Show simple item record

dc.contributor.authorAasen, Ann Margareth
dc.contributor.authorKostøl, Anne Kristoffersen
dc.contributor.authorNordahl, Thomas
dc.contributor.authorWilson, Dordy
dc.date.accessioned2010-08-23T14:29:55Z
dc.date.available2010-08-23T14:29:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-7671-794-5
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133944
dc.description.abstractNorsk: Høgskolen i Hedmark fikk høsten 2009 i oppdrag av Østre Toten kommune om å evaluere spesialundervisningen i kommunen. Østre Toten har de senere årene hatt en markant økning i andel elever som mottar spesialundervisning. For skoleåret 2008/09 var det 9,6 % av elevene i Østre Toten som mottok spesialundervisning, mens landsgjennomsnittet lå på 7,2 %. På bakgrunn av denne informasjonen og samtaler med Østre Toten kommune ble det formulert to problemstillinger til prosjektet: ·· Hvilke faktorer tilknyttet elevgrunnlaget, driften av grunnskolene, læringsmiljøet og gjennomføringen av den vanlige undervisningen kan forklare den høye forekomsten av spesialundervisning i Østre Toten? ·· Gir den store andelen ressurser som i dag brukes på spesialundervisning de ønskede resultater, er denne ressursfordelingen likeverdig i forhold til de øvrige elevene? I denne forskningsrapporten presenteres resultater fra evaluering av spesialundervisningen i Østre Toten kommune. Målet med evalueringen har vært todelt. For det første skal evalueringen gi et grunnlag for å identifisere faktorer som forklarer den situasjonen som pr i dag eksisterer i kommunen. Videre skal det på bakgrunn av denne analysen fremmes forslag til mulige tiltak for å forbedre kvaliteten på opplæringstilbudet i grunnskolene i Østre Toten kommune. For å gi svar på problemstillingene er det utviklet et evalueringsdesign bestående av både kvalitative og kvantitative metoder. De kvalitative metodene har vært knyttet til intervjuer av skoleadministrasjonen, skoleledere, lærere og PPT samt dokumentanalyser av sakkyndige vurderinger, individuelle opplæringsplaner og halvårsrapporter. De kvantitative tilnærmingene har omhandlet en gjennomgang av nasjonale prøver, eksamensresultater, elevundersøkelsensamt annen kommunal statistikk relatert til spesialundervisning. Ut i fra funnene i det empiriske materialet og vurderinger av disse funnene, er hovedforklaringene på den høye forekomsten av spesialundervisning i kommunen, jf. den første problemstillingen, knyttet til følgende forhold: ·· En for ensidig anvendelse av individperspektivet på elevenes problemer i skolen ·· En utilsiktet effekt av tidlig innsats ·· Manglende kjennskap til og bruk av forskningsbasert kunnskap på alle nivåer Denne evalueringen har ikke et design som gjør at forskerne kan si noe sikkert om de resultatene som er funnet er en konsekvens eller effekt av spesialundervisningen. Ut i fra de analyser som har blitt gjort av den empirisk baserte kunnskapen forskerne har fått tilgang til, er det tre hovedmomenter som kan bidra til svar på den andre problemstillingen: ·· Skolenes resultater på nasjonale prøver, eksamensresultater og elevundersøkelsen ·· Den relative andelen av skolenes økonomiske ressurser som går til spesialundervisning ·· Forholdet mellom kvaliteten på vanlig undervisning og behovet for spesialundervisning Tiltakene som foreslås i rapporten er basert på hva som fungerer relativt bra i kommunen og de mer generelle vurderingene som er gjort med basis i annen forskning. Følgende tiltak foreslås for å forbedre opplæringstilbudet i Østre Toten kommune: -- En analytisk og situasjonsorientert tilnærming til all undervisning -- Fokuset på elevers vansker må nedtones på alle nivåer -- Vektlegge lærernes ledelse og struktur på undervisningen -- Tydelig og kunnskapsbasert ledelse -- En mer systemorientert PPT -- Kompetanseheving ved etterutdanning av lærere og reduksjon i bruk av assistenter -- Systematiske evalueringsrutiner av spesialundervisningen -- Et langsiktig og systematisk endringsarbeid må etableres -- Sterkere foreldreinvolveringen_US
dc.description.abstractEnglish: This research report presents the results of an evaluation of special education in East Toten. The municipality has in recent years been a marked increase in the proportion of students receiving special education, and evaluation is done on request from the municipality. In cooperation with the East Toten, it was formulated two issues: Which factors associated with pupil basis, the operation ·· of primary schools, learning environment and the implementation of the regular education may explain the high incidence of special education in East Toten? ·· Provides the large amount of resources currently spent on special education requirements, this resource allocation equitable in relation to the other students? It’s developed an evaluation design with both qualitative and quantitative methods to respond to the issues. The main explanation of the first issue is related to the following conditions: ·· A unilateral use of individual perspective on the students’ problems in school ·· An unintended effect of early efforts ·· Use of research-based knowledge at all levels These factors contribute to answer the second question: ·· School performance on national tests, exam results and student survey ·· The quality of regular education in relation to the need for special education ·· The relationship between economic resources to the regular education and special education The measures proposed in the report is based on what works relatively well in the municipality and the more general assessments made on research-based knowledge.
dc.description.sponsorshipØstre Toten kommuneen_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesHøgskolen i Hedmark - Rapport;04/2010
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectLæringsmiljøen_US
dc.title«Onger er rare»: Evaluering av spesialundervisning i Østre Toten kommuneen_US
dc.title.alternative«Kids are funny»: Evaluation of special education in East Totenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber143en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record