Show simple item record

dc.contributor.authorKostøl, Anne Kristoffersen
dc.date.accessioned2010-01-19T14:14:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-695-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133916
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven er et oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og målet er å undersøke hvordan fem skoler implementerer og operasjonaliserer verdibegreper innenfor verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikke, som finansieres av offentlige midler fra Utdanningsdirektoratet og administreres på sentralt nivå av Kristent Pedagogisk Forbund. I denne undersøkelsen er målet å se sammenhenger mellom de implementeringsstrategier skolene velger å bruke, og hvordan lærerne oppfatter og iverksetter læreplanen, her forstått som den enkelte skoles verdiprosjekt i Skal – skal ikke. Det teoretiske og empiriske grunnlag for oppgaven er læreplanteori, med særlig vekt på John Goodlads begrepssystem, implementeringsstrategier og verdiformidling i samarbeid mellom skole og hjem. Undersøkelsen er forankret i hermeneutisk tradisjon, og kvalitative metoder er benyttet i datainnsamlingen. Metodene som er brukt i denne casestudien er intervju av fem rektorer, gruppeintervju av fem lærergrupper, observasjon av fem prosjektmøter og dokumentanalyse. Problemstillingen er operasjonalisert for hvert måleinstrument, og de samme kategorier er benyttet i analysearbeidet. Analysen er kvalitativ, med både induktiv og deduktiv tilnærming. Funnene i analysen blir sett i sammenheng med teorigrunnlaget i oppgaven. Dette er det funnene i hovedsak viser: - Store forskjeller mellom skolene - Liten lokal forankring - Noe uklare verdier i skolene Funnene viser videre at mentors arbeid har bidratt til å utvikle felles grunnverdier i samarbeid mellom skole, elever og hjem på flere av skolene. Men skolene har også i stor grad støttet seg til andre tiltak, prosjekt eller program med tydelig verdiforankring, og som vektlegger implementering og metodisk arbeid rettet mot elevene. Funnene kan forklares ut fra særlig to årsaker: - Manglende sentrale implementeringsstrategier - Prosjektenes frihet i forhold til innholden
dc.description.abstractEnglish: This master´s thesis is a study of the value and developmental network Skal – skal ikke, supported by the Norwegian Directorate of Education and administered by the Christian Educational Association. The goal of this project was to observe how five schools operationalized and implemented concepts related to values in this network. The aim of this analysis was to look at the relationship between the implementation strategies chosen by schools, and how this was realized in the local curriculum by teachers, as part of the schools´ participation in the network. The theoretical and empirical base for this thesis is curriculum theory and John Goodlad´s conceptualisation of implementation strategies in relation to aspects of values in the cooperation between school and family. As part of the hermeneutic tradition, the analysis has applied qualitative methods in the empirical collection of data. Each of the five schools represented a case, and in each case the principal and a group of teachers were interviewed. The empirical part was further strengthened by an observation of one project meeting at each school and an analysis of documents related to the value and developmental network. The research question was operationalized and categories for the investigation developed and analysed accordingly. As part of the qualitative research both inductive and deductive approaches were used. The results of the analysis were seen in relation to the theoretical framework presented in this thesis, and the main findings were as follows: - Large differences between schools - Limited local foundation - Unclear values at schools It looks like the work performed by the mentors of the project has given rise to some common values in the relationship between school and family. However, the relationships are unclear since the schools also reported that they used knowledge gained from other projects and methodological programmes, with a clear emphasis on the relation between the school as an organisation and the pupil. Main reasons for the results seen in this study can be: - The lack of central guidelines as part of the implementation - The high degree of liberty in relation to the actual content
dc.format.extent773832 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries11/2008en
dc.subjectverdiarbeiden
dc.subjectskoleren
dc.titleImplementering og operasjonalisering av verdibegreper : en casestudie av 5 skoler tilknyttet verdi- og utviklingsnettverket Skal – skal ikkeen
dc.title.alternativeValues in school : how five schools operationalized and implemented concepts related to values in the network Skal – skal ikkeen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record