Show simple item record

dc.contributor.authorAglen, Bodil
dc.date.accessioned2020-12-30T17:48:27Z
dc.date.available2020-12-30T17:48:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721145
dc.descriptionMastergradsoppgave i utdanningsledelse, Høgskolen i Innlandet, 2020.en_US
dc.description.abstractNorsk: Denne masteroppgaven inneholder to delstudier og en overbyggende kappe. Formålet med oppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan ledere av barnehagen kan lede forbedringsarbeid i barnehagen. Det er gjennomført to kvalitative undersøkelser for å belyse dette. Den første har tittelen «Barnehagens betydning for å gi gutter og jenter like forutsetninger for livslang læring og utvikling». Denne undersøker hvordan pedagogiske ledere ser på egen pedagogisk utøvelse når det gjelder språklig tilrettelegging, virkningen av kvalitet i barnehagen og hvilke implikasjoner for ledelse som trengs for å støtte og utvikle denne. Den andre artikkelen har tittelen «Om leders innvirkning på barns læring og utvikling i barnehagen» og belyser hvordan ledere i barnehage kan lede pedagogenes læring og utvikling og hvordan denne læringen kan gå fra å være individuell til å bli organisatorisk. Den overordnede problemstillingen er «Hvordan kan leder i barnehage bygge kapasitet hos personalet for å lykkes bedre i forbedringsarbeid». Funn i undersøkelsene viser at det er en sammenheng mellom prosesskvaliteten og i hvilken grad det er gjensidig forståelse om hvordan det pedagogiske tilbudet skal være. Funn viser også at det er tilfeldig hvilken språklig tilrettelegging barna får og at dette tilsynelatende gir jenter et bedre språklig grunnlag. I artikkel to viser funn at viktige elementer for å lede læring og utvikling er tilstede men at de kan virke tilfeldig om pedagogene ledes ut fra disse. Det konkluderes med at ledere trenger kunnskap om hvilke handlingsteorier som ligger til grunn hos den enkelte pedagog for hvordan de utøver sin pedagogikk. For å kunne lede et effektivt forbedringsarbeid i barnehagen må ledere, i samarbeid med sine pedagoger, finner felles handlingsteorier gjennom å benytte en engasjementstilnærming. Dette krever barnehageledere som er tett på pedagogene i praksisfeltet og som har mot til å sette sine egne handlingsteorier opp til vurdering på lik linje med pedagogene.en_US
dc.description.abstractEnglish: This master`s thesis contains two sub-studies and a comprehensive summary. The aim of the thesis is to deepen the understanding of how preschool leaders can lead preschool improvement work. Two qualitative studies have been carried out to illustrate this. The first is entitled "The importance of preschool for providing boys and girls with equal conditions for lifelong learning and development". This examines how educational leaders view their own pedagogical practice in terms of linguistic facilitation, the impact of quality in kindergarten and what implications for leadership needed to support and develop it. The second article is titled "About the Impact of Leaders on Child Learning and Development in Preschool" and highlights how preschool leaders can guide educators’ learning and development and how this learning can go from being individual to organizational. The overall problem is "How can a preschool leader in kindergarten build the capacity of the staff to better succeed in improvement work”. Findings in the surveys show that there is a connection between the quality of the process and the degree to which there is mutual understanding of what the educational offer should be. Findings also show that it is random what linguistic facilitation the children receive and that this apparently gives girls a better linguistic basis. In article two, findings show that important elements for guiding learning and development are present but that it may appear random if the educators are led by these. The thesis concludes that leaders need knowledge about the underlying theories of action of individual educators’ pedagogy. In order to lead an effective improvement work in the kindergarten, leaders must use an engagement approach to find common action theories together with their educators. This requires preschool leaders who are close to the educators in the field of practice and who have the courage to put their own theories of action up for assessment on an equal basis with the educators.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIUen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectbarnehagenen_US
dc.titleÅ lede forbedringsarbeiden_US
dc.title.alternativeLeading improvement worken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber98en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record