Show simple item record

dc.contributor.authorHammerborg, Linda Jeanette Skarpnord
dc.date.accessioned2016-06-23T09:40:55Z
dc.date.available2016-06-23T09:40:55Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2393821
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2015.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Dette er en masteroppgave i tilpasset opplæring. Fenomenet som studeres kvalitativt i denne oppgaven er forståelser om Vurdering for læring og undervisningsmetoder i kunst og håndverksfaget på ungdomsskolen. Hensikten med oppgaven var å utfordre forskerens etablerte forståelse om fenomenet i lys av tilpasset opplæring og gi et pedagogisk og didaktisk bidrag til utdanningsfeltet med et spesielt øyemål for kunst og håndverksfaget. Oppgaven ble konstruert som en pedagogisk filosofisk reise i et vurderingslandskap. På reisen følges spor og det skapes nye spor i landskapet. Forskeren møter blant annet en filosofisk tenkning tilhørende filosofene Deleuze og Guattari og tre kunst og håndverkslærere. Spor og datamateriale undersøkes i forhold til etablerte forskningsfunn, teorier, prinsipper og krav spesielt i relasjon til tilpasset opplæring, Vurdering for læring og kreativitet. Det empiriske materialet fra intervjuer med kunst- og håndverkslærere uttrykkes i portretter og tabellbilder. Studien viser frem forskjellige forståelser om Vurdering for læring og hvorfor det kan tenkes å være slik. Studien fremhever læreres ulike forståelser som positive forskjelligheter, men den viser også frem kompleksiteten i forståelser og profesjonsutøvelser. Oppgaven uttrykker et mangfold av sammenhenger og relasjoner som er av betydning for håndtering av myndighetenes prinsipper og krav til undervisning. Studien viser frem både etablerte og nytenkende inkluderende undervisningsmetoder. Gjennom reisen forskyves en forståelse fra Vurdering for læring som tiltak, verktøy eller prosess der læreren gjør Vurdering for læring, til en forståelse mot hva elevene gjør med vurderingsverktøy i læringsprosesser. Det anes også en forskyvning fra en lærersentrert til en elevsentrert undervisning. Effekter av reisen er teoretiske vurderingsverktøy som vurderingskriterier og vurderingsskjema.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This is a Master’s degree thesis in Adapted Education. The phenomenon that the thesis deals with is understandings about assessment for learning and teaching methods in art and craft in comprehensive school. The intention with the thesis was to challenge the researcher’s established understanding of the phenomenon in the light of adapted education and give a pedagogical and didactic contribution to the educational field, especially in relation to art and craft. The thesis is constructed as a pedagogical philosophical journey in an assessment scenery. During this journey, traces are followed and new ones are made. The researcher meets a philosophical thinking belonging to philosophers Deleuze and Guattari, in addition to three art and craft teachers. The traces and the data material are examined in relation to established research findings, theories, principles and requirements, especially in relation to adapted education, assessment for learning and creativity. The empirical data from interviews with art and craft teachers are expressed in portraits and table-images. The study points to different understandings about assessment for learning, and why it is likely to be this way. The study emphasizes that different understandings among teachers are positive distinctions, however, it also shows the complexity in understandings and professional practice. The thesis expresses a wide variety of connections and relations that are of importance when dealing with the authorities’ principles and requirements for teaching. Both established and new thinking including teaching methods are presented in this study. Through the journey, there is a shift from an understanding of assessment for learning as an initiative, tool or process where the teacher practices assessment for learning to an understanding of what the pupils do with assessment tools in learning processes. There is also a sense of shift from a teacher’s perspective to a pupil`s perspective. The results from the journey are theoretical assessment tools, such as assessment criterions and assessment forms.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.subjectkunst og håndverknb_NO
dc.subjectundervisningsmetodernb_NO
dc.titleVurdering for læring og undervisningsmetoder i kunst og håndverk. Min historie om en reise i et vurderingslandskap.nb_NO
dc.title.alternative´Assessment for learning` and teaching methods in arts and crafts education. My history about a journey through an assessment scenery.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record