Show simple item record

dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.date.accessioned2012-06-18T09:17:07Z
dc.date.available2012-06-18T09:17:07Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7671-164-2
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133994
dc.description.abstractNorsk: Denne evalueringsstudien er en del av Prosjekt Undervisningsavdeling, som er et fireårig handlingsorientert forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Hedmark, Avdeling for sykepleierutdanning og Sanderud sykehus – nærmere bestemt ’Akuttposten’. Hensikten med studien er å undersøke opplevelser og erfaringer som personalet på Akuttposten har hatt ved å delta i handlingsorientert forskningssamarbeid i tre år, og hvilke virkninger prosjektdeltagelsen hatt for opplevelse av kompetanse i det daglige arbeid med pasientene. Studien har et deskriptivt design i form av en semistrukturert postenquete. Evalueringen er primært summativ, men vil også fungere formativt ved at resultatene skal benyttes for å korrigere kursen i siste prosjekfase. 16 respondenter deltok (svarprosent 59). Dataene ble kvalitativt innholdsanalysert. Funnene fra evalueringen viser at prosjektets forskjellige aksjoner (bl.a. dialogpreget undervisning, utvikling av postens målsetting med et uttrykt idégrunnlag, kunnskapsdannelse gjennom observasjoner, fokusgrupper og tilbakemeldinger i rapportform) har medvirket til endringer – dels i organisering av arbeidet, dels i holdninger og handlinger hos personalet både på individuelt og kollektivt nivå. To overordnede temaer i forandringsprosessen har bidratt til personalets opplevelse av kompetansehevning, nemlig 1) holdningsendringer i relasjon til pasienter, medarbeidere og til seg selv og 2) innsikt og forståelse slik det kommer frem ved økt teoretisk forståelse på kollektivt og individuelt nivå og økt praktisk forståelse av hvordan kunnskaper som mer-forståelse har gjort dem bedre i stand til å forstå og møte pasienter på relasjonelt nivå. Resultatene fra evalueringen tyder på at handlingsorientert forskningssamarbeid, som tar utgangspunkt i praksisnære problemstillinger, kan bidra til å bygge bro over teori-praksis-kløften. Prosjektet vil ha overføringsverdi for kompetanse- og kunnskapsutvikling for andre profesjonsutdanninger og praksisfelt.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This evaluation study is part of a four-year research collaboration between Hedmark College, Department of Nursing Education and an acute ward at Sanderud psychiatric hospital (‘Project Teaching Ward’). The aim of this descriptive study was, by means of a semi-structured questionnaire, to investigate what experiences the staff have had through three years of participation in co-operative inquiry related to clinical problems, and what impacts the project has had on their experience of competence in their daily work with the patients. 16 mental health professionals answered the questionnaire (responserate 59%). The material was analysed by means of qualitative content analysis. The findings revealed that various actions (i.a., dialogue teaching, development of ward objectives and ideology, development of knowledge through observations, focus groups and implementations of results from reports) have contributed to changes – partly in the organisation of services, partly in attitudes and actions both on individual as well as on collective level. There are two main themes in the process of change in the staffs’ experience of competence, namely 1) changes in attitudes in relation to patients, colleagues and to themselves, and 2) insight and understanding as it is demonstrated by increased theoretical understanding on collective as well as on individual level – and also a growth in practical kowledge of how knowledge have made them more equiped to comprehend and meet the patients on a relational level. The results from this evaluation indicates that participatory inquiry, by addressing everyday problems on the ward, has a potential for ‘closing the gap’ between science and practice. ‘Project Teaching Ward’ serves as an illustration of how futhering of competence and development of knowledge within acute psychiatric care could (easily) be applied to other areas of professional practice.
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseries2001; 6
dc.subjectakuttpsykiatrino_NO
dc.subjectevalueringno_NO
dc.subjecthandlingsorientert forskningssamarbeidno_NO
dc.titleHandlingsorientert forskningssamarbeid i akuttpsykiatrien: Evaluering av personalets opplevelser og erfaringer fra deltagelse i Prosjekt Undervisningsavdelingno_NO
dc.title.alternativeCo-operative inquiry within acute psychiatric care - an evaluation of staffs' experiences from participating in 'Project Teaching Ward'no_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Psychiatry, child psychiatry: 757no_NO
dc.source.pagenumber96no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record