Now showing items 28-47 of 64

  • Kartlegging av fiskebestander i Rogna og Ellingsbekken, Stor-Elvdal kommune 

   Næstad, Frode (Skriftserien;21, Research report, 2020)
   Målet med denne undersøkelsen har vært å kartlegge 1) fiskebestanden og leveområdet til de ulike artene i Rogna og Elllingsbekken, 2) tilgjengelig gyte‐ og oppvekstområder for fisk fra Glomma, 3) utstrekningen av vandringer ...
  • Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter : Rapport til Statens Sivilrettsforvaltning 16. august 2019 

   Kvisberg, Torunn E.; Lund, Maria Vea (Skriftserien;29/2019, Research report, 2019)
   The report is an overview and analysis of the Norwegian legislation and practice regarding continuing powers of attorney (CPAs). The legislation on such CPAs was introduced in Norwegian legislation by the Act on Guardianship, ...
  • Klassifisering av Hundsbekken, Engerdal kommune: Kvalitetselement fisk og bunndyr, vannforskriften 

   Næstad, Frode (Skriftserien;14/2018, Research report, 2018)
   Vannet fra reguleringsmagasinet Hundsjøen overføres til Hyllsjøen, uten pålegg om slipp av minstevannføring i Hundsbekken. Hundsbekken karakteriseres derfor som en sterkt modifisert vannforekomst (SMVF). Formålet med ...
  • Kommersialisering av fellesgodene: Virkninger på skatteinntekter, lønn og samfunnsøkonomiske kostnader 

   Jensen, Bjarne; Antonsen, Stein; Erichsen, Alexander Berg; Voldnes, Fanny; Schade, Sidsel M.; Høin, Geir (Skriftserien;2/2018, Research report, 2018)
   Formålet med dette prosjektet er å avklare hvilke virkninger produksjon av fellesgoder har på skatteinntektene i Norge og om virkningene er forskjellig avhengig av om fellesgodene ivare­tas i egenregi, gjennom ...
  • Kommuner med befolkningsnedgang. Hva sier forskningen om ulike strategier, planer og tiltak og hva er kunnskapsbehovet? 

   Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;17/2020, Research report, 2020)
   Prosjektet er en litteraturstudie av i hvilken grad forskningen omhandler strategier, planer og tiltak som kommuner med vedvarende nedgang i befolkningen har vedtatt eller satt i verk. Utgangspunktet er norsk litteratur, ...
  • Kommuner og næringsutvikling i Innlandet: Tre gode eksempler 

   Bråtå, Hans Olav (Skriftserien;1/2020, Research report, 2020)
   Østlandsforskning har på oppdrag fra Distriktssenteret gjennomført et oppdrag der intensjonen er å framskaffe «Gode eksempler fra Distrikts-Norge til inspirasjon og læring for andre – kommuner som utnytter sitt handlingsrom ...
  • Kultur for læring i barnehagen: Rapport T1 til T2 

   Sunnevåg, Anne-Karin; Nordahl, Sigrid Øyen (Skriftserien;3/2020, Research report, 2020)
   Dette er den andre rapporten i FoU-prosjektet «Kultur for læring» (KFL) i alle barnehager i Hedmark/Innlandet fylke og er basert på to spørreundersøkelser gjennomført i 2017 og 2019. Ca. 2600 4.- og 5. åringer har gjennom ...
  • Kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten i Innlandet 

   Lauritzen, Tonje; Medgard, Magnhild; Kårstein, Asbjørn (Skriftserien;30/2019, Research report, 2019)
   I denne publikasjonen presenteres et kunnskapsgrunnlag om likestilling i idretten, med fokus på idretten i Hedmark og Oppland. Kunnskapsgrunnlaget er en del av Prosjekt Likestilling 2018-2025 som Hedmark idrettskrets har ...
  • Kvalitetsutvikling i Ytre Helgeland: Tilstandsrapport for kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna 

   Stranger-Johannessen, Espen; Berg, Bjørn; Håland, Kjersti Sørmoen; Nystuen, Venke; Løken, Gro (Skriftserien;18/2019, Research report, 2019)
   Rapporten er skrevet på oppdrag fra kommunene Alstahaug, Leirfjord, Lurøy og Træna i Ytre Helgeland, og utgangspunktet er et forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjektet God opplæring for alle i de fire kommunene. Rapporten ...
  • Markedstenkning og skogsbasert reiseliv 

   Kleiven, Jo (Skriftserien;37/2019, Research report, 2019)
   Det viktige spørsmålet er ikke hvilken etterspørsel som finnes i dag for skogsbasert reiseliv og rekreasjon, men hva som vil være etterspørselen i framtiden. Kjennskap til sentrale markedsføringsbegreper kan kanskje være ...
  • Menn i helse: En statusoppdatering 

