Show simple item record

dc.contributor.authorLangsethagen, Kate Elizabeth Franklin
dc.contributor.authorSponberg, Gry Elin
dc.date.accessioned2018-11-30T12:28:11Z
dc.date.available2018-11-30T12:28:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2575611
dc.description.abstractNorske kommuner har en sentral rolle i vårt velferdssystem. Regjeringens perspektivmelding fra 2017 peker på framtidsutsiktene; større utfordringer og mindre penger. Både eldrebølgen, en synkende andel yrkesaktive, lavere inntekter fra oljesektoren og økte krav fra innbyggere krever at kommunene tenker nytt rundt ledelse og organisering av tjenestetilbudet. I tillegg står vi overfor komplekse samfunnsutfordringer som krever tverrsektorielle løsninger. Samskaping pekes på av flere forskere som en vei å gå for å fremme innovasjon, og som en ny måte for kommunene å yte gode tjenester til innbyggere på. I korte trekk handler det om at hele lokalsamfunnet, innbyggere, frivillige lag og foreninger samt næringslivet i felleskap må bidra i tjeneste- og samfunnsutvikling. Dette krever nye måter å utøve ledelse og styring på. Denne masteroppgaven søker kunnskap om hvordan ledere og politikere kan fremme samskaping i kommunal sektor. Studiet bygger på nyere forskning og teorier rundt forståelse, ledelse, styring og organisering av samskaping i offentlig sektor. Øvre Eiker er valgt som case på bakgrunn av sin nylig vedtatte medvirknings- og samskapingsstrategi og lange tradisjon med innbyggerinvolvering. Funnene bygger i hovedsak på dybdeintervjuer med politikere og administrative toppledere, med dokumentanalyse som et supplement. Intervjuene har hatt fokus på styrings- og lederrollen, holdninger til innbyggerinvolvering, forståelse og formål med samskaping og samarbeidsrelasjonen mellom politikere og administrative ledere. Oppgaven har hatt en abduktiv tilnærming, og kommer avslutningsvis med konklusjoner om hva som kan bidra til å fremme samskaping i kommunal sektor. Funnene i oppgaven indikerer at måten man utøver rammesettende ledelse og styring på er av betydning for samskaping. Samskaping foregår i en kontekst av ulike styringsparadigmer som bidrar til å hemme og fremme slike typer samarbeid. Våre funn viser at holdninger til innbyggerinvolvering, organisatoriske faktorer og politisk initiativ bidrar i stor grad til å fremme samskaping. Oppgaven avdekker samtidig barrierer som er knyttet til relasjonen mellom politikere og administrasjonen. Politikerne opplever at deres rolle må endres for å fremme samskaping, mens administrasjonen opplever at samskaping utfordrer deres fagekspertrolle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.titleHvordan kan politikere og administrative ledere fremme samskaping i kommunal sektor?nb_NO
dc.title.alternativeHow can politicians and leaders enhance co-production and co-creation within Norwegian municipalities?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber114nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record