Show simple item record

dc.contributor.authorTorunn Pedersen, Elle
dc.contributor.authorSelsnes, Lise
dc.date.accessioned2020-02-06T12:31:16Z
dc.date.available2020-02-06T12:31:16Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640041
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoeng. Spesialisering økonomistyring.nb_NO
dc.description.abstractDenne studien omhandler drivere av lokal motstand mot vindkraft i Norge. Vi har særlig ønsket å se nærmere på hvordan lokal motstand oppstår og hva slags drivere som er relevante for lokal motstand. Forskningen er basert og gjennomført med kvalitativ metode der vi har benyttet eksplorativt forskningsdesign. Vi har gjennomført datainnsamlingen via semistrukturerte dybdeintervjuer med utvalg bestående av aktive opponenter og motstandere uten aktiv rolle i vindkraftprosjekter. Basert på litteraturgjennomgangen har vi identifiserte sju drivere som utpekte seg som relevante for at motstand oppstår, henholdsvis: lokal involvering, lokalt eierskap, tillit til beslutningstakere, økonomisk kompensasjon, helserisiko, Not-in-my-backyard (NIMBY) og natur og stedstilhørighet. Studien viser at driverne litteraturen identifiserer, i stor grad også er begrunnelser for motstanden til våre informanter. Tre relaterte argumenter peker seg spesielt ut her, nemlig lokal involvering, som informantene oppfatter som involvering uten reell innflytelse, manglende tillit til beslutningstakerne og natur og stedstilhørighet. I datagrunnlaget fra våre informanter fant vi imidlertid i tillegg to andre sentrale drivere som pekte seg ut. Ingen av disse er funnet i den eksisterende litteraturen. Den første er oppfatningen av at eksisterende vannkraft ikke er utnyttet godt nok og et kost/nytte-perspektiv. I et kost/nytte-perspektiv pekes det på at dersom en tar med både produksjonen av vindturbiner og de store konsekvenser for natur, flora og fauna vil miljøregnskapet for vindkraftutbyggingen bli negativ. Som nevnt ble ingen av disse to driverne identifisert gjennom litteraturgjennomgangen, men vi fant likevel at disse var av avgjørende betydning for våre informanters motstand mot vindkraftutbygging. Funn som er gjort gjennom denne studien bør være av interesse for nasjonale og lokale beslutningstakere innenfor vindkraft og utbyggere av vindkraft. I framtidig forskning vil det være interessant å gjennomføre mer kvalitativ forskning, men der en innhenter data fra både tilhengere og motstandere av vindkraft. Dette vil gi en mer utfyllende innsikt i dette høyst aktuelle problemkomplekset, som i våre dager bokstavelig talt er «i vinden».nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (Abstract) This study looks at driving forces behind local opposition to wind power in Norway. We specifically wanted to investigate how local opposition arise, and the relevant driving forces for local opposition. The research is based on and performed with a qualitative method where we have used exploratory research design. We have collected data via semi-structured in-depth interviews with a selection of active opponents without an active role in wind power projects. Based on review of literature, we have identified seven driving forces which stood out as relevant for creating opposition: local involvement, local ownership, trust in decision-makers, financial compensation, health risk, Not-in-my-backyard (NIMBY), and nature and local identity. The study shows that the driving forces identified by the literature are to a large extent also reasons for our informants opposition. Three related arguments stand out, nature and local identity, local involvement, which the informants see as involvement without real influence, and lack of trust in decision- makers. However, in the data from our informants, two other central driving forces also stood out. Neither of these have been found in the existing literature. The first is the view that existing hydroelectric power has not been sufficiently utilised, and the second is a cost-benefit perspective. In a cost-benefit perspective the issue is that if we include both production of wind turbines and the large consequences for nature, flora and fauna, the environmental impact with wind power development will be negative. As already mentioned, neither of these two driving forces were found in reviewing the literature, but we still found that these were significant for our informants resistance to wind power development. The finds in this study should be of interest to national and local decision-makers in wind power, and for developers of wind power. It would be interesting in future research to perform more qualitative research, but with data collection from both supporters and opponents of wind power. This will give a more complete insight in this highly relevant and complex problem and could show how the wind is blowing.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectvindkraftnb_NO
dc.subjectintervjunb_NO
dc.subjectInterviewnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.subjectøkonomistyringnb_NO
dc.subjectEconomic Managementnb_NO
dc.titleVindkraft i Norge: hvilke drivere fremmer lokal motstand?nb_NO
dc.title.alternativeWind power in Norway: What are the driving forces behind local opposition?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212nb_NO
dc.source.pagenumber109nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record