Recent Submissions

 • Ledelse av forbedringsarbeid i kulturskolen 

  Mentzen, Anne Sofie (Master thesis, 2024)
  Denne studien er en kvalitativ undersøkelse basert på intervjuer av tre kulturskolerektorer, om ledelse av forbedringsarbeid i kulturskolen. Rammeplanen legger føringer for at kulturskolen er ressurssenter og samarbeidsaktør ...
 • Skoleeierskap i spennet mellom kontroll og støtte 

  Anita Gundrosen; Ingjerd Andersen (Master thesis, 2024)
  Hensikten med denne masteroppgaven har vært å forske på spennet mellom kontroll og støtte som utøves fra skoleeier til deres rektorgrupper. Administrative skoleeiere er tett knyttet sammen med sine rektorgrupper gjennom ...
 • Ledelse av forbedringsarbeid i skolen 

  Rognerud, Wenche (Master thesis, 2024)
  Skolens formål er elevens læring og utvikling (Opplæringslova, 1998, § 1-1). Læreplanverket LK20 stiller i tillegg krav til at skolen som organisasjon under rektors ledelse gjennom kollektive læringsprosesser arbeider for ...
 • Skoleeierskap i spennet mellom kontroll og støtte 

  Ingjerd Andersen; Anita Gundrosen (Master thesis, 2024)
  Hensikten med denne masteroppgaven har vært å forske på spennet mellom kontroll og støtte som utøves fra skoleeier til deres rektorgrupper. Administrative skoleeiere er tett knyttet sammen med sine rektorgrupper gjennom ...
 • Kollektiv læring i barnehagens teamsamarbeid 

  Sund, Kristin Amine (Master thesis, 2024)
  Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fastsetter at barnehagen er en lærende organisasjon, der personalet kontinuerlig utvikler sin kompetanse og forbedrer sin praksis til fordel for barnas trivsels- og læringsmiljø. ...
 • Pedagogisk ledelse i barnehagen, en studie av pedagogiske ledere og styreres opplevelse av egen arbeidshverdag. 

  Ottosen, Merete (Master thesis, 2024)
  Hensikten med oppgaven er å belyse og skape en bredere forståelse av lederrollene i barnehagesektoren. Masteroppgaven er basert på to artikler som bygger på ulike forskningsmetoder kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode ...
 • Aktivitetsplikten- en plikt til å handle, et rom til å forandre 

  Vigdal-Olsen, Marianne (Master thesis, 2024)
  Skolens aktivitetsplikt slik den framkommer i opplæringsloven kap 9A (1998) har vært utgangspunktet for denne masteroppgaven. Aktivitetsplikten utfordrer skolene, og opererer i skjæringspunktet mellom juridiske rettigheter ...
 • Samarbeid om overgangen mellom barnehagen og skole og lekens plass i L97 og LK20 

  Knai, Ida (Master thesis, 2024)
  Hensikten med denne masteroppgaven er å finne svar på følgende problemstillinger: Artikkel 1: Hvordan opplever barnehagestyrer og rektor samarbeidet om overgangen mellom barnehage og skole? Artikkel 2: Hvordan kommer lek ...
 • Lederrollen i utviklingsarbeid: Ledelse av teammøter og ledergruppens kollektive mestringstro 

  Nosheen Shaukat (Master thesis, 2024)
  Kunnskapsdepartementet understreker at det er rektors ansvar å sikre høy kvalitet i skolens opplæring (Kunnskapsdepartementet, 2017). Skolelederens ansvar er omfattende, og rektor må sørge for at disse oppgavene blir ...
 • Skolelederes og læreres erfaringer med utviklingsarbeid 

  Weider, Harald (Master thesis, 2024)
 • Håndtering av motstand og struktur som driver i utviklingsarbeid i skolen 

  Holøyen, Einar Olav (Master thesis, 2024)
  Skoleledelse kan kobles til og påvirke elevenes læringsresultat på flere og avgjørende måter og den samlede effekten av skoleledelse med kvalitet, kan utgjøre en betydelig forskjell i forhold til skoleutvikling og ...
 • Forståelse og ledelse av profesjonsutvikling i skoler; organisasjonenes oppfatninger og lærernes erfaringer 

  Østby, Janne Ruud (Master thesis, 2022)
  Partene i arbeidslivet har gjennom avtaleverket forpliktet seg til å forbedre kvaliteten på tjenesten. Det betyr at lærere og ledere skal arbeide sammen som profesjonelle yrkesutøvere for å øke lærernes kompetanse og ...
 • Hvor har det blitt av alle gutta? 

  Bjørk, Hans Gøran (Master thesis, 2022)
  Det er store forskjeller i kjønnsmessig skolefaglige prestasjoner i norsk skole. Forskjellene har vedvart og det ser ikke ut til at den avtar. Tendensen er den samme internasjonalt. Dette kan få store konsekvenser for ...
 • Kopmpetanse o gendringer i lærende barnehager 

  Huse-Weinreich, Carina (Master thesis, 2022)
  Bakgrunn for tematikk i denne avhandlingen er forskning på kompetanseheving og endringsprosesser. Ansattes kompetanse er avgjørende for barnehagens kvalitet og i arbeidet med barns trivsel, trygghet og utvikling i barnehagen. ...
 • Forbedringsarbeid i barnehagen 

  Strand, Mona (Master thesis, 2022)
  De store endringene som har skjedd i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer og ...
 • Elevsentrert skoleledelse med fokus på danning 

  Murtnes, Eirill (Master thesis, 2022)
  Denne masteroppgava setter søkelyset på skolen doble oppdrag; danning og utdanning. Gjennom teorianalyse, data fra semistrukturerte gruppeintervju og gjenbruk av data fra «Elevundersøkelsen» (2019-2022) har målet vært å ...
 • Strategier for skolemiljøarbeidet -utilsiktede konsekvenser? 

  Øyehaug, Berit Marie (Master thesis, 2022)
  Kapittel 9 A i opplæringsloven pålegger skolen å sikre et trygt og godt psykososialt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for alle elever. Det er den enkelte elevens subjektive opplevelse som avgjør om skolemiljøet ...
 • Kjønnsforskjeller i lesing 

  Berggren, Geir Cato (Master thesis, 2022)
  Bakgrunnen for temaet i denne oppgaven er at forskning; både norsk og internasjonal, viser at jenter presterer bedre i alle fag i skolen enn guttene, unntatt kroppsøving. I denne oppgaven er det tatt for seg kun ferdigheten ...
 • Utviklingsarbeid i skolen, skoleleders rolle og muligheter. En studie med vekt på skole- hjemsamarbeid og elevens rolle i utviklingssamtalen. 

  MOberget, Merete Lindberg (Master thesis, 2022)
  Hensikten med denne oppgaven er å undersøke elevenes mulighet til medvirkning i utviklingssamtalen og samarbeidet mellom skole og hjem for så å videre utvikle en strategi for utviklingsarbeid på egen skole (Ertesvåg, 2012). ...
 • Utviklingsarbeid i skolen – systematisk ledelse og bruk av motivasjon eller styrt av politiske føringer og tilfeldigheter 

  Sørlien, Kristin Marie (Master thesis, 2022)
  Lærerne har gjennom mange år i stor grad vært overlatt til seg selv i klasserommet, og selv vært ansvarlig for elever, fag, dilemmaer, utfordringer og mestringsopplevelser (Hattie, 2017; Robinson, 2016). I det nye ...

View more