• Elevsentrert skoleledelse med fokus på danning 

   Murtnes, Eirill (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgava setter søkelyset på skolen doble oppdrag; danning og utdanning. Gjennom teorianalyse, data fra semistrukturerte gruppeintervju og gjenbruk av data fra «Elevundersøkelsen» (2019-2022) har målet vært å ...
  • Forbedring av skolens læringsmiljø på bakgrunn av skoleledelsens anvendelse av resultater fra KFL og praksisnær utdanningsforskning 

   Havik, Sissel (Master thesis, 2020)
   Norsk: Denne studien er en kvalitativ undersøkelse basert på intervjuer med skoleledere i barneskoler i Innlandet (tidligere Hedmark fylke). Ledelse av forbedringsarbeid i profesjonelle læringsfellesskap, med bakgrunn i ...
  • Forbedringsarbeid i barnehagen 

   Strand, Mona (Master thesis, 2022)
   De store endringene som har skjedd i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer og ...
  • Forståelse og ledelse av profesjonsutvikling i skoler; organisasjonenes oppfatninger og lærernes erfaringer 

   Østby, Janne Ruud (Master thesis, 2022)
   Partene i arbeidslivet har gjennom avtaleverket forpliktet seg til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det betyr at lærere og ledere skal arbeide sammen som profesjonelle yrkesutøvere for å øke lærernes kompetanse og ...
  • Hvor har det blitt av alle gutta? 

   Bjørk, Hans Gøran (Master thesis, 2022)
   Det er store forskjeller i kjønnsmessig skolefaglige prestasjoner i norsk skole. Forskjellene har vedvart og det ser ikke ut til at den avtar. Tendensen er den samme internasjonalt. Dette kan få store konsekvenser for ...
  • Kjønnsforskjeller i lesing 

   Berggren, Geir Cato (Master thesis, 2022)
   Bakgrunnen for temaet i denne oppgaven er at forskning; både norsk og internasjonal, viser at jenter presterer bedre i alle fag i skolen enn guttene, unntatt kroppsøving. I denne oppgaven er det tatt for seg kun ferdigheten ...
  • Kompetent lederskap i alle ledd – en forutsetning for utvikling av gode skoler 

   Borgen, Gerd Elin (Master thesis, 2020)
   Norsk: Dette studiet har som mål å se i hvilken grad nasjonale og internasjonale policy-dokumenter, teori og forskning synliggjøres i kommuners og skolers implementeringsarbeid, i ledelse av profesjonelle læringsfellesskap ...
  • Kopmpetanse o gendringer i lærende barnehager 

   Huse-Weinreich, Carina (Master thesis, 2022)
   Bakgrunn for tematikk i denne avhandlingen er forskning på kompetanseheving og endringsprosesser. Ansattes kompetanse er avgjørende for barnehagens kvalitet og i arbeidet med barns trivsel, trygghet og utvikling i barnehagen. ...
  • Ledelse av barnehagens læringsmiljø 

   Stensrud, Elin Tangen (Master thesis, 2020)
   Norsk: Bakgrunnen for tematikken i denne avhandlingen er forskning, som viser at de ansatte i barnehagen sin kompetanse er den viktigste faktoren for at barna skal få utnyttet sitt potensiale for læring og utvikling. Denne ...
  • Ledelse av skoleutvikling 

   Rønning, Ann-Merethe Sjaaeng (Master thesis, 2020)
   Norsk: Formålet med denne masteroppgaven har vært å finne svar på hvordan ledelsen kan jobbe for å utvikle pedagogenes praksis, og benytte seg av opplæringslovens (1998) §9a i arbeidet, slik at enkeltindividets rettigheter ...
  • Mellomlederen - en potensiell pådriver for datadrevet forbedringsarbeid i skolen 

   Lien, Bjørn (Master thesis, 2020)
   Norsk: Bakgrunnen for teamtikken i denne masteroppgaven er nasjonale og internasjonale forskningsresultater som viser at vegen til et vellykket forbedringsarbeid innenfor utdanningsfeltet ser ut til å gå via kollektiv ...
  • Mellomlederen – en betydningsfull utviklingsleder i skolen? 

   Nordseth, Knut Olav (Master thesis, 2020)
   Norsk: Bakgrunnen for tematikken i denne oppgaven er både de nasjonale og de internasjonale utdanningsforskerne sine funn som betrakter at skoleledelse er avgjørende for et vellykket forbedringsarbeid i skolen. Mellomlederrollen ...
  • Mestringsorientert ledelse fra midten 

   Wetting, Rune (Master thesis, 2020)
   Norsk: Denne oppgaven handler om mellomlederen i videregående skole, sett fra ulike perspektiver rettet mot elevenes gjennomføring og læringsutbytte. Hensikten med de artiklene og denne masteroppgaven har utgangspunkt i ...
  • Pedagogisk Leder – nøkkelen til endring i barnehagen 

   Heia, Nina Cathrine Hoftvedt (Master thesis, 2021)
   Norsk: Formålet med denne avhandlingen er å få en dypere forståelse for hvordan de pedagogiske lederne bidrar til implementering av endring og hvordan de påvirker de ansattes endringsprosess. Det er gjennomført to mindre ...
  • Profesjonsfellesskap som veien til økt kvalitet i norsk skole 

   Haugland, Ingunn (Master thesis, 2020)
   Norsk: Denne oppgaven består av tre artikler. Artiklene belyser fra ulike vinkler i hvilken grad norsk skole er på vei mot å utvikle profesjonsfellesskap som beskrevet i Overordnet del – verdier og prinsipper for ...
  • Sammenhenger mellom profesjonelt lærende fellesskap, profesjonsfellesskap i fagfornyelsen og utviklingsprogrammet Collaborative leadership learning programme 

   Ottosen, Live Aasgaard (Master thesis, 2022)
   Denne masteroppgaven inneholder to artikler og en overbyggende kappe. Formålet med denne oppgaven er å undersøke sammenhenger mellom profesjonelt lærende fellesskap, profesjonsfellesskapet i fagfornyelsen og utviklingsprogrammet ...
  • Skoleleders rolle i utviklingsarbeidet – overmenneske eller lagleder 

   Robsahm, Marion (Master thesis, 2020)
   Norsk: En viktig forutsetning for elevenes læring, er lærere med god pedagogisk og faglig kompetanse, og skoleledere som legger til rette for lærernes læring (Hattie, 2013). Forskningen peker også på verdien av skoleeiernivået ...
  • Strategier for skolemiljøarbeidet -utilsiktede konsekvenser? 

   Øyehaug, Berit Marie (Master thesis, 2022)
   Kapittel 9 A i opplæringsloven pålegger skolen å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Det er den enkelte elevens subjektive opplevelse som avgjør om skolemiljøet ...
  • Strategisk skoleledelse som fremmer inkluderende praksis. -Skolesjefens rolle i den pedagogiske verdikjeden 

   Thorstensen, Stine Agnete (Master thesis, 2022)
   Norsk sammendrag Det overordnede temaet for hele dette masterprosjektet er ledelse for å fremme inkludering i skolen. Det er sterke føringer på dette i skolenes styringsdokumenter og i stortingsmeldinger. Opplæringslovens ...
  • Tilpasset opplæring i Meld. St. 6 (2019-2020) og rektors ledelse av dette arbeidet. 

   Selbekk, Catarina (Master thesis, 2022)
   Hensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hva rektor bør gjøre for å oppfylle intensjonene i Stortingsmelding 6 (Meld. St. 6 (2019-2020)) - Tett på, tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole ...