Show simple item record

dc.contributor.authorAasvik, Erlend Winther
dc.contributor.authorAmdal, Lilli
dc.date.accessioned2014-06-04T08:41:29Z
dc.date.available2014-06-04T08:41:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/195883
dc.descriptionBacheloroppgave sykepleie, 2014nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Veteraner står i fare for å få Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) ved gjentatte eksponeringer for traumer. I de senere år har det i Norge vært stadig fokus på veteraner som har fått slik lidelse men som ikke har fått oppfølgningen som de kanskje burde hatt. Mindfulness har også blitt veldig populært og er nå ofte å se i ukeblader, bokhandler og i medisinske blader. Hensikten: Vi ønsket å se om mindfulness kunne være et mulig hjelpemiddel for sykepleiere i behandling av veteraner som har fått PTSD etter traumer i utenlandstjeneste. Vi har undersøkt litteraturen med hensikt å finne empiri for effekt ved bruk av mindfulness samt om det lar seg gjøre for sykepleiere å benytte dette i forhold til de ansvar en sykepleier har. Metode: Det har blitt utført en litteraturstudie med et hermeneutisk fenomenologisk design hvor vi har forsøkt å forstå fenomenene mindfulness og PTSD i sammenheng med veteraner og traumer. Vi har gjennomgått store mengder vitenskapelige artikler for å få en oversikt over feltet, og prøvd å sette det sammen med problemstillingen vår. Resultat: Vi har funnet at mindfulness kan ha god effekt mot PTSD spesielt som en tilleggsbehandling til andre eksisterende behandlingsmetoder som Mindfulness-Basert Kognitiv Terapi. Mindfulness kan fungere godt som et sykepleieverktøy med noen krav til ekstra oppfølgning ut over kursvarighet. Det kommer også fram at veteraner bør få tilgang til opplæring i mindfulness når i tjeneste eller eventuelt som en pakke ved avsluttet karriere for å stå bedre rustet til å takle stress. Konklusjon: Vi mener det er grunn til å si at mindfulness kan fungere som behandling og tilleggsbehandling ved PTSD hos veteraner, og at sykepleiere kan benytte mindfulness som metode. Til tross for dette, ser vi at det er behov for mer forskning på området, med hensiktsmessige design og med kontrollgrupper, da veldig mye av forskningen vi fant hadde mangler eller rapporterte mangler. Vi ser at det helt klart trenges mer forskning i Europa og Norden på dette området da det kan være store forskjeller i forhold til USA.nb_NO
dc.description.abstractEnglish abstract: Background: Veterans are at risk of developing Posttraumatic stress disorder (PTSD) from being exposed to traumas at several occasions. In recent years Norway has increasingly focused on veterans who have received such disorder but have not been followed up as they perhaps should have. Mindfulness has now become quite popular and is now often seen in magazines, bookstores and medical leaves. Objectives : We wanted to see if mindfulness could be a potential tool for nurses in treating veterans who received PTSD after trauma during international operations. We examined the literature on purpose of finding empirical evidence for efficacy of mindfulness and if it possible for nurses to use this in relation to the responsibility of nurses . Method: It has been performed a literature study with a hermeneutic phenomenological design where we have tried to understand the phenomena mindfulness and PTSD in the context of veterans and trauma. We have undergone significant amounts of scientific articles to get an overview of the field and chosen the ones that are the most relevant to our problem. Results: We found that mindfulness can have good effect s against PTSD especially as an adjunct to other existing therapies like Mindfulness - Based Cognitive Therapy. Mindfulness can work well as a nursing tool with some requirements for additional monitoring over the course duration. It also appears that veterans should have access to training in mindfulness when in service or possibly as a package at the end of career to be better equipped to cope with stress. Conclusion: We believe there is reason to say that mindfulness can work as therapy and adjunctive therapy of PTSD in veterans, and that nurses can use mindfulness as a method. Despite this, we see that the re is a need for more research o n this area, with appropriate design and control groups, as a lot of research we found was missing or reported missing. We see that Europe and the Nordic countries should do more research on this matter as there can be large differences compared to the U.S.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808nb_NO
dc.subjectsykepleienb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectmental helsenb_NO
dc.subjectveteranernb_NO
dc.subjectposttraumatisk stresslidelsenb_NO
dc.subjecttraumernb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.titleMindfulness for militære veteraner som lider av PTSDnb_NO
dc.title.alternativeMindfulness for military veterans suffering from PTSDnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record