Nye registreringer

 • Evaluering av Drøftingsteam 

  Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;06/2021, Report, 2021)
  Vestre Toten er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering som koordineres av Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere ...
 • Evaluering av Kompetanseteam 

  Blumenthal, Veronica; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;07/2021, Report, 2021)
  Nordre Land er en av kommunene som er med i Pilot for programfinansiering. Pilot for programfinansiering er rettet mot kommunenes arbeid for å levere gode tjenester til utsatte barn og unge og deres familier. Et viktig mål ...
 • Barnevernets ansvar for det ufødte liv - en utredning om meldeplikt, fostervern og tiltak overfor gravide 

  Netland, Grethe; Stavrum, Lorentz; Söderström, Kerstin (Skriftserien;01/2021, Research report, 2021)
  I 2019 ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Høgskolen i Innlandet i oppdrag å utrede spørsmål knyttet til barnevernets ansvar for det ufødte liv. Spørsmålene dreide seg om hva barnevernet og andre tjenester bør gjøre ...
 • Fisk og bunndyr i Hylla, Litlhyllsjøbekken og Røa, Engerdal kommune: Klassifisering etter vannforskriften 

  Næstad, Frode (Skriftserien;04/2021, Research report, 2021)
  På oppdrag fra Hafslund Eco Vannkraft AS ble kvalitetselementene fisk og virvelløse dyr undersøkt i Hylla, Litlhyllsjøbekken og Røa i Engerdal kommune. De er alle berørt etter vannkraftutbygging. Hylla og Litthylsjøbekken ...
 • Kompetanseutvikling Sør-Troms: resultater etter første måletidspunkt, T1 

  Gustavsen, Ann Margareth; Gran, Lillian (Skriftserien;05/2021, Research report, 2021)
  Regionen Sør-Troms med kommunene Gratangen, Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Tjeldsund, har valgt Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU), ved Høgskolen i Innlandet, som samarbeidspartner i den nasjonale modellen ...
 • Festivalproduksjon og -opplevelse under Covid-19-pandemien 

  Puijk, Roel; Løkka, Nanna; Miland, Kristine Persdatter (Skriftserien;3/2021, Research report, 2021)
  Rapporten er resultat av et forsprosjekt som Telemaksforskning og Høgskolen i Innlandet gjorde for oppdragsgiveren Nynorsk kultursentrum/Litteraturdagane i Vinje. Vi ser på hvordan mindre festivaler tilpasset seg ...
 • Prosjekt FARGO år 2020: en oppsummering av Høgskolen i Innlandet sin forskning 

  Cottis, Thomas; Solberg, Svein Øivind; Nyvold, Magnus; Johansen, Astrid; Stabbetorp, Jan; Berg, Erik Hørluck; Solberg, Harald; Arnstad, Marit; Mousavi, Hesam (Skriftserien;02/2021, Research report, 2021)
  Høsten 2019 ble prosjektet «Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp» (Fargo) innvilget finansiering fra Forskningsrådet. Prosjektet er i kategorien Innovasjonsprosjekt i ...
 • Kommuner med befolkningsnedgang. Hva sier forskningen om ulike strategier, planer og tiltak og hva er kunnskapsbehovet? 

  Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;17/2020, Research report, 2020)
  Prosjektet er en litteraturstudie av i hvilken grad forskningen omhandler strategier, planer og tiltak som kommuner med vedvarende nedgang i befolkningen har vedtatt eller satt i verk. Utgangspunktet er norsk litteratur, ...
 • Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner 

  Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon (Skriftserien;13/2020, Research report, 2020)
  Det er på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en følgeevaluering av forsøket Yrkesutdanning med 2+2 modell for agronom og gartner. Forsøket ble igangsatt i 2015 og avsluttet høsten 2020. Alle fylker ble invitert ...
 • Hva gjør vi når det blir bråstopp i fôring av hjortevilt? Erfaringer fra Stor-Elvdal 

  Mathisen, Karen Marie; Vogler, Thomas (Skriftserien;20/2020, Research report, 2020)
  Vinterfôring av hjortevilt er en vanlig forvaltningspraksis i Norge. I Stor‐Elvdal kommune har de brukt silofôring av elg om vinteren i over 30 år, for å holde dem unna vei og jernbane. Formålet er å redusere antall ...
 • Vurdering av kvalitetselement fisk i Skinnarbølåa, Noret (Vingersjøen), Roverudåa, Agnåa, Noret (Nugguren), Domma og Auståa i henhold til vanndirektivet og deres betydning for rekruttering til Glomma 

