Show simple item record

dc.contributor.authorLamborg, Kristine Wold
dc.date.accessioned2018-05-18T07:44:10Z
dc.date.available2018-05-18T07:44:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498490
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Norges forskningsråd (2015) har funnet at selvregulerte elever klarer seg bedre i livet, både når det kommer til utdanning og til arbeidsliv. Denne påstanden var bakgrunnen for valg av tema. Følgende problemstilling ble besvart gjennom et litteraturstudie: Hvordan formidles selvregulert læring, og hvordan kan lærere tilrettelegge for elevers utvikling av selvregulering? Oppgavens teoretiske perspektiv tar utgangspunkt i Banduras (1991, 1997), Boekaerts (1999, 2005) og Chamots (1993) teorier og modeller om selvregulert læring. Studien viser blant annet at selvregulert læring ofte knyttes til det som kan kalles for livslang læring (Ludvigsen et al., 2014, s. 36), og at det gjerne sees i sammenheng med motivasjon, læringsstrategier og selvoppfatning (Hopfenbeck, 2014, s. 163). Elevers utvikling av selvregulering er viktig fordi samfunnet vårt er i stadig endring. Det kan være vanskelig å forutse hvilke yrker som finnes i fremtiden, og hva disse yrkene krever av egenskaper og kunnskap (Hopfenbeck, 2011a, Ludvigsen et al., 2015). Det er derfor viktig at elevene utvikler en høy grad av selvregulering og at de lærer seg å lære. For at elevene skal klare dette er de avhengige av at læreren veileder dem i riktig retning. Ifølge TALIS 2013 (Jøsendal et al., 2016, s. 39) mener flere lærere at de ikke har nok kunnskap om hvordan de skal implementere selvregulert læring i undervisningen. Læreren bør for eksempel aktivt engasjere og involvere elevene i egen læring ved at de får være med på å velge ut oppgaver, og ved å vurdere sitt eget og medelevers arbeid (Hopfenbeck, 2014). Konkrete måter å implementere selvregulert læring på kan være bevisstgjøring gjennom begrepsavklaring, å vise til modeller, loggføring av egne læringsvaner og gjennom parvurdering eller gruppearbeid. Opparbeiding av et trygt læringsmiljø, samt gode relasjoner, er helt avgjørende for at læreren skal kunne legge til rette for elevers utvikling av selvregulering (Stobart, 2013; Ludvigsen et al., 2015, s. 76).nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The Norwegian Research Council (2015) has concluded that self-regulated students perform better in life, both in education and in working life. This assertion was the background for the choice of topic. The following thesis question was anwered trough a litterature study: How is self-regulated learning conveyed and how can teachers facilitate students development of self-regulation? The theoretical perspective is based on Banduras (1991, 1997), Boekaerts (1999, 2005) and Chamots (1993) theories and models of self-regulated learning. The study shows, among other things, that self-regulated learning often is linked to what can be called lifelong learning (Ludvigsen et al., 2014, p. 36), and also that the term often is seen in the context of motivation, learning strategies and self-perception (Hopfenbeck, 2014, p. 163). Students development of self-regulation is important because our society is constantly changing. It can be difficult to predict which professions exist in the future and what these professions require of skills and knowledge (Hopfenbeck, 2011a, Ludvigsen et al., 2015). It´s therefore important that students develop a high degree of selfregulation and that they learn to learn. In order for the students to do this, they are dependent on the teacher to guide them in the right direction. According to TALIS 2013 (Jøsendal et al., 2016, p. 39), several teachers believe that they do not have enough knowledge about how to implement selfregulated learning in the teaching. For example, the teacher should actively engage and involve students in their own learning by helping them choose tasks and by evaluating their own and fellow students work (Hopfenbeck, 2014). Consciousness through conceptualization and relating to models, or logging of their own learning habits and group work, can be concrete ways to implement self-regulated learning. Creating a safe learning environment, as well as good relationships, is crucial for the teacher to be able to facilitate the development of students self-regulation (Stobart, 2013; Ludvigsen et al., 2015, p. 76).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectselvregulert læringnb_NO
dc.subjectvurdering for læringnb_NO
dc.subjectvurderingnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectlæringsstrategiernb_NO
dc.subjectselvoppfatningnb_NO
dc.titleSelvregulert læring som livslang læring. Et studie om hvordan selvregulert læring formidles i styringsdokumenter og litteratur.nb_NO
dc.title.alternativeSelf-regulated learning as lifelong learning.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber34nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record