Show simple item record

dc.contributor.authorJordet, Arne Hilmar Nikolaisen
dc.date.accessioned2012-05-12T12:45:10Z
dc.date.available2012-05-12T12:45:10Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-287-8
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134002
dc.description.abstractLutvann-undersøkelsen tar sikte på å belyse den didaktiske tenkning og praksis som har utviklet seg i uteskole på Lutvann skole siden denne arbeidsformen ble innført i 1995 som et fast innslag i skolens undervisning. En dag i uken gjennom hele skoleåret bruker elever og lærere den fysiske og sosiale virkelighet i skolens omgivelser som læringsmiljø for å supplere og berike den undervisning som foregår inne på skolen. I denne rapporten ser vi nærmere på hva elever og lærere gjør når de har uteskole, slik lærerne oppfatter det. Vi beskriver hvordan Lutvann skole organiserer uteskole, hvilke læringsmiljøer de benytter i uteskole, hvilket innhold elevene jobber med ute og hvilke metoder lærerne benytter seg av i uteskole. Empirien blir hele veien belyst i forhold til teori. Rapporten gir viktige svar på didaktikkens hvor-, hva- og hvordan-spørsmål om uteskole. Studien viser at uteskole er mulig å gjennomføre som en regelmessig arbeidsform gjennom grunnskolens 7 år på en måte som ivaretar Læreplanverkets samlede mål og intensjoner. Materialet tegner et detaljert og grundig bilde av uteskolens didaktikk. Materialet viser at skolefagene har en sentral plass i uteskole. Elevene får anledning til å jobbe med innholdet på en variert og praktisk rettet måte hvor kognitive, affektive og psykomotoriske elementer i opplæringen integreres. Funnene i studien tyder på at uteskole representerer en didaktisk tenkning og praksis som har et stort potensial i dagens og morgendagens skole. Vi aner konturene av en skole som møter det klassiske teori-praksis-problemet i opplæringen på en måte som styrker det teoretiske perspektivet i opplæringen. Samtidig gis elevene muligheter til å nærme seg lærestoffet på en mer variert måte ved at de får bruke flere sider av seg selv. Materialet underbygger oppfatningen av uteskole som en relevant og aktuell praksisform som stimulerer elevenes utvikling som hele mennesker. Uteskole gir et viktig bidrag til en mer livsnær skole.no_NO
dc.description.abstractEnglish: The main purpose of the Lutvann-survey is to throw some light on the pedagogical theory and practice which has been developed at Lutvann School in the field of outdoor education. Lutvann School, a primary school in Oslo, introduced outdoor education as a working method in 1995 as an important element in the teaching. One day a week throughout the school year the pupils and teachers use the surroundings of the school as a teaching resource to complement and enrich the teaching going on indoors – in the classroom. In this report we direct our attention to what pupils and teachers actually do in the local environment and local society, as the teachers look upon it. We describe how Lutvann School organises outdoor education, which parts of the local environment and local society they use, which subjects the pupils are working on and which methods the teachers use in outdoor education. The report suggests answers to the all-important didactical questions of where, what and why. The study shows that outdoor education is possible to realise as a regular workingmethod throughout the seven years of primary school. The material draws a detailed and complete picture of outdoor education. The study indicates that the school subjects have claimed considerable space in outdoor education. The pupils get the chance to work with the subjects in several, often practical ways, where cognitive, affective and psychomotory elements are integrated. The study indicates that outdoor education represents a pedagogical thinking and practice that seems to have large potential in the school, today and in the future. We sense the outlines of a school which meets the classical theory-practice-problem of education in a way that strengthens the theoretical perspective of the education. At the same time, however, the pupils can approach the subjects in various ways and use all parts of themselves. The study supports the opinion of outdoor education as a relevant and valuable pedagogical practice which stimulates the development of the pupils as whole human beings. Outdoor education gives an important contribution to a more life-centred school.
dc.relation.ispartofseries9;2003
dc.subjectuteskoleno_NO
dc.subjectdidaktikkno_NO
dc.titleLutvann-undersøkelsen En case-studie om uteskolens didaktikk. Delrapport 2no_NO
dc.title.alternativeEn undersøkelse av innhold og metoder i uteskolen på Lutvann skoleno_NO
dc.typeResearch reportno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record