Show simple item record

dc.contributor.authorEllefsæter, John Henrik
dc.contributor.authorSmedstad Lunde, Fredrik
dc.date.accessioned2020-02-06T15:15:15Z
dc.date.available2020-02-06T15:15:15Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2640106
dc.descriptionDybdebasert master, 120 studiepoeng. Spesialisering markedsføringsledelse.nb_NO
dc.description.abstractFormål –Denne masteroppgaven tar sikte på å avdekke og forklare mulige barrierer for adopsjon av selvbetjente forsikringsløsninger. For å undersøke dette fenomenet har forfatterne tatt utgangspunkt i forsikringskunder i Norge, som ikke, eller bare delvis har tatt i bruk selvbetjente forsikringsløsninger. Design, forskningsmetode og fremgangsmåte- En induktiv, eksplorativ og fenomenologisk fremgangsmåte er valgt for denne oppgaven. Datamaterialet ble samlet inn via semistrukturerte dybdeintervjuer med 11 informanter. Utvalget ble valg basert på forbrukere med privatforsikringer. Funn –Studien identifiserer flere barrierer, eller årsaker til at forsikringskunder velger å benytte tradisjonelle serviceplattformer som telefon og epost, fremfor å gjøre jobben selv på internett. Våre funn peker på at mange av barrierene har utspring som ressursbarrierer. Ressursbarrierer i form av at våre informanter ikke har tilstrekkelig kunnskaper som produktene de kjøper, til at de vil kjøpe de selv på internett, uten interaksjon med servicepersonell. Forskningsbegrensninger –Den empiriske studien er begrenset til konteksten av forsikringsbransjen og selvbetjente «nettbutikker» på internett. Resultatet fra likevel ha overføringsverdi til andre selvbetjeningsløsninger, hvor forbrukernes oppfattelse av produktets kompleksitet er overførbar. Praktiske og teoretiske implikasjoner –Barrierer for adopsjon av selvbetjente forsikringsløsninger vil ha en verdi ikke bare for forsikringsbransjen, men også for andre tjenesteytende virksomheter som selger produkter forbrukerne kan oppleve som kompliserte. Originalitets/verdi – Oppgaven utvider forståelsen for Teknologisk villighet (TR) Teknologiangst (TA) teorienes begrensninger for kompliserte produkter. Hverken TR eller TA ser ut til å ta hensyn til selve produktet, som selges via selvbetjeningsteknologi. Funnene fra denne undersøkelsen indikerer at produktets kompleksitet påvirker forbrukernes villighet til å adoptere selvbetjeningsteknologi.nb_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) Purpose – This master's thesis aims to uncover and explain possible barriers to the adoption of self-service insurance solutions. In order to investigate this phenomenon, the authors have taken their point of departure in insurance customers in Norway, who have not, or only partially, adopted self-service insurance solutions Design, methodology and approach – An inductive, exploratory and phenomenological approach is the choice for this thesis. The data material was collected via semi-structured in-depth interviews with 11 informants. The selection was elected based on consumers with private insurances. Findings – The study identifies several barriers, or reasons why insurance customers choose to use traditional service platforms such as telephone and email, rather than doing the job themselves on the internet. Our findings indicate that many of the barriers originate as resource barriers. Resource barriers in the form of our informants not having enough knowledge as the products they buy, that they will buy them themselves on the internet, without interaction with service personnel Research limitations and implications – This empirical study is limited to the context of the insurance industry and self-service "online stores" on the internet. The result, however, has transfer value to other self-service solutions, where consumer perception of the product's complexity is transferable. Originality/ Values - The thesis extends the understanding of Technological willingness (TR) Technology anxiety (TA) the theories of the theories for complicated products. Neither TR nor TA seem to pay attention to the product itself, which is sold via self-service technology. The findings of this study indicate that the complexity of the product affects the consumer's willingness to adopt self-service technology.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectselvbetjent teknologinb_NO
dc.subjectSelf-Service Technologynb_NO
dc.subjectService Dominant Logicnb_NO
dc.subjectfenomenologinb_NO
dc.subjectPhenomenologynb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.subjectQualitative Methodnb_NO
dc.titleBarrierer for adopsjon av selvbetjeningsløsninger innenfor forsikringnb_NO
dc.title.alternativeBarriers for adoption of self-service technology in insurancenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213nb_NO
dc.source.pagenumber93nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record