Show simple item record

dc.contributor.authorVold, Andreas Lund
dc.date.accessioned2016-10-11T12:37:54Z
dc.date.available2016-10-11T12:37:54Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414272
dc.descriptionBacheloroppgave, barnehagelærerutdanning, 2016.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven fokuserer på hvordan ledelse basert på blant annet ytre motivasjon og strenge dokumentasjonskrav kan gi implikasjoner for prosesskvaliteten i norske barnehager. Gjennom analyse av teori og forskning i tilknytning til kvalitetsbegrepet, New Public Management, samt Human Resource Management ser den på hvordan sentrale faktorer innenfor ulike organisasjonsteorier har preget, og fortsatt preger barnehagesektoren i dag. Det trekkes også sammenligninger mellom de ulike teoriene for å gi en bredere forståelsesramme rundt oppgavens problemstilling. Med hovedvekt på forskning og litteratur innenfor Human Resource Management gjør oppgaven rede for hvordan ledelse sterkt preget av faktorer innenfor den harde varianten av dette feltet vil gi mindre tid til å utføre, samt lavere motivasjon til gjennomføring av de relasjonelle handlinger som kreves for utøvelse av god prosesskvalitet.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor thesis wil focus on how management including external motivation and documentation requirements may provide implications for the process quality in Norwegian kindergartens (age 1-6). Through analysis of theory and research related to quality, New Public Management, and Human Resource Management this thesis looks at how key factors within different organizational theories have characterized, and still have an impact on kindergartens today. It also compare the different theories to provide a larger understanding around the issue of the task. With an emphasis on research and literature in Human Resource Management this thesis explain how management strongly influenced by factors within the hard variant of this field, will give less time to perform, as well as lower motivation for the implementation of the relational acts who is required for the exercise of good process quality.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectBLUnb_NO
dc.subjectHuman Resource Managementnb_NO
dc.subjectHRMnb_NO
dc.subjectledelsenb_NO
dc.subjectbarnehagernb_NO
dc.subjectprosesskvalitetnb_NO
dc.titleKvalitet og ledelse i barnehagen - en organisasjonsutfordring.nb_NO
dc.title.alternativeQuality and management in kindergarten - an organizational challenge.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber28nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record