Show simple item record

dc.contributor.authorGranlien, Elise
dc.date.accessioned2016-11-17T12:33:49Z
dc.date.available2016-11-17T12:33:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421583
dc.descriptionVidereutdanning rehabilitering, 2016nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn: Helse– og omsorgstjenestene står overfor store utfordringer med tanke på demografisk utvikling. Antall eldre øker og flere vil få behov for hjelp fra det offentlige. Samtidig blir det færre til å utføre hjelpen. For å sikre fremtidig bærekraft må vi tenke nytt og innovativt i forhold til innhold i- og utførelse av tjenestene. Hverdagsrehabilitering er eksempel på en tjenesteinnovasjon. Tenkesettet som ligger til grunn er hverdagsmestring, arbeidsformen er rehabiliterende. Denne typen rehabilitering foregår i brukerens hjem og nærmiljø og innebærer at helsepersonell går fra å spørre brukeren: «Hva trenger du hjelp til?» til «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» Problemstilling: «Hva må til av holdnings– og kulturendringer hos helsepersonell for å lykkes med hverdagsrehabilitering?» Metode: Oppgava er et litteraturstudium. Ulike kilder er gjennomgått, sammenfattet og satt i en ny sammenheng. Videre er kildene sammenlignet og drøftet opp mot valgte kvalitative- og kvantitative forskningsartikler, teorier, rapporter og egne erfaringer. Resultat: Gjennom prosessen med å gjennomgå og sammenfatte kilder var det særlig tre kultur- og holdningsendringer hos helsepersonell som pekte seg ut som viktige for å lykkes:  Fra sykdom og svikt til ressurser og muligheter  Fra flerfaglig til tverrfaglig samarbeid  Fra en ekspert til to eksperter Konklusjon: Funn i studien tyder på at helsepersonell i stor grad har kunnskap om tenkesett og arbeidsmåte som ligger til grunn for hverdagsrehabilitering og hva som må til av endringer. På veien videre blir det viktig å legge til rette for at helsepersonell får hentet opp og brukt kunnskapen sin. Nøkkelord: rehabilitering, hjemmetjeneste, brukermedvirkning, tverrfaglig samarbeid.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subject.meshrehabiliteringnob
dc.subject.meshRehabilitationeng
dc.subject.meshHomemaker Serviceseng
dc.subject.meshhjemmetjenesternob
dc.subject.meshbrukermedvirkningnob
dc.subject.meshpasientmedvirkningnob
dc.subject.meshPatient Participationeng
dc.subject.meshtverrfaglig samarbeidnob
dc.subject.meshInterprofessional Relationseng
dc.titleFra «standardpakker» til individuell tilpasningnb_NO
dc.title.alternativeFrom «Standard Packages» to Individual Customizationnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801nb_NO
dc.source.pagenumber52 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record