• «A teacher is one who makes himself progressively unnecessary» - Elevmedvirkning 

   Ødegård, Kristine (Bachelor thesis, 2013)
   Det står spesifisert i både Opplæringslovens formålsparagraf (2008) og læreplanens generelle del (1993) at elevmedvirkning skal vektlegges i skolen. I 2012 ble det også fastsatt en bestemmelse av tid som skal brukes til ...
  • Alle elever skal få muligheten til å lære 

   Nysæter, Mia Kristine Furuseth (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke ulike aspekter ved tilpasset opplæring. Jeg var interessert i å finne ut hva som lå i begrepet, finne ut hva teori sier om hva tilpasset opplæring er, hva som må til for ...
  • Allting er lett, bare man kan det: Fordelene ved bruk av regning i flere fag 

   Tomter, Elisabeth K. (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Denne oppgaven bygger på hvordan og hvorfor regneferdigheten skal brukes i flere fag i skolen. Strategidokumentet "Motivasjon og mestring for bedre læring" blir presentert med hvorfor det ble laget og hvordan ...
  • Å tenke i alle fag - Fundamentet for de grunnleggende ferdighetene. 

   Pedersen, Marthe Berger (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan filosofi som metode i grunnskolen skal kunne bidra til å fremme elevenes kritiske tenkning. Med støtte fra ulike kilder argumenteres det for hvordan kritisk tenkning er ...
  • Barn av Jehovas vitner i Skolen 

   Medlie, Kristian Aagaard-Nilsen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven omhandler barn av Jehovas vitner i skolen, hvilke utfordringer de kan møte på og hvordan lærere kan møte disse utfordringene på skolen og i undervisningssammenheng. Lærerens rolle vil, gjennom ...
  • Begrepsforståelse i naturfag hos flerspråklige elever. 

   Brunvoll, Marianne (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan tospråklig fagopplæring kan påvirke en flerspråklig elevs begrepsforståelse og mestringsfølelse i naturfag. For å finne ut om det ble endring med tospråklig fagopplæring, ...
  • Begrepsforståelse og arbeidsmetoder i naturfag. 

   Jørgensen, Hanne Westmo (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: I denne oppgaven er det undersøkt hvordan begrepsforståelse kan øke elevenes begrepsforståelse gjennom ulike arbeidsmetoder. Jeg utførte en kvalitativ studie hvor jeg ved hjelp av rammeverket ”fra ord til begrep” ...
  • Det beste stykket er det du deler med andre: Inquiry i matematikkundervisning 

   Bang, Heidi (Bachelor thesis, 2013)
   Sammendrag: Inquiry er utforskende arbeidsmåter som bygger på å spørre, undersøke, skape, diskutere og undre i interaksjon med andre. Denne arbeidsmåten har en annen innfallsvinkel på matematikkundervisning, der memorering ...
  • Cooperative learning, og utviklingen av sosial kompetanse 

   Paulsbyen, Robin (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne kvalitative undersøkelsen tar for seg temaet Cooperative learning, og hvordan metoden kan være med på å utvikle den sosiale kompetansen til elevene i skolen. Den sosiale kompetansen til elevene er en grunnleggende ...
  • ”Da vår trio ble delt i to” 

   Stadsvold, Kristin Storbråten (Bachelor thesis, 2017)
   English: This study examines how the school system optimally can work to accommodate students who experience the separation of their parents. It focuses on youth in the ages of 12-16. The theoretical emphasis regards ...
  • Dannelsens betydning i fremtidens skole. Læreres dannelsesoppdrag i praksis. 

   Jørstad, Marte I. (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Danning har nå fått en større plass i læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Samtidig er dannelsesbegrepet et utydelig begrep som skaper mye forvirring blant lærere så ...
  • Dannelsens paradokser. Skolens dannelsesoppdrag i et filosofisk og samfunnsetisk perspektiv. 

   Frøyhov, Steffen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne bacheloroppgaven er et litteraturstudie om dannelsens paradokser i et samfunnsetisk og filosofisk perspektiv. Problemstillingen er: «Hva er dannelsens paradokser, og hvordan kan skolen drive dannelse på tross ...
  • «De ønsker å bli sett» - En kvalitativ studie av innagerende elever 

   Nymo, Kristine (Bachelor thesis, 2018)
   Norsk: Denne kvalitative studien søker etter svar på problemstillingen: Hvordan kan læreren ivareta innagerende elever? Studien har bestått av intervjuer av tre lærere fra ungdomsskolen og mellomtrinnet og en teoretisk ...
  • Digitalt forbedringspotensial hos lærere i ungdomsskolen. 

   Arnekleiv, Sjur Slettvold (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne kvalitative oppgaven bygger på problemstillingen «Hva slags forbedringspotensial ligger det i læreres bruk av digitale verktøy i skolen?». To lærere på ungdomstrinnet fra forskjellige skolekretser har blitt ...
  • Du er god nok! Litteraturstudie om tilrettelegging av mestring for elever med dysleksi. 

   Loktu, Thea Amanda Hansen (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Temaet for oppgaven er mestring og dysleksi og omhandler hvorfor og til dels hvordan en særlig skal legge til rette for mestring hos elever med dysleksi. Oppgaven er fundert i både et samfunnsmessigperspektiv og ...
  • Dydsetiske bidrag i skolen. 

   Tetlimo, Kristine (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Etikk i skolen og dydsetikk er det overordna temaet for denne bacheloroppgaven. For å gi oppgaven et tyngre holdepunkt tilspisses temaet til dannelse og deretter til viktigheten av fenomenet læreren som forbilde. ...
  • Dyrking av elevers indre motivasjon. 

   Haugen, Vegard Eide (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven baserer seg på forskningsspørsmålet: Hvordan arbeider lærere målrettet for å fremme den indre motivasjonen hos gutter på 10. trinn i matematikk? For å svare på dette har jeg gjennomført kvalitative intervjuer ...
  • Elevaktivitet i sexsualundervisning. 

   Haganæs, Maren Sandvik (Bachelor thesis, 2017)
   Norsk: Denne oppgaven belyses hvordan underviningsmetoden kan påvikrer elevens tilegnelse av kunnskap, gjennom å se på elevaktivitet kontra tradisjonell undervisning i naturfag med tema prevasjonsmiddler. Det har blitt ...
  • Elevenes forståelse av begrepet kraft. 

   Solstad, Amalie Enghaug (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Problemstillingen for denne oppgaven er: ”Hvordan utvikler elever sin forståelse for kraftbegrepet med og uten erfaring fra utforskende arbeidsmåter?”. For å undersøke dette har jeg brukt deler av praksisperioden ...
  • Elever i møte med ulike livstolkninger; RLE som holdningsskapende fag 

   Eliassen, Sara Ødegaard (Bachelor thesis, 2013)
   Formålsavsnittet for RLE- faget og målene i LK06 legger føringer for at undervisning i faget skal bidra til at barn og unge utvikler respekt for andre livstolkninger. Problemstillingen er utformet med mål om å finne svar ...