Show simple item record

dc.contributor.authorMonsen, Matilde
dc.date.accessioned2018-10-19T09:14:01Z
dc.date.available2018-10-19T09:14:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2568804
dc.descriptionMastergradsoppgave, Høgskolen i Innlandet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Temaet for denne oppgaven er karakteren Harry Potter og maskulinitetsuttrykk. Min undersøkelse tar for seg hvordan maskulinitet kommer til uttrykk gjennom karakteren Harry Potter. Det har vært en økende interesse for å gjøre maskulinitetsforskning de siste tiårene (Svendby, 2014). Litteraturen kan bidra til å belyse spørsmål som omhandler maskulinitet fra et annet perspektiv. Materialet for denne undersøkelsen har vært boken Harry Potter og Mysteriekammeret (2000b) som er skrevet av J. K. Rowling. Mitt teoretiske perspektiv har vært maskulinitetsstudier. Raewyn W. Connells arbeid i boken Masculinities (2005) bygger på psykoanalyse og sosialkonstruktivisme. Et begrep som særlig har fått stor gjennomslagskraft innenfor maskulinitetsforskningen, og som jeg har brukt i min analyse, er begrepet hegemonisk maskulinitet. Den hegemoniske maskuliniteten betegner hva som er den sosialt aksepterte maskuliniteten innenfor en gitt kultur (Connell, 2005, s. 77). Todd W. Reeser anlegger et poststrukturalistisk perspektiv i sine maskulinitetsstudier i boken Masculinities in Theory: An Introduction (2010). Dette perspektivet kan bidra med et mer utfyllende bilde av det teoretiske feltet. I Harry Potter og Mysteriekammeret (2000b) er karakteren Harry Potter tolv år. Temaet i denne boken er blant annet spørsmål om identitet og, slik jeg leser det, maskulinitet sentrale. Han stiller spørsmål ved egen hustilhørighet og hvorvidt hans egenskaper tilsier at han burde vært i huset til Smygard. I interaksjon med andre karakterer kan man se at Harry til tider forsøker å tilpasse sitt maskulinitetsuttrykk til det som er forventet av en maskulin karakter. Karakteren Harry Potter uttrykker maskulinitet på ulike måter i denne boken. De sosiale relasjonene til karakteren uttrykker forventninger til at Harry skal tilpasse sitt maskulinitetsuttrykk til den hegemoniske maskuliniteten. Samtidig viser Harry også en dualitet når det kommer til hvordan han velger å uttrykke sin maskulinitet i ulike situasjoner. Til tider er det heller ikke samsvar mellom hva han ønsker å uttrykke av maskulinitet og det han faktisk uttrykker. Dette viser at karakteren Harry har et sammensatt maskulinitetsuttrykk.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This thesis examines how masculinity is expressed through the character Harry Potter. There has been an increasing interest in carrying out masculinity research in recent decades (Svendby, 2014). Literature can help highlight issues that deal with masculinity from a different perspective. The material for this study has been the book of Harry Potter and the Chamber of Secrets (2000b)1, written by J. K. Rowling. My theoretical perspective has been masculinity studies. Raewyn W. Connell's work in the book Masculinities (2005) is based on psychoanalysis and social constructivism. A term that has been particularly important in masculinity research, and which I have used in my analysis, is the term hegemonic masculinity. The term hegemonic masculinity denotes what is the socially accepted masculinity within a given culture (Connell, 2005, p. 77). Todd W. Reeser presents a poststructuralist perspective in the book Masculinities in Theory: An Introduction (2010). This perspective can provide a more complete picture of the theoretical field. In Harry Potter and the Chamber of Secrets (2000b), the character Harry Potter is twelve years old. The topic of this book is, among other things, questions about identity and, as I read it, masculinity. He questions his own sense of belonging, and whether his qualities indicate that he should have been in the house of Slytherin. In interaction with other characters, one can see that Harry at times tries to adapt his masculine expression to what is expected of a masculine character. The character Harry Potter expresses masculinity in various ways in this book. The social relationships of the character express expectations that Harry must adapt his masculinity expression to the hegemonic masculinity. At the same time, Harry also demonstrates a duality when it comes to how he chooses to express his masculinity in different situations. At times, there is also a lack of correspondence between which masculinity he wants to express and what he actually expresses. This indicates that the character Harry has a complex expression of masculinity.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMIKSnb_NO
dc.subjectmaskulinitetnb_NO
dc.subjectHarry Potternb_NO
dc.titleMellom maskuliniteter: En studie av maskulinitetsuttrykk i Harry Potter og Mysteriekammeret (2000)nb_NO
dc.title.alternativeBetween masculinities: A study of expressions of masculinity in Harry Potter and the Chamber of Secrets (2000)nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040nb_NO
dc.source.pagenumber105nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record