Show simple item record

dc.contributor.authorMagnus, Kristine
dc.contributor.authorSolberg, Torbjørg
dc.contributor.authorDyrdal, Joakim
dc.date.accessioned2021-10-13T07:27:28Z
dc.date.available2021-10-13T07:27:28Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789501
dc.descriptionErfaringsbasert master, 90 st.p.en_US
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet har sitt utspring i et funn i forskningen til Amy Edmondson. I sin bok The Fearless Organization beskriver hun at team som rapporterer feil, også er de som leverer det beste produktet. Gjennom arbeide med boken ble det raskt klart for oss at temaet psykologisk trygghet og hvordan lederen kan påvirke dette var et område som var meget spennende. I denne masteroppgaven har vi fokusert på hvordan man oppnår psykologisk trygghet i team, og særlig hvilken rolle lederen spiller i denne. Etter å ha arbeidet med temaet en periode, ble derfor problemstillingen: «Hvordan kan ledere lykkes med å etablere psykologisk trygghet i et høyprestasjonsteam?» Vi fikk tilgang til en relativ nyetablert avdeling ved Oslo Politidistrikt, Utrykningsenheten. Vi gjennomførte intervjuer med et utvalg av teamledere og medarbeidere ved avdelingen. Samtlige var åpne, og delte av sine erfaringer og perspektiver. Gjennom disse samtalene fikk vi en god innsikt i avdelingens indre, og hva de enkelte teamledere og medarbeidere tenkte og gjorde som relateres opp mot psykologisk trygghet i deres gruppe. Gjennom en enkel spørreundersøkelse fikk vi fastslått at teamene hadde gjennomgående høy grad av psykologisk trygghet. I de semistrukturerte intervjuene fokuserte vi derfor på hva de konkret gjorde for å bygge psykologisk trygghet. Ved bruk av kvalitativ metode opplever vi å ha fått tak i de nyanser som framkom i intervjuene, og denne måten å drive datainnsamling på fungerte etter vår mening godt. Ved bruk av refleksiv analysemetode fikk vi kategorisert og analysert dataene på en oversiktlig måte. Ved å gjøre bruk av allerede tilgjengelig relevant litteratur har vi drøftet de forskjellige påstandene som kom fram i arbeidet med denne oppgaven. Masteroppgavens hovedfunn er at lederne må ta ansvar for relasjonene for å etablere psykologisk trygghet i teamet, og må lede gjennom gjensidig tillit. Lederne må mestre lederrollen, og teamet må sammen skape en effektiv tilbakemeldingskultur gjennom aktive og ansvarlige medarbeidere.en_US
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): This project has its origins in a discovery reported in the research of Amy Edmondson. In her book “The Fearless Organization” she describes how teams that feel able to report errors are also those which deliver the best results. Working with her book, it quickly became clear to us that the theme of psychological safety and how a leader can influence this, was an extremely relevant and important area of study. In this Master’s thesis, we have focused on how one achieves safety within a team and, especially, what role does the team leader play in this process. After thorough consideration of our topic, we have chosen to focus on the following question: “How can a leader be successful in establishing psychological safety in a highperformance team? We were allowed access to a relatively newly-established section within the Oslo Police District, Rapid Response Unit, and we then carried out a series of interviews with both team-leaders and their team- members. Through these interviews, we obtained very good insight into the inner workings of the unit and how and what the team-leaders and individual team –members thought and did in their work that relates to the establishment of feelings of psychological safety within their group. Using a simple questionnaire method, we found that we were able to detect nuances that were revealed in the interviews and we concluded that this method of data- collection worked well. By using a reflexive analysis method, we could categories and then analyze the data in a coherent manner. By using already available literature, we have discussed the relevant claims that have emerged from our work on this project. Our Master’s thesis main conclusion is that leaders must take responsibility for interpersonal relations within their team in order to establish feelings of psychological safety, and lead through reciprocal trust. Leaders must master their leadership role and the team must work together to create an effective and responsible culture of reciprocal sharing of information through active and responsible colleagues.en_US
dc.subjecttryggheten_US
dc.subjecttilliten_US
dc.subjectteamen_US
dc.subjectkvalitativ metodeen_US
dc.subjectintervjueren_US
dc.subjecttilbakemeldingeren_US
dc.titlePsykologisk trygghet i høyprestasjonsteamen_US
dc.title.alternativePsychological safety in high performance teamsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record