  Næstad, Frode (Skriftserien;12/2020, Research report, 2020)
  Elvene Skinnarbølåa, Noret (Vingersjøen), Roverudåa, Agnåa, Noret (Nugguren), Domma og Auståa ble undersøkt den 1. og 2. oktober 2019. Med hensikt å gi en vurdering på kvalitetselement fisk i henhold til vanndirektivet og ...
 • Kartlegging av fiskebestander i Rogna og Ellingsbekken, Stor-Elvdal kommune 

  Næstad, Frode (Skriftserien;21, Research report, 2020)
  Målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge 1) fiskebestanden og leveområdet til de ulike artene i Rogna og Elllingsbekken, 2) tilgjengelig gyte‐ og oppvekstområder for fisk fra Glomma, 3) utstrekningen av vandringer ...
 • Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1 : Workshop summary 

  Eriksen, A.; Willebrand, MH; Zimmermann, B.; Wikenros, C.; Åkesson, M.; Backer, IL; Boitani, L.; Fauchald, OK; Fernández- Galiano, E.; Fleurke, F.; Linnell, JDC; Mech, LD; Mills, LS; Sand, H.; Stronen, AV; Wabakken, P. (Skriftserien;19, Research report, 2020)
  I innstilling 257 L (2016-2017) ba Stortinget den norske regjeringen om å foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, med den begrunnelse at en selvstendig utredning av hva som kan defineres som en ...
 • Biokull og effekt på avling: Veiledende feltforsøk 

  Cottis, Thomas; Solberg, Svein Ø. (Skriftserien;18/2020, Research report, 2020)
  Etter initiativ fra daglig leder Ove Lerdahl i selskapet Standard Bio utførte Høyskolen i Innlandet –Institutt for jordbruksfag, to orienterende forsøk sommeren 2020. Feltplanene for lavkost orienterende forsøk ble laget ...
 • Eksportundersøkelsen 2019 

  Hauge, Atle; Malasevska, Iveta (Skriftserien;11/2020, Research report, 2020)
  Norsk musikkbransje omsatte for totalt 5 020 millioner norske kroner i 2018 ved salg av innspilt musikk i Norge, salg av billetter til konserter i Norge, opphavsrettslige inntekter og inntekter fra utlandet (Sjøvold, Haave, ...
 • Barnehagemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

  Haugseth, Jane; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;15/2020, Research report, 2020)
  Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Barnehagemiljø og krenkelser». Nettkurset ble utviklet av Høgskolen i Innlandet 2018 og 2019, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Barnehagene i piloten, ...
 • Skolemiljø og krenkelser: Evaluering av nettstøttet kompetanseutvikling 2018–2020 

  Jørgensen, Ingrid Grimsmo; Stranger-Johannessen, Espen; Hartberg, Egil Weider (Skriftserien;16/2020, Research report, 2020)
  Dette er rapporten fra den interne evalueringen av nettkurset «Skolemiljø og krenkelser». Det ble utviklet av Høgskolen i Innlandet i 2017 og 2018, på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Skolene i piloten, prosjektets pulje ...
 • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler: Sluttrapport fra et NAV FoU-prosjekt 2017-2020 

  Bergum, Svein; Fugletveit, Ragnhild; Hermanrud, Inge; Lofthus, Ann-Mari; Madsbu, Jens Petter; Øvrelid, Bjarne (Skriftserien;10/2020, Research report, 2020)
  Dette er sluttrapporten fra et FOU-prosjekt finansiert av NAV sin Kunnskapsavdeling. Hovedproblemstillingen for prosjektet er: «Hva er suksessfaktorer og utfordringer ved implementering av NAVs kanalstrategi?» Prosjektets ...
 • Vil vi opp? Omsetning av fritidsbygg i sonen mellom skog og fjell 

  Arnesen, Tor; Ellingsen, Winfried; Lerfald, Merethe; Bryn, Anders (Skriftserien;6/2020, Research report, 2020)
  Østlandsforskning har på oppdrag fra Klima- og moderniseringsdepartmentet identifisere og analysert mulige sammenhenger i markedet for omsetning av fritidsbygg og skoggrenser. Er omsetningsomfang og omsetningsbeløp ...
 • Menn i helse: En statusoppdatering 

  Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
  Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...

Vis flere