Now showing items 1-20 of 100

  • Anerkjennende væremåte i samspill med barnet. 

   Brenna, Rikarda (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for denne bacheloroppgaven er anerkjennende væremåte i relasjonen voksen-barn i barnehagen. Resultatene viser at anerkjennelse handler om respekt og lydhørhet for barnets egne erfaringer og opplevelser, ...
  • Balanseferdigheter blant 2-åringer i to forskjellige barnehager. 

   Frydenlund, Vilde (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Barnehagens innhold og oppgaver er en viktig brikke i barns utvikling. Denne oppgaven tar for seg barns fysiske utvikling, grovmotorikk og balanseferdighet. Datainnsamlingen har foregått i to forskjellige barnehager ...
  • Balanseferdigheter. 

   Bergerseter, Mia In Hee Solvang (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg sett på femåringers balanseferdigheter i en natur – og gårdsbarnehage og i en tradisjonell barnehage. Formålet med denne oppgaven er å sammenligne disse to barnehagene, og se om det var ...
  • Barn i sorg. 

   Wennerstrand, Oda (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Min problemstilling: Hvilke kunnskaper bør barnehagelæreren ha om barns sorg og sorgreaksjoner ved dødsfall i nære relasjoner? Hensikten med denne oppgaven er å vurdere hvilke kunnskaper barnehagelæreren og øvrige ...
  • Barn som ikke leker med andre barn. 

   Madsen, Tonje (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Tema for denne oppgaven er barnehagebarns alenelek. Målsetningen for undersøkelsen er å finne ut hva slags tanker og erfaringer barnehageansatte har, rundt barn som leker alene i barnegruppa. Hvilke årsaker tror ...
  • Barnehagelærere og stamming: Erfaringer og oppfatninger. 

   Vernang, Daniel (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet stamming i barnehagen. Erfaringene og oppfatningene til barnehagelærere er det som blir lagt fokus på, i lys av stamming hos barnehagebarn. Problemstillingen er hvordan ...
  • Barnehagelæreren sin tilnærming til barn som oppfattes som utfordrende. 

   Hansen, Eli Sofie (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: ”Hvilken tilnærming bruker barnehagelæreren når barnet oppfattes som utfordrende, og hvorfor velges denne tilnærmingen?”. Formålet med denne besvarelsen er å få en innsikt i hvilken tilnærming barnehagelæreren ...
  • Barnehagelærerens arbeid med trygghet og nære relasjoner. 

   Huset, Trine (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dette er en bacheloroppgave i barnehagelærerutdanningen. Oppgavens formål er å utvikle kunnskaper om barnehagelærerens arbeid med trygghet og relasjonsbygging, og er basert på følgende problemstilling: «På hvilken ...
  • Barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. 

   Brandsneshaug, Elin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Temaet for denne oppgaven er barns undring og fokuset er barnehagelærerens møte med barns undring i barnehagen. Gjennom problemstillingen «På hvilke måter møter barnehagelæreren barns undring?» vil barnehagelærerens ...
  • Barnehagen som læringsarena 

   Mæhlum, Julie Marie Hommel (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: I min bachelor oppgave har jeg valgt å se nærmere på det læringstrykket barnehagen i dag står ovenfor, og hvordan dette læringstrykket kan utfordre barnehagelærerens praksis og forståelse av læring. Jeg har med det ...
  • Barnehagen som læringsarena. 

   Dokken, Linda Kristiansen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å se nærmere på barnehagen som læringsarena opp mot problemstillingen: Hvordan vil et stadig økende fokus på barnehagen som læringsarena kunne påvirke mitt arbeid med læring ...
  • Barnehagens fysiske innemiljø – en inngang til barns medvirkning. 

   Skogen, Øyvind (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven har som mål å synliggjøre på hvilke måter det fysiske innemiljøet kan gi rom for barns medvirkning. Både medvirkning og det fysiske innemiljøet er to områder jeg mener fortjener økt oppmerksomhet, ...
  • Barns integritet og kartlegging. 

   Husås, Anita Renee Efraimsen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne bacheloroppgaven tar jeg opp temaet barns integritet og kartlegging, der jeg har valgt å fokusere på barna i kartleggingssituasjonen. For å finne ut av min problemstilling: Hvordan kan barnehagelæreren bruke ...
  • Barns risikolek 

   Jonsen, Silje Rohaugen (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Formålet med denne bacheloroppgaven er å se på hvordan utvalgte barnehager legg til rette for risikolek på barnehagens uteområder. I tider hvor sikkerhet har fått mye oppmerksomhet, kan det være nyttig å vite hvordan ...
  • Barns selvfølelse 

   Løvstad, Cathrine B. (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Innhold: Denne oppgaven har tema barns selvfølelse og fokuset er hvilken kunnskap barnehagelærere har om hvordan man kan arbeide for å fremme denne i barnehagen. For å få svar på problemstillingen min har jeg ...
  • Betydningen av tilrettelagt fysisk aktivitet for barn med nedsatt funksjon. 

   Stendal, Helene (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennomført fem kvalitative intervju med relevant fagpersonell på Beitostølen Helsesportsenter. Det handlet om hvordan de tilrettelegger fysiske aktiviteter både inne og ute for barn med ...
  • Bildebøker som en tidlig språkstimulerende aktivitet for de yngste barna. 

   Ree- Lindstad, Adeline Høy (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å fokusere på de yngste barnas språkstimulering og bildebøker som en del av det. I oppgaven har jeg valgt å gjøre en empiri. Problemstillingen min er: ”Hvordan ser personalet ...
  • Bli med ut og lek. 

   Larsen, Ranja (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I dagens samfunn er det et økt fokus på hva lek betyr for barna i barnehagen. Og hva er lek i barnehagen? Jeg vil med denne oppgaven ta for meg, hvordan personalet kan være den aktive voksne i barnas frilek ute. ...
  • Bokutvalget i barnehagen 

   Riise, Camilla Semb (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Jeg har i denne bacheloroppgaven valgt å se nærmere på bokutvalget i barnehagen, og hvilke holdninger som ligger til grunn hos pedagogene i barnehagen. I innledningen introduserer jeg til temaet bokutvalget i ...
  • De eldste barnas utelek i barnehagen. 

   Nystuen, Randi Synøve (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Temaet for min bacheloroppgave er «De eldste barnas utelek i barnehagen». Uteleken ses som en viktig del av den norske barnehagekulturen, og i min oppgave har jeg søkt å finne hvilke kvaliteter denne leken gir barna. ...