Show simple item record

dc.contributor.authorWetting, Rune
dc.date.accessioned2021-01-08T15:28:55Z
dc.date.available2021-01-08T15:28:55Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2722254
dc.descriptionMastergradsoppgave i utdanningsledelse, Høgskolen i Innlandet, 2020.en_US
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven handler om mellomlederen i videregående skole, sett fra ulike perspektiver rettet mot elevenes gjennomføring og læringsutbytte. Hensikten med de artiklene og denne masteroppgaven har utgangspunkt i de kvalitative resultatene fra elevundersøkelsen og hvordan lave resultater kan settes i sammenheng med mellomlederen sin funksjon i en videregående skole. Mellomlederen sin funksjon rettet mot elevenes resultater er godt forankret i både nasjonal og internasjonal utdanningsforskning, dette blir belyst i oppgaven (Hattie, 2013). Ifølge forskning har ledelse av lærerens læring stor effekt på elevenes resultater (Robinson, 2015). Dette er teorier som settes i sammenheng med funn fra elevundersøkelsen Hjernen og Hjertet og kvalitative intervjuer med avdelingsledere og kontaktlærere. Overordnet problemstillingen: Hvilket mønster er det mellom avdelingsleders rolle, elevenes gjennomføring og læringsutbytte i videregående opplæring». Forskningsspørsmål fra to artikler er grunnlaget for den problemstillingen som kommer frem i denne oppgaven. Artikkel 1 omhandler samarbeidet mellom avdelingsleder og kontaktlærer sett i lys av elevenes gjennomføring. Artikkel 2 belyser avdelingsleder sin påvirkning på vurdering for læring basert på elevundersøkelsen som sekundærdata (Nordahl, 2015). Artiklene er bygd på resultater fra elevundersøkelsen som sekundærdata og intervjuer som primærdata. Samlet blir disse metodene benyttet som mixed methods i artiklene (Coen, Manion & Morrison, 2018). Sentrale funn fra de kvantitative undersøkelsene fra artiklene gjort i denne oppgaven var at skolen i stor grad bærer preg av løse koplinger i ledergruppen og stort press på mellomledere. Andre funn som kommer frem er at det i liten grad blir benyttet forskningsbasert kunnskap og elevundersøkelsen stort sett er et statisk dokument som er lite kjent blant lærerne. Som et resultat av funnene kan det sies at skolens mellomleder med fordel kan være tettere på i en koplet organisasjon der forskningsbasert kunnskap blir anvendt mot et pedagogisk forbedringsarbeid.en_US
dc.description.abstractEnglish: This assignment is about the middle manager in high school, seen from different perspectives aimed at pupils' completion and learning outcomes. The purpose of the articles and this master's thesis is based on the qualitative results of the student survey and how low results score can be put in the context of the middle manager function in a high school. The middle manager's function aimed at the pupils' results is firmly rooted in both national and international educational research, this is highlighted in the thesis (Hattie, 2013). According to research, the leadership of the teacher's learning has a great effect on the pupils' results (Robinson, 2015). These are theories that are linked to findings from the student survey from Hjernen og Hjertet, and qualitative interviews with the middle manager and contact teachers. The main aim of the thesis is: "What a pattern are there between the middle manager and, pupils' implementation and learning outcomes in high school”. Research questions from two articles is the foundation of the main aim in this thesis. Article 1 deals with the cooperation between the head of department and the contact teacher in the context of the pupils' implementation. Article 2 highlights the middle leader's impact on assessment for learning (Nordahl, 2015)., based on the student survey as secondary data. Both articles have relatively similar research designs. They are both based on results from the student survey as secondary data and interviews as primary data, in order to better understand the statistical picture. Overall, these methods are used as mixed methods in the articles (Coen, Manion & Morrison, 2018). Relevant theory related to the theme is discussed in the thesis and the articles. The main findings from the quantitative parts of the research were that the school is largely characterized by loose links in the leadership group, and great pressure on the middle managers. Other findings that emerge are that research-based knowledge is used to a limited extent, and the student survey is largely a static document. In practice will this mean that the school does not make good use of the existing data provided by the students. As a result of the findings, it can be said that the school's middle manager can advantageously be closer in a connected organization where research-based knowledge is used towards educational improvement work.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectMIUen_US
dc.titleMestringsorientert ledelse fra midtenen_US
dc.title.alternativeMastery oriented leadership from the middleen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber96en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record