   Kårstein, Asbjørn; Sønderskov, Mette; Olsvik, Vigdis Mathisen; Lauritzen, Tonje (Skriftserien;8/2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten omhandler statusen på det nasjonale prosjektet «Menn i helse». Menn i helse er et komprimert utdanningsløp for menn mellom 25-55 år på egnet NAV-ytelse, med mål om å få fagbrev som helsefagarbeider. Stat ...
  • Mentorordning i landbruket: Evaluering av forsøksordningen 

   Lerfald, Merethe; Sæther, Bjørnar (Skriftserien;8/2019, Research report, 2019)
   For å vurdere om forsøket med mentorordning har nådd målene som ble satt og om det er overlapp med andre deler av virkemiddelapparatet har Østlandsforskning samlet inn informasjon fra adepter og mentorer gjennom en nettbasert ...
  • MIMRES – Integrering som samskaping i distriktskommuner: Forskningsrapport fra et utviklings- og innovasjonsprosjekt i kommunene Vågå, Sel og Nordre Land 

   Bjerck, Mari; Eide, Trude Hella; Solheim, Liv Johanne; Røhnebæk, Maria Taivalsaari (Skriftserien;9/2019, Research report, 2019)
   I denne rapporten presenteres det forskningsarbeidet som er gjort i prosjektet «Flyktninger som ressurser» som har pågått i tre distriktskommuner i perioden 2016-2019. Målet med prosjektet var å se på muligheter for bedre ...
  • Operativ ledelse, kommunikasjon og CRM prinsipper: Samhandling og individuell beredskap på skadesteder 

   Nordby, Halvor (Skriftserien;1/2018, Working paper, 2018)
   Arbeidsnotatet viser hvordan sentrale prinsipper fra moderne kommunikasjonsteori og CRMtenkning er relevante i operativ ledelse på skadesteder. CRM står for ’Crew resource management’ og er basert på en grunntanke om at ...
  • Oppvekstrevirets effekt på habitatvalg hos voksne ulver: Utredning om ulv og bosetting del 4 

   Sanz Perez, Ana; Milleret, Cyril; Ordiz, Andrés; Uzal, Antonio; Carricondo-Sanchez, David; Eriksen, Ane; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;11/2018, Research report, 2019)
   Vi undersøkte hvorvidt graden av menneskelig påvirkning i skandinaviske ulvers oppvekstrevir kunne forklare noe av variasjonen i deres habitatvalg og områdebruk i forhold til menneskelig aktivitet og infrastruktur. Først ...
  • Predasjonsmønster hos enslige ulver og ulver på vandring. Utredning om ulv og elg del 3 

   Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Holen, Frode; Wabakken, Petter (Skriftserien;24/2019, Research report, 2019)
   Ulven er et sosialt rovdyr, og den største andelen (oftest 80-90%) av bestanden lever i flokker eller par innenfor avgrensede revir som aktivt forsvares mot artsfrender. I tillegg består en ulvebestand av enslige ulver som ...
  • Profiling the Coaches of Norway: A national survey report of sports coaches & coaching 

   Chroni, Stiliani “Ani”; Medgard, Magnhild; Nilsen, Dag André; Sigurjónsson, Thorsteinn; Solbakken, Tor (Skriftserien;3/2018, Research report, 2018)
   In 2017, Inland Norway University of Applied Sciences surveyed a large number sports coaches across Norway. The survey sought to get to know the men and women who coach the children, youth, and adults of Norway. The data ...
  • Prosjekt FARGO år 2020: en oppsummering av Høgskolen i Innlandet sin forskning 

   Cottis, Thomas; Solberg, Svein Øivind; Nyvold, Magnus; Johansen, Astrid; Stabbetorp, Jan; Berg, Erik Hørluck; Solberg, Harald; Arnstad, Marit; Mousavi, Hesam (Skriftserien;02/2021, Research report, 2021)
   Høsten 2019 ble prosjektet «Plasmabehandlet husdyrgjødsel – gjødselvirkning, miljøpåvirkning og klimagassutslipp» (Fargo) innvilget finansiering fra Forskningsrådet. Prosjektet er i kategorien Innovasjonsprosjekt i ...
  • Rapport T1 til T2: Stange kommunes barnehager 

   Sunnevåg, Anne-Karin (Skriftserien;14/2019, Research report, 2019)
   Dette er den andre rapporten i Kultur for læring – i Stange kommunes 16 barnehager og er basert på to kartleggingsundersøkelser gjennomført i 2016 og 2018. Ca. 330 4.- og 5. åringer har gjennom en elektronisk spørreundersøkelse ...
  • Ringvirkninger av kulturfestivaler i Oppland 

   Lund, Per Olav; Lerfald, Merethe; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;27/2019, Research report, 2019)
   På oppdrag fra Oppland Fylkeskommune har Østlandsforskning gjennomført en ringvirkningsanalyse. Formålet har vært å klarlegge eksisterende ringvirkninger og identifisere potensial for økte, langsiktige ringvirkninger i ...