Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørhagen, Ida Karine
dc.date.accessioned2018-08-22T08:46:44Z
dc.date.available2018-08-22T08:46:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558798
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Temaet for oppgaven er unges, særlig jenters, økende rapportering om psykiske vansker og utfordrende hverdagsliv. Dette er et tema som har vært mye diskutert og debattert i ulike forum, men som allikevel ikke synes å bedre problemet. Oppgaven er en litteraturstudie som både har et samfunnsmessig perspektiv og et individperspektiv. Fokusområdet i bacheloren er ikke psykisk helse i seg selv, men har en pedagogisk forankring med formål å finne hvilken rolle og hvilke tiltak læreren har og kan iverksette for å dempe det presset barn og unge opplever i dag, og dermed bidra til å unngå at problemene utarter seg til mer omfattende psykiske utfordringer i fremtiden. Jeg har satt meg inn i åtte hovedpublikasjoner, herunder både rapporter og artikler, som bidrar til å belyse stressituasjonen barn og unge opplever i dag. Resultatene fra litteraturen er deretter drøftet mot teori fra blant annet Bandura, Bronfenbrenner og Rotter, for å få en forståelse av hvordan elevenes selvoppfatning, forholdet til miljøet og samfunnet rundt, samt opplevelse av livskontroll har betydning for elevenes negative stressopplevelse. Hovedfunnene i min drøfting dreier seg om viktigheten av læreren som en åpen og interessert voksenperson, som viser forståelse for hele individet med all sin bagasje, samt påvirkningsfaktorer utenfor skolen. Allikevel er noe stress i skolen nødvendig for å sikre elevene mestringsopplevelser som videre vil gi motivasjon og positivt syn på livet og framtiden.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: The topic of this assignment is children and adolescents’, especially girls, increasing reporting on mental difficulties and challenging everyday life. This is a topic that has been widely discussed and debated in various forums, yet the problem does not seem to improve. This thesis is a literature study that has both a societal and an individual perspective. The focus area of this bachelor thesis is not mental health in itself, but has an educational anchorage with the purpose of determining what role and what measures the teacher has and can take to mitigate the stress children and adolescents are experiencing today, thus helping to avoid the problems evolve into more comprehensive mental challenges in the future. For this assignment, I have immerged in eight main publications, including both reports and articles, which helps to shed light on the stress situation children and young people experience today. The result of the literature are then discussed up against theory from, amongst others, Bandura, Bronfenbrenner and Rotter, in order to gain an understanding of how the pupils self-perception, relationships with the environment and society, as well as experience of life control, affect the pupils’ negative stress experiences. The main findings of my discussion are about the importance of the teacher as an open and interested adult figure, who shows an understanding of the pupil as a whole individual, with its baggage of experiences, as well as influential factors outside of the school. Nevertheless, some stress in school is necessary to ensure pupils’ mastering experiences that will further provide motivation and positive views of life and the future.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectstressnb_NO
dc.subjectskolennb_NO
dc.subjectprestasjonspressnb_NO
dc.subjectpressnb_NO
dc.subjectlivsmestringnb_NO
dc.subjectmestringnb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.title”Jenta mi, slapp av!” En litteraturstudie om stressnb_NO
dc.title.alternative”Honey, relax” A literary study about stressnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280nb_NO
dc.source.pagenumber32nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel