Show simple item record

dc.contributor.authorKastdalen, Leif
dc.date.accessioned2012-11-16T10:00:34Z
dc.date.available2012-11-16T10:00:34Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.isbn82-7671-377-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/134120
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten er en evaluering av hvordan elg brukte de avbøtende tiltakene som er etablert for å hindre at Gardermobanen og Europaveg 6 ble barrierer for vilt. I tillegg er det en gjennomgang av aktuelle tiltak for å bedre trekkmulighetene i øst-vest retning på Øvre Romerike. Evalueringen er gjennomført i den tredje vinteren etter at faunapassasjene over Gardermobanen stod ferdige, og omfattet kun virkningene for elg. Trekkmønsteret til elg ble kartlagt ved ukentlige registreringer av spor. Sporregistreringene vinteren 1999 ble sammenliknet med tilsvarende tellinger før utbygging. Langs Gardermobanen ble faunapassasjene bygget spesielt med tanke på viltet (7 stk.) kontrollert, langs E6 ble viltslusene kontrollert (10 stk). Tellingene viste at det i 1999 var et stort trekk til vinterområdene på Romerikssletta. Målinger av snøakkumulering og antall snødager i elgens sommerområder var gode indikatorer både for å fastsette trekktidspunkt og sesongtrekkets omfang. I 1999 startet sesongtrekket inn på Romerikssletta i begynnelsen av januar. Trekket stoppet opp vest for Gardermobanen, kun et fåtall av dyrene trakk forbi. I februar begynte elg å trekke tilbake mot åsliene. Vinteren 1998 ble det lagt ut halmballer på tre av de 7 etablerte faunapassasjene, dette tiltaket ble fulgt opp i 1999 på de samme passasjene. Faunapassasjene med utlagt fôr hadde langt større sporaktivitet enn de øvrige, men nettotrekket videre østover var ikke større. Viltovergangen, hvor det også går en fylkesveg, ble brukt langt mindre enn det som var forventet ut fra denne overgangens plassering. Oppsetting av viltgjerdene på E6 ble sluttført høsten 1998, slik at det i 1999 var sammenhengende viltgjerder der det var skogvegetasjon inn mot vegen fra Minnesund til Oslo. På den 30 km lange strekningen fra Minnesund til Jessheim er det laget 10 åpninger i gjerdene. Samlet ble det i disse slusene bare registrert 64 spor av elg. Sammenliknet med registreringer før utbygging var det i 1999 en meget stor nedgang i antall elg som krysset E6 og Gardermobanen. Vinteren 1999 var første året hvor det ikke lengre var registrert noe nettotrekk mot beiteområdene øst for E6. Tiltak for å bedre virkningsgraden av faunapassasjene på Gardermobanen, og for å bedre trekkmuligheten for vilt over E6 er beskrevet.no_NO
dc.description.abstractEnglish: This report is an evaluation of how effective the mitigation measures have been in preventing the new Gardermoen Railroad and the expansion of European Highway #6 (E6) from becoming a barrier for moose. Additionally I review potential methods to improve the east-west migration possibilities for moose in the greater Romerike area. This evaluation was conducted during the third winter after numerous wildlife passages were completed over the railway and only measures the use by moose. The migration patterns of moose were identified with weekly track surveys. Track registrations collected in the winter 1999 were compared to similar track registrations collected prior to construction of the railway. Six wildlife overpasses and one underpass constructed over the Gardermoen railroad and 10 crossing points for wildlife (wildlife sluices) along E6 were specifically checked. Track counts showed that the winter 1999 had a large migration of moose to the winter grazing habitat found in the low lying Romerike plains. Measurements of snow depth and the number of snow days in the moose summer range was a good indicator for the timing and intensity of the seasonal migration. In 1999 the migration of moose down to the Romerike flatlands began in early January. This migration stopped west of the Gardermoen Railroad with only very few animals continuing their migration past the railroad. In February the moose began to migrate back towards their summer range in the surrounding highlands. During the winter 1998 and 1999 hay bales were placed at 3 of the 7 established wildlife passages. The passages with the additional feed bales showed much greater track activity than the other passages without hay bales, however the net movement further east through these passages was minimal. The wildlife overpass placed in conjunction with a county road was used much less than expected based on earlier use of the area where it was located. The construction of wildlife fences along E6 was completed in the autumn 1998, such that in 1999 there was a continuous fence from Minnesund to Oslo (70 km) wherever the highway adjoined forested habitat. Ten openings were left in the fence along the 30-km long interval from Minnesund to Jessheim. Only 64 track registrations were made at all 10 of these wildlife-crossing points combined. Comparison of the 1999 track data with data collected prior to construction of the Gardermoen Railroad and the new E6 showed a huge reduction in the number of moose that crossed these areas. Winter 1999 was the first time that no net migration into the winter grazing area east of E6 was observed. I also describe measures that may improve the functionality of the wildlife passages over the railroad and methods to improve the migration possibilities for wildlife in crossing E6.
dc.description.sponsorshipNSB Gardermobanen og Statens vegvesen Akershusno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;26/1999
dc.subjectGardermoutbyggingenno_NO
dc.subjectavbøtende tiltakno_NO
dc.subjectalcesno_NO
dc.subjectelgno_NO
dc.subjectfaunapassasjerno_NO
dc.subjectviltsluserno_NO
dc.subjectvegutbyggingno_NO
dc.subjectjernbaneutbyggingno_NO
dc.titleGardermoutbyggingen: Evaluering av avbøtende tiltak for elgno_NO
dc.title.alternativeGardermoen Airport development: Evaluation of mitigation measures for mooseno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record