Show simple item record

dc.contributor.authorJutulstad, Nina Merethe Nyhuus
dc.date.accessioned2015-06-05T14:21:20Z
dc.date.available2015-06-05T14:21:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/284726
dc.descriptionMastergradsoppgave i tilpasset opplæring, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Min masteroppgave handler om motivasjon, og tittelen er motivasjon og læring. Oppgaven er en empirisk undersøkelse av fire ungdomsskoleelever. Bakgrunnen for oppgaven er blant annet at forskning viser at elever i norske skoler ikke presterer like godt som elever i land vi sammenligner oss med. Undersøkelsen søker å finne hvordan elevers kontekst i skolen kan gi motivasjon til lysten til å lære og om elevene opplever at lærere bruker grunnleggende strategier som er nødvendige for at elever skal bli/være motiverte. Indre motivasjon er en tilstand preget av nysgjerrighet og glede og er slik forskning viser biologisk og trenger ingen forsterkning, og er dermed en motivasjonstilstand som er innrettet mot aktiviteten i seg selv. Indre motivasjon er relatert til indre konsekvenser som er lokalisert i sentralnervesystemet. Denne motivasjonstypen er biologisk betinget. Undersøkelsen søker å finne om elevene opplever å inneha de tre grunnleggende komponentene innenfor Self-Determination Theory; Tilhørighet, kompetanse og autonomi som vil føre til selvreguleringsprosesser og den internaliserte ytre motivasjon, som har vist seg å være viktig for om man utvikler verdier når det gjelder skoleaktiviteter. Motivasjon er ikke en statisk tilstand, og undersøkelsen søker derfor å finne om elevene er motiverte for enkelt fag eller alle fag i skolen, og hvordan de opplever sin skolehverdag. I tillegg søker jeg å finne om elever opplever at lærere skaper kontekst for selvregulering. Forskning gir ofte svar på hva og hvorfor spørsmål, men det savnes slik jeg oppfatter det, strategier for å nå fram til en endring eller strategi for hvordan man praktisk og eksplisitt kan løse en utfordring. Funnene viser i lys av teoriene innen motivasjon at elevene mangler tilhørighet til enkelte lærere. I tillegg viser det empiriske materialet at elevenes kompetanse innenfor de samme fagene som disse lærerne underviser i er svekket. På den annen side viser det empiriske materialet at elevene synes å være identifisert ytre motiverte i fag de trenger for å komme inn på videregående linjer. Hvis den internaliserte ytre