Show simple item record

dc.contributor.authorMorina, Agnesa
dc.contributor.authorBredalen, Lars
dc.date.accessioned2021-08-12T13:16:49Z
dc.date.available2021-08-12T13:16:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2767630
dc.descriptionSpesialisering økonomistyringen_US
dc.description.abstractFra og med 1. januar 2020 ble norske virksomheter pliktige til å rapportere regnskapsdata i et standardisert format, SAF-T (Regjeringen, 2017). Med utgangspunkt i at teknologiske endringer har påvirkningskraft og i liten grad blir omtalt i litteraturen om styring (Andreassen & Bjørnenak, 2018), har vi undersøkt hvordan samspillet mellom innføringen av SAF-T og eksisterende regnskaps- og økonomistyringssystem, forkortet MACS (Management Accounting and Control Systems) utfolder seg i et nettverk. MACS begrepet inneholder både eksternt og internt regnskap. For å best belyse samspillet, gjennomførte vi en eksplorativ casestudie med utgangspunkt i aktørnettverk-perspektivet (ANT). I tillegg ønsker vi å undersøke hvilke tilpasninger som er gjort som følge av innføringen av SAF-T. Studien er basert på syv semistrukturerte intervjuer og supplerende empiri. For å analysere empirien benyttet vi oss av Callon’s (1986) “translation model”. Utviklingen i bruk av digitalisering og teknologi blant virksomheter er i kraftig økning, og oppleves for noen som utfordrende og givende (Andreassen & Bjørnenak, 2018; Bjørnenak, 2019). Dette belyses i studiens funn. I motsetning til Auksztol og Chomuszko (2020) sin studie om tilpasninger ved SAF-T, viser vår studie hvilke omstillingsaktiviteter som har blitt gjort i hensikt om å tilpasse seg det nye SAF-T formatet. Funnene i denne studien viser at virksomheter for øyeblikket ikke benytter seg av nøkkeltall basert på SAF-T formatet i henhold til MACS. Virksomhetene benytter heller intern informasjon til den hensikt. Videre funn i denne studien indikerer at det finnes lite samspill mellom SAF-T og eksisterende MACS. Ved andre omstendigheter kan samspillet forekomme i høyere grad. På en annen side, er det to ulike aktører som har ansvar for regnskapsføringen og styringen og kontrollen av virksomhetene. Dette gir rom for at informantene ikke har oppfattet samspillet mellom SAF-T og eksisterende MACS. Studien baseres på spesifikke forutsetninger som andre nettverk ikke nødvendigvis vil ha til felles. Derfor kan det være interessant for videre forskning å undersøke en lignende studie hvor aktørene har oppnådd en nærmere relasjon etter rapporteringsfristen. I tillegg vil en undersøkelse om hvilke utfordringer som oppleves for virksomheter som tilbyr tjenester for å innføre SAF-T, være aktuell for videre forskning. Begrensninger for vår studie er hovedsakelig tidspunktet for gjennomført studie hvor koronapandemien spilte en betydelig rolle for anskaffelsen av informanter, utsettelsesfristen (Skatteetaten, 2020) for SAF-T rapportering og tidsramme for gjennomføringen av studien. Disse begrensningene utfordrer også validiteten av studiens resultater.en_US
dc.description.abstractAbstract As of 1st january 2020, norwegian businesses were required to report accounting data in a standardized format, SAF-T (Regjeringen, 2017). Based on the fact that technological changes has influence and is discussed to a small extent in governance literature (Andreassen & Bjørnenak, 2018), we have researched how the interaction between SAF-T and the existing management accounting and control systems (MACS) unfolds in a network. The term MACS incorporates both the external and internal accounting. In order to highlight this interaction, we conducted an exploratory case study based on the actor-network perspective (ANT). In addition to that, we want to examine what adjustments were needed as a result of the implementation of SAF-T. The study is based seven semi-structured interviews and supplementary empirical material. To analyze the empirical material, we used Callon’s (1986) model of translation. Developments in the use of digitalization and technology among businesses are growing rapidly, and are perceived as challenging and rewarding (Andreassen & Bjørnenak, 2018; Bjørnenak, 2019). This is highlighted in the study’s findings. Contrary to Auksztol & Chomuszko’s (2020) study on adjustments related to SAF-T, our study shows which activities for adjustments have been done to adjust to the new SAF-T format. These findings in this study shows that businesses do not use Key Perfomance Indicators based on the SAF-T format in relation to MACS. The businesses will rather use internal information for this purpose. The findings in the study shows that the interaction between SAF-T and the existing MACS is low. With other circumstances in place, this interaction can occur to a greater extent. On another note, there are two different actors responsible for businesses accounting and management and control. This means that the informants may not have perceived the interaction between SAF-T and the existing MACS yet. The study is based on specific assumptions that other networks will not necessarily have in common. Therefore, it may be interesting for further research to examine similar networks where the actors have achieved a closer relationship after the deadline for reporting. In addition, a study regarding what kind of challenges businesses that offer services for implementation of SAF-T will face. The limitations of our study are mainly the time of conducting this study in which the coronapandemy played a significant role when it came to acquiring informants, the postponing of the deadline for reporting with SAF-T (Skatteetaten, 2020), and the time frame for this study. These limitations challenge the validity of the study results.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectQualitative Methoden_US
dc.subjectSAF-Ten_US
dc.subjectManagement Accounting And Control Systemsen_US
dc.subjectregnskaps- og økonomistyringssystemen_US
dc.titleInnføring av regnskaps- og økonomistyringsteknolgi: Hvordan samspiller innføringen av SAF-T med eksisterende regnskaps- og økonomistyringssystem for virksomheter som må rapportere i henhold til den nye standarden?en_US
dc.title.alternativeHow does the implementation of SAF-T interact with the existing accounting and financial management system for companies that must report according to the new standard?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Samfunnsøkonomi: 212en_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record