Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjelsrud Pedersen, Markus
dc.contributor.authorHaugen, Karoline
dc.date.accessioned2020-02-06T14:36:55Z
dc.date.available2020-02-06T14:36:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640099
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoeng. Spesialisering markedsføringsledelse.nb_NO
dc.description.abstractI senere tid har det blitt et mye større fokus på at virksomheten har et ansvar for de ringvirkningene aktivitetene deres skaper. Det har derfor blitt en del av virksomheten å kommunisere ut til sine interessenter det arbeidet de gjør. Som Birth, Illia, Lurati og Zaamparini (2008) påpeker, så har det blitt mye viktigere for virksomheter å kommunisere det ansvaret de tar ut til deres omgivelser. Så hvordan skal virksomheten gå frem for å kommunisere med kundene på best mulig måte? Det kan virke som at kommunikasjonsstrategier kan få en viktigere rolle. Dette for å bidra til og spre positive meldinger, samt skape en dialog der interessentene får være med å bidra til og påvirke virksomhetens initiativer. Cho, Furey og Mohr (2017) har lagt frem ulike kommunikasjonsstrategier som virksomheten kan bruke når den formidler sitt CSR-budskap. Her trekker de frem informativ og interaktiv. Det har blitt utviklet en problemstilling, og for å best mulig kunne svare på denne, har det blitt brukt kvantitativ metode. For å samle inn dataen har det blitt gjennomført en tverrsnittsundersøkelse, hvor spørreskjema har blitt sendt ut til bekjente på sosiale medier. De sosiale mediene som har blitt brukt mest er Facebook og Snapchat. Kvantitativ metode er teoristyrt, eller deduktiv (Ringdal, 2013). Her stiller forskeren spørsmål og avleder hypotesene fra ett eller flere teoretiske perspektiver som er relevant for det som skal studeres (Ringdal, 2013). Problemstillingen i dette studiet er som følger: «Hvordan bidrar interaktiv og informativ kommunikasjon av CSR til å forstå kundens merkeholdning og merkekjennskap?». Det er altså et fokus rundt kommunikasjonsstrategiene i denne studien, og hvordan disse kan påvirke kundens holdning og kjennskap til virksomheten. Virksomheten vil i dette tilfellet være merket eller merkevaren. Det har da i all hovedsak vært fokus på kommunikasjon av CSR. Dette fordi mottakeren i stor grad fokuserer på kilden til den informasjonen som spres, og ikke det som er innholdet (Lee, Oh & Kim, 2013).nb_NO
dc.description.abstractAbstract (Engelsk sammendrag) In recent times, there has been an increased focus on the fact that the company also has a responsibility for the ripple effects of the activities they carry out. It has therefore also become part of the business to communicate to their stakeholders the work they are doing. As Birth, Illia, Lurati and Zaamparini (2008) points out, it has become much more important for businesses to communicate how they handle the responsibility to their surroundings. So how can the business communicate with customers in the best possible way? Communication strategies may seem to have a more important role. This is to contribute to and disseminate positive messages, as well as create a dialogue in which the stakeholders are involved in contributing to the initiatives of the business. Cho, Furey and Mohr (2017) has presented various communication strategies that the company can use when communicating its CSR message. The communication strategies in focus are; informative and interactive. A research question has been developed, and in order to best answer this, a quantitative method has been used. To collect the data, a cross-sectional survey has been conducted, where questionnaires have been sent out to acquaintances on social media. In this study the social media platforms used to get in contact with respondents are Facebook and Snapchat. Quantitative method is theorized, or deductive (Ringdal, 2013). Here, the researcher asks questions and derives the hypotheses from one or more theoretical perspectives that are relevant to what is to be studied (Ringdal, 2013). The research question in this study is as follows: "How does interactive and informative communication of CSR help understand the customer's brand attitude and brand awareness?". Thus, there is a focus on the communication strategies in this task, and how these can have impact on the customer's attitude and knowledge of the business. The company will in this case be the brand. The main focus has been on communication of CSR. This is because the receiver focuses largely on the source of the information being spread, and not the content (Lee, Oh, & Kim, 2013).nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsamfunnsansvarnb_NO
dc.subjectCSRnb_NO
dc.subjectCorporate Social Responsibilitynb_NO
dc.subjectkvantitativ metodenb_NO
dc.subjectQuantitative Methodnb_NO
dc.subjecttverrsnittundersøkelsenb_NO
dc.subjectCross-Sectional Studynb_NO
dc.title«Interaktive og informative kommunikasjonsstrategier: forståelse av kundens merkeholdning og merkekjennskap»nb_NO
dc.title.alternative«Interactive and informative communication strategies: understanding the customer’s brand attitude and brand awareness»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumber98nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel