Show simple item record

dc.contributor.authorLie, Sigmund
dc.contributor.authorVedum, Trond Vidar
dc.contributor.authorDullerud, Ole
dc.date.accessioned2011-11-30T12:51:40Z
dc.date.available2011-11-30T12:51:40Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-7671-827-0
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133974
dc.description.abstractNorsk: Rapporten beskriver en undersøkelse som ble gjennomført i 2009 og 2010. Vi har hatt tre grupper av informanter. Ansatte i et utvalg av natur-, frilufts- og gårdsbarnehager. Lærere på 1. årstrinn der noen av elevene har gått i disse barnehagene. Elever på 4. årstrinn der noen har gått i tradisjonelle barnehager og noen i naturbarnehager. Rapporten gir først en oversikt over forskningsprosjekter som dokumenterer hvor viktig det er for barn å være mye ute. Det er blant annet viktig i forhold til oppvekststed og egen identitet. Barn som er mye ute utvikler en god motorikk. Opplevelser ute i naturen gir dem god sansetrening. Ved å være mye ute får barna nærkontakt med naturen og derigjennom rike naturopplevelser. Noen forskere mener at det å være mye ute gir en positiv helseeffekt. Fra den første naturbarnehagen ble etablert i Norge i 1986, har antall natur-, frilufts- og gårdsbarnehager økt. Det finnes ingen offisielle føringer på hva virksomhetene i disse barnehagene skal være. Våre funn viser at barnehagene legger stor vekt på verdien av naturkontakt og mye uteliv. De er ute store deler av dagen, og de har uteplasser av ulike typer. Uteplassene brukes i samlingsstund, til å tilberede mat over bål, og er utgangspunkt for fri lek og andre aktiviteter. Mange har lavvoer eller gapahuker der de minste barna kan sove. I gårdsbarnehagen er kontakt med dyr et viktig element. Vårt bestemte inntrykk er at de fleste barnehager har mye utetid, og at den har økt de siste årene. Mange førskolelærere hevder at noen år i natur-, frilufts- og gårdsbarnehager er den beste start vi kan gi barna. De blir mer harmoniske, selvstendige og trygge enn andre barn. Vår undersøkelse prøver å se om dette stemmer. Vi ønsker også å finne ut om barn i slike barnehager får et mer bevisst forhold til naturen og om de har bedre naturkunnskaper enn andre barn. Å måle sosial kompetanse hos barn er svært vanskelig. Det er mange faktorer utenfor barnehagen som også påvirker barns atferd og holdninger. Med disse forbehold kan vi se antydninger til at elever som har gått i natur-, frilufts- og gårdsbarnehager er noe mer selvstedige enn andre elever. Våre funn viser også at disse elevene har tilegnet seg god naturkunnskap og at den generelt er bedre enn hos elever som har gått i tradisjonelle barnehager. Elever som har gått i natur-, frilufts- og gårdsbarnehager synes også å være gladere i naturen og liker bedre å være på tur enn andre elever.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The report describes a survey conducted in 2009 and 2010. We had three groups of informants: employees of a variety of nature-, outdoor-, and farm- kindergartens; Teachers at Year 1 in which some of the pupils had gone to these kindergartens; and Year 4 pupils, some of whom had been in the same kindergartens. The report first gives an overview of research that documents how important it is for children to be spending much time outdoors. This is important in relation to their sense of place and their own identity. Children, who spend much time outdoors, develop good motor skills. They get closer to nature and thus have rich experiences of nature. These factors will also give them good sensory training. Some scientists believe that spending a lot of time outdoors gives a positive health effect. From the time when the first nature-kindergarten was established in Norway in 1986, the number of nature-, outdoor- , and farm- kindergartens has increased. There are no official guidelines on what activities in these kindergartens should be. Our findings show that kindergartens put a great emphasis on the value of closeness to nature and spending a lot of time outdoors. They are outdoors all day, and they have outdoor seating areas of various types. Patios are used when they gather to cook food over an open fire, these gatherings are, the starting point for free play and other activities. Many have Sami tents or wooden shelters where the smallest children can sleep. In the farm-kindergarten it is important to have contact with animals. Our specific impression is that the children in kindergartens spend a lot of time outdoors, and that this has increased in recent years. Many pre-school teachers claim that a few formative years in nature-, outdoor-, and farm- kindergartens are the best start we can give children. They become more balanced, independent and confident than other children. Our study tries to see if this is true. We also want to find out whether children in these kindergartens have a more conscious relationship to nature and whether they have more natural skills than other children. Measuring social competence in children is very difficult. There are many factors outside the kindergarten which also affects children’s behavior and attitudes. With these provisos, we can see indications that pupils who have been in these types of kindergartens are more independent than other pupils. Our findings also show that these pupils have acquired a good knowledge of nature which is generally better than that of pupils who have attended traditional kindergartens. Pupils who have been in nature-, outdoor-, and farm-kindergartens also seems to be happier out in nature and enjoy going on field trips more than other pupils.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;08/2011
dc.subjectbarnehagerno_NO
dc.subjectnaturbarnehagerno_NO
dc.subjectfriluftsbarnehagerno_NO
dc.subjectgårdsbarnehagerno_NO
dc.subjectnaturopplevelserno_NO
dc.subjectnaturkunnskaperno_NO
dc.subjectselvstendige barnno_NO
dc.subjecttrygge barnno_NO
dc.titleNatur-, frilufts- og gårdsbarnehager: Hva kjennetegner disse? Hva betyr de for barnas utvikling?no_NO
dc.title.alternativeNature-, outdoor-, and farm- kindergartens: What distinguishes them? What do they mean for children’s development?no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber67no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record