Show simple item record

dc.contributor.authorMathisen, Tore
dc.contributor.authorFremo, Irene
dc.date.accessioned2021-08-12T11:27:58Z
dc.date.available2021-08-12T11:27:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767577
dc.descriptionSpesialisering økonomistyringen_US
dc.description.abstractSelskaper som gjennomfører en splitt eller spleis av aksjene sine gjennomfører i utgangspunktet en endring i selskapets kapitalstruktur, som ifølge klassisk finansteori ikke burde ha innvirkning på verdien til selskapet. Likevel er det flere studier som tyder på at det er en positiv unormal avkastning knyttet til splitt av aksjer, mens det er studier som viser negativ unormal avkastning knyttet til spleis av aksjer. I det norske markedet er det derimot gjennomført få studier på hendelsene og effekten av dem. For å bidra til ytterligere kunnskap om effekten av splitt og spleis vil denne oppgaven studere hvordan slike hendelser har innvirkning på aksjekursen i det norske markedet. Oppgaven bygger på kvantitativ forskningsmetode og har undersøkt om det finnes unormal avkastning knyttet til et selskaps beslutning om å gjennomføre en splitt eller spleis av sine aksjer. Tidsperioden for undersøkelsen er fra januar 2000 til og med august 2018. Oppgaven tar utgangspunkt i hypotesen om at det ikke er unormal avkastning knyttet til splitt eller spleis av aksjer, og bruker eventstudiemetoden for å finne ut hvorvidt hypotesen er, eller ikke er, forenlig med data. Den unormale avkastningen er beregnet med markedsmodellen som grunnlag og er testet ut ifra et parametrisk utgangspunkt. Undersøkelsene tar for seg tre tidspunkter relatert til selskapsbeslutningen; tidspunktet når forslaget om å gjennomføre hendelsen kommer, kunngjøringstidspunktet og til slutt ex-datoen når aksjen handles med den nye kapitalstrukturen implementert. Oppgaven finner ikke tilstrekkelige bevis for at det er unormal avkastning knyttet til en beslutning om å gjennomføre en spleis av aksjene i et selskap. Derimot finner oppgaven tilstrekkelig bevis for at det er en unormal avkastningseffekt på ex-datotidspunktet etter å ha gjennomført splitt av aksjene i et selskap.en_US
dc.description.abstractAbstract Companies that conduct a stock split or a reverse stock split are essentially making a change in the company’s capital structure, which should not affect the value of the company according to classical finance theory. However, multiple studies indicate that there is positive abnormal return related to stock splits. Similarly, there are studies showing negative abnormal return associated with reverse stock splits. In the Norwegian market however, few studies have been conducted to research the events and their effects. To contribute to further knowledge about the effect of splits and reverse splits, this thesis will study how such events have an impact on the stock return in the Norwegian market at the Oslo Stock Exchange. This thesis will, based on a quantitative research method, examine if there is abnormal return related to a company’s decision to carry out stock splits or reverse stock splits on its shares. The time period in question is between January 2000 and end of August 2018. The hypothesis is that there is no abnormal return related to the events, and the event study methodology is used to determine whether the hypothesis is, or is not, compatible with the data. The abnormal return is calculated based on the Market Model and its significance is tested parametrically. The events are examined from three points in time related to the company’s decision; the date for the proposal, the date for the announcement and the ex-date. This thesis does not find sufficient evidence of abnormal return associated with a decision to conduct a reverse stock split, however there is sufficient evidence of abnormal return surrounding the ex-date of a stock split.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectStock Marketen_US
dc.subjectaksjemarkeden_US
dc.subjectkvantitativ metodeen_US
dc.subjectQuantitative Methoden_US
dc.titleEffekt av splitt og spleis ved Oslo Børsen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Stock Splits and Reverse Splits at the Oslo Stock Exchangeen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber72en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record