical experience – and the users to express their experiential knowledge. Especially the participation in focus groups is highly valued by both users and staff. This final evaluation report reflects on various aspects of the research process as well as on the participants’ experiences of taking part in cooperative inquiry in order to produce relevant local knowledge in mental health care.
dc.format.extent1629365 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries01/2007en
dc.subjecthandlingsorientert forskningssamarbeiden
dc.subjectpsykisk helseen
dc.subjectflersteg-fokusgruppeintervju
dc.subjectkunnskapsutvikling
dc.titleHandlingsorientert forskningssamarbeid. Refleksjoner fra forskningsprosjektet «Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid i lokalsamfunnet» (PHIL)en
dc.title.alternativePromotive and preventive mental health care in the local community
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record