Show simple item record

dc.contributor.authorLunde, Lene Marie
dc.date.accessioned2018-05-18T07:49:51Z
dc.date.available2018-05-18T07:49:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2498492
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2017.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hva vurdering for læring er, og på hvilke måter det kan gi økt motivasjon for læring. Vurdering for læring kom som en nasjonal satsing i 2010, og er en prosessorientert måte å vurdere på, i motsetning til vurdering av læring (Dobson, Eggen og Smith, 2009, s. 24). Denne måten å vurdere på kan gi elevene mulighet til å øke kompetansenivå og få et større læringsutbytte gjennom vurderingen som et verktøy. Eksempelvis kan tilbakemeldinger og fremovermeldinger fra lærer og medelever, lære elevene til å å bli selvregulerte og øke motivasjonen for videre læring (Smith, 2009, s. 30-31). Videre er egenvurdering og medelevvurdering også sentrale aspekter ved vurdering for læring. Dette lærer elevene til å reflektere over eget arbeid, og vurdering av medelevers arbeid kan brukes som ressurs til egen læring og motivasjon for videre læring. Metodedelen baserer seg på et kvalitativt, triangulært gruppeintervju, med informanter fra en ungdomsskole. Begge kjønn var representert, deriblant rektor, lærere og elever. Det rettes også et kritisk blikk mot den utvalgte metoden. Videre i oppgaven presenteres og analyseres et utdrag fra intervjuet som er relevant for besvarelsen av problemstillingen. I drøftningsdelen drøftes innsamlet data i lys av forskning og teori. Om vurdering for læring kan bidra til økt motivasjon for læring, påvirkes av mange faktorer, men ved riktig veiledning, et godt klassemiljø, gode mål og tilbakemeldinger er det en stor mulighet for å lykkes.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This bachelor assignment determine what assessment of learning is, and in which ways it can increase motivation for learning. Assessment for learning came as a national initiative in 2010, and is a process-oriented way of assessing, as opposed to assessment of learning (Dobson, Eggen and Smith, 2009, p. 24). This way of assessing can give students the opportunity to increase their level of competence and gain a greater learning benefit through the assessment as a tool. For example, feedback and forward-looking messages from teachers and fellow students can teach students to become more self-regulated and increase motivation for further learning (Smith, 2009, pp. 30-31). Furthermore, self-assessment and fellow student assessment are also key aspects of assessment for learning. This teaches students to reflect on their own work, and assessment of fellow student’s work can be used as a resource for their own learning and motivation for further learning. The method part is based on a qualitative, triangular group interview, with informants from a youth school. Both sexes were represented, including the principal, teachers, and students. There is also a critical look at the chosen method. In addition, the paper presents and analyzes an extract from the interview that is relevant to the answer the problem. The discussion section discusses the collected data considering research and theory. If assessment for learning can contribute to increased motivation for learning, can be influenced by many factors, but with proper guidance, a good class environment, good goals and feedback, there is a great chance for it to succeed.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectvurdering for læringnb_NO
dc.titleVurdering for læring, en motiverende læringsprosessnb_NO
dc.title.alternativeAssessment for learning, a motivational learning processnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber31nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record