• «A teacher is one who makes himself progressively unnecessary» - Elevmedvirkning 

   Ødegård, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Det står spesifisert i både Opplæringslovens formålsparagraf (2008) og læreplanens generelle del (1993) at elevmedvirkning skal vektlegges i skolen. I 2012 ble det også fastsatt en bestemmelse av tid som skal brukes til ...
  • Alle elever skal få muligheten til å lære 

   Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...
  • Allting er lett, bare man kan det: Fordelene ved bruk av regning i flere fag 

   Tomter, Elisabeth K. (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven bygger på hvordan og hvorfor regneferdigheten skal brukes i flere fag i skolen. Strategidokumentet "Motivasjon og mestring for bedre læring" blir presentert med hvorfor det ble laget og hvordan ...
  • Barn av Jehovas vitner i Skolen 

   Medlie, Kristian Aagaard-Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven omhandler barn av Jehovas vitner i skolen, hvilke utfordringer de kan møte på og hvordan lærere kan møte disse utfordringene på skolen og i undervisningssammenheng. Lærerens rolle vil, gjennom ...
  • Begrepsforståelse i naturfag hos flerspråklige elever. 

   Brunvoll, Marianne (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan tospråklig fagopplæring kan påvirke en flerspråklig elevs begrepsforståelse og mestringsfølelse i naturfag. For å finne ut om det ble endring med tospråklig fagopplæring, ...
  • Begrepsforståelse og arbeidsmetoder i naturfag. 

   Jørgensen, Hanne Westmo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven er det undersøkt hvordan begrepsforståelse kan øke elevenes begrepsforståelse gjennom ulike arbeidsmetoder. Jeg utførte en kvalitativ studie hvor jeg ved hjelp av rammeverket ”fra ord til begrep” ...
  • Det beste stykket er det du deler med andre: Inquiry i matematikkundervisning 

   Bang, Heidi (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Inquiry er utforskende arbeidsmåter som bygger på å spørre, undersøke, skape, diskutere og undre i interaksjon med andre. Denne arbeidsmåten har en annen innfallsvinkel på matematikkundervisning, der memorering ...
  • Cooperative learning, og utviklingen av sosial kompetanse 

   Paulsbyen, Robin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne kvalitative undersøkelsen tar for seg temaet Cooperative learning, og hvordan metoden kan være med på å utvikle den sosiale kompetansen til elevene i skolen. Den sosiale kompetansen til elevene er en grunnleggende ...
  • ”Da vår trio ble delt i to” 

   Stadsvold, Kristin Storbråten (Bachelor thesis, 2017)
   English: This study examines how the school system optimally can work to accommodate students who experience the separation of their parents. It focuses on youth in the ages of 12-16. The theoretical emphasis regards ...
  • Dannelsens betydning i fremtidens skole. Læreres dannelsesoppdrag i praksis. 

   Jørstad, Marte I. (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Danning har nå fått en større plass i læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Samtidig er dannelsesbegrepet et utydelig begrep som skaper mye forvirring blant lærere så ...
  • Dannelsens paradokser. Skolens dannelsesoppdrag i et filosofisk og samfunnsetisk perspektiv. 

   Frøyhov, Steffen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie om dannelsens paradokser i et samfunnsetisk og filosofisk perspektiv. Problemstillingen er: «Hva er dannelsens paradokser, og hvordan kan skolen drive dannelse på tross ...
  • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

   Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
  • Digitalt forbedringspotensial hos lærere i ungdomsskolen. 

   Arnekleiv, Sjur Slettvold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen «Hva slags forbedringspotensial ligger det i læreres bruk av digitale verktøy i skolen?». To lærere på ungdomstrinnet fra forskjellige skolekretser har blitt ...
  • Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi. 

   Loktu, Thea Amanda Hansen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og ...
  • Dydsetiske bidrag i skolen. 

   Tetlimo, Kristine (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Etikk i skolen og dydsetikk er det overordna temaet for denne bacheloroppgaven. For å gi oppgaven et tyngre holdepunkt tilspisses temaet til dannelse og deretter til viktigheten av fenomenet læreren som forbilde. ...
  • Dyrking av elevers indre motivasjon. 

   Haugen, Vegard Eide (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på forskningsspørsmålet: Hvordan arbeider lærere målrettet for å fremme den indre motivasjonen hos gutter på 10. trinn i matematikk? For å svare på dette har jeg gjennomført kvalitative intervjuer ...
  • Elevaktivitet i sexsualundervisning. 

   Haganæs, Maren Sandvik (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven belyses hvordan underviningsmetoden kan påvikrer elevens tilegnelse av kunnskap, gjennom å se på elevaktivitet kontra tradisjonell undervisning i naturfag med tema prevasjonsmiddler. Det har blitt ...
  • Elevenes forståelse av begrepet kraft. 

   Solstad, Amalie Enghaug (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan utvikler elever sin forståelse for kraftbegrepet med og uten erfaring fra utforskende arbeidsmåter?”. For å undersøke dette har jeg brukt deler av praksisperioden ...
  • Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag 

   Eliassen, Sara Ødegaard (Bachelor thesis, 2013)
   Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar ...
  • Elever med særskilte behov. -Mental inkludering for å bli en del av fellesskapet. 

   Jernslett, Magnus (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: I denne oppgaven fokuseres det på elever med særskilte behov, og hvorvidt de blir inkludert som en del av fellesskapet. Her er det et fokus ikke bare på den fysiske, men også den psykiske inkluderingen av eleven. ...