Recent Submissions

 • Personalets tilnærming til det kulturelle mangfoldet i barnehagen 

  Mohamed, Ashwaq Abdo (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg som forsker ønsket å finne ut om personalets holdningspraksis, i arbeid med flerkulturell barnehage. I den forstand har jeg definert min problemstilling: På hvilke måter kommer ...
 • Kompetanseheving for personalet tilknyttet tema utrygg tilknytning hos barnehagebarn 

  Pålerud, Karoline (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I min bacheloroppgave har jeg valgt å fokusere på barn med en utrygg tilknytning. Gjennom kompetanseheving hos personalet vil jeg belyse disse barna og deres tilknytningsadferd.. Jeg har valgt følgende problemstilling: ...
 • «Vi har undret oss over kongler mange ganger før» 

  Korsrud, Silje Killi (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Dette er en bachelor ved Høgskolen Innlandet, avdeling Hamar, Luna, våren 2018. Hovedfokuset for dette studiet har vært barns utvikling, lek og læring. I denne oppgaven er det tatt utgangspunkt i hvilken rolle ...
 • Pedagogisk ledelse av ansatte i barnehagen med kvalitativt fokus 

  Sørensen, Birgitte (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om hvordan man som pedagogisk leder i barnehagen kan utføre sin profesjonsrolle på en god måte ovenfor sine medarbeidere, for å oppnå bedre kvalitet i barnehagen. Jeg vil i oppgaven ...
 • Å være sammen i/om bevegelsen. Kroppslig samspill med de yngste barna. 

  Kolseth, Kari Marte Steinsrud (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne oppgaven tar for seg de yngste barnas kroppslige samspill og hvordan vi som voksne og ansatte i barnehagen kan møte og besvare dette samspillet. Min nysgjerrighet har vært rettet mot bevegelsen og hvordan man ...
 • Forebygge mobbing i barnehagen 

  Holtet-Stokkebekk, Anniken (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Denne bacheloroppgaven handler om tema mobbing og hvordan barnehagelærere kan arbeide med forebygging av mobbing i barnehagen. Jeg har brukt kvalitativt intervju for å undersøke hvordan barnehagelærere arbeidet med ...
 • Barnehagen som læringsarena 

  Mæhlum, Julie Marie Hommel (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I min bachelor oppgave har jeg valgt å se nærmere på det læringstrykket barnehagen i dag står ovenfor, og hvordan dette læringstrykket kan utfordre barnehagelærerens praksis og forståelse av læring. Jeg har med det ...
 • Lek som metode for bearbeidelse av sorg hos barn i barnehagen. 

  Bolsø, Anne (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Problemstillingen i arbeidet med denne studien under dette studiet er å undersøke hvilke adferdsmønstre og behov barn i sorg har, og hvordan barnehagelæreren kan møte disse i lek. Barn i sorg er sårbare, og har ...
 • Drømmehuset 

  Bay, Kristen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: «Hva kan man oppnå ved å utnytte de ulike egenskapene i en gruppe i et tverrfaglig prosjektarbeid»? Jeg har gjennomført et tverrfaglig prosjektarbeid med en førskolegruppe. Temaet for prosjektarbeidet har vært hus, ...
 • Tilknytning i små og store barnegrupper 

  Bugueno, Hanne Fodnes (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet små barns tilknytning i store og små barnegrupper. Problemstillingen er; Påvirker størrelsen på barnegruppa kvaliteten på tilknytningen? For å kunne svare på dette har ...
 • De yngste barnas medvirkning ved måltider i barnehagen 

  Bjørke, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk:Tema for denne bacheloroppgaven er de yngste barnas medvirkning i rutinesituasjoner i barnehagen. Oppgaven tar for seg hvilke forståelse barnehagelærere har for ettåringers muligheter for medvirkning under måltider. ...
 • Barns risikolek 

  Jonsen, Silje Rohaugen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan utvalgte barnehager legg til rette for risikolek på barnehagens uteområder. I tider hvor sikkerhet har fått mye oppmerksomhet, kan det være nyttig å vite hvordan ...
 • Utagerende barn og sosial kompetanse 

  Vestengen, Linda Katrine (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne oppgaven har jeg hatt fokus på sosial kompetanse og hvilken rolle de voksne har for å inkludere de utagerende barna i barnegruppen. Min problemstilling er: Hvordan kan barnehagepersonalet benytte seg av ...
 • Barns selvfølelse 

  Løvstad, Cathrine B. (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Innhold: Denne oppgaven har tema barns selvfølelse og fokuset er hvilken kunnskap barnehagelærere har om hvordan man kan arbeide for å fremme denne i barnehagen. For å få svar på problemstillingen min har jeg ...
 • «Spor av inntrykk, spor av uttrykk. - Et bildebokprosjekt». 

  Suhr, Anette Sætermo (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: Jeg har i denne oppgaven laget ei billedbok for de yngste hvor jeg har forsøkt å se boka som et estetisk produkt – altså noe som engasjerer sanser og følelser, fremfor et instrument for språklæring eller ren ...
 • Overgangen barnehagen - skole 

  Foss, Laila Olsen (Bachelor thesis, 2018)
  Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på overgangen mellom barnehage- skole for å kunne besvare problemstillingen min: «Hva legges vekt på av pedagoger i barnehagen og skolen for å fremme en god ...
 • Samarbeid med minoritetsspråklige foreldre. 

  Hov, Christina Vanghagen Løvald (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Dette er en bacheloroppgave i foreldresamarbeid ved Høgskolen i Hedmark. Formålet med oppgaven har vært å belyse det samarbeidet som er mellom hjem og barnehage med minoritetsspråklige foreldre. For å få frem dette ...
 • Balanseferdigheter blant 2-åringer i to forskjellige barnehager. 

  Frydenlund, Vilde (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Barnehagens innhold og oppgaver er en viktig brikke i barns utvikling. Denne oppgaven tar for seg barns fysiske utvikling, grovmotorikk og balanseferdighet. Datainnsamlingen har foregått i to forskjellige barnehager ...
 • Barnehagelærerens arbeid med trygghet og nære relasjoner. 

  Huset, Trine (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: Dette er en bacheloroppgave i barnehagelærerutdanningen. Oppgavens formål er å utvikle kunnskaper om barnehagelærerens arbeid med trygghet og relasjonsbygging, og er basert på følgende problemstilling: «På hvilken ...
 • Voksenrollen i barns kroppslige lek. 

  Stenseng, Ivar (Bachelor thesis, 2016)
  Norsk: I denne oppgaven tar jeg for meg voksenrollen i barnehagebarns kroppslige lek. Den kroppslige leken er en stor del av barnas hverdag i barnehagen. Hvordan barnehagens ansatte ser på denne typen lek er viktig for ...

View more