Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHedelin, Birgitta
dc.contributor.authorSeverinsson, Elisabeth
dc.contributor.authorHummelvoll, Jan Kåre
dc.date.accessioned2012-05-12T12:42:04Z
dc.date.available2012-05-12T12:42:04Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.isbn82-7671-291-6
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134010
dc.description.abstractLokalsamhälle är ett komplext begrepp som omfattar både gemenskap och utanförskap, hem och gräns. Ofta avses ett avgränsat geografiskt område med formella och informella institutioner, värderingar, hierarkier, utvecklings- och kommunikationsvägar. Lokalsamhället är den primära arenan för psykiskt hälsoarbete och psykiatrisk omvårdnad. Syftet med denna litteraturresumé var att ge en bred översikt över forskning och yrkesmässig reflektion relaterad till psykiatrisk omvårdnad och psykiskt hälsoarbete i lokalsamhället. Forskningsfrågorna inriktades på centrala forskningsteman, kunskapsutveckling och framtida utmaningar som beskrivs inom området från 1990 till 2002. Resumén bygger huvudsakligen på vetenskapliga artiklar vilka kategoriserats och beskrivs kortfattat. Tre centrala teman inom psykiatrisk omvårdnad och psykiskt hälsoarbete i lokalsamhället har framkommit; Utvecklingen, historiken och professionaliseringen, Förutsättningar, innebörd och praxis, samt Arbetets inriktning på personer eller grupper i riskzonen för psykisk ohälsa eller på personer med långvariga och allvarlig psykisk ohälsa och deras närstående. Kunskapsutvecklingen har huvudsakligen en deskriptiv ansats med kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder eller bygger på yrkesmässig reflektion och diskussion. Framtidsfrågorna inriktas huvudsakligen på behovet av att fördjupa kunskapen om specifik psykiatrisk omvårdnad och psykiskt hälsoarbete som riktas till enskilda personer men även på behovet att påverka psykisk hälsa hos utsatta grupper i befolkningen. Utveckling av psykiatrisk omvårdnad genom handlingsorienterad forskning, handledning, utbildningsfrågor, samverkan och metoder för utvärdering betonas liksom behovet av kunskapsteoretisk förankring av betonas.no_NO
dc.description.abstractEnglish: Community is a complex concept comprising fellowship and alienation, home and border. Often a local community is conceived as a delimited geographic area with formal and informal institutions, values, hierarchies and communications. The local community is the primary arena of mental health work and psychiatric nursing. The aim of this literature resumé was to give a broad overview of research and professional reflection related to mental health work and psychiatric nursing in the local community. The research questions focused on central research themes, knowledge development and future challenges described within the field from 1990 through 2002. The resumé rests mainly on scientific articles that are categorised and described briefly. Three central themes have appeared: a) Development, history and professionalism, b) Presuppositions, implications and practice and, c) Focusing persons and groups at risk of developing mental unhealth or on persons with long-term and serious mental sufferings and their relatives. The knowledge development has primarily descriptive designs with qualitative and quantitative methods of data gathering, or rests on professional reflection and discussion. To a large degree the questions related to future research focus on the need to deepen the knowledge on specific mental health work and psychiatric nursing towards single persons, but even on the need to promote mental health in vulnerable groups in the population. The development of mental health work by means of cooperative inquiry, supervision, training, collaboration and methods of evaluation are emphasised - as well as the need for basic epistemological reflection.
dc.relation.ispartofseries10;2003
dc.subjectlokalsamhälleno_NO
dc.subjectpsykiatrisk omvårdnadno_NO
dc.subjectpsykiskt hälsoarbeteno_NO
dc.subjectkunskapsutvecklingno_NO
dc.titlePsykiatrisk omvårdnad och psykiskt hälsoarbete i lokalsamhället - en resumé av internationell forskning och yrkesmässig reflektionno_NO
dc.title.alternativePsychiatric nursing and mental health work in the community - a resumé of international research and professional reflectionsno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber122no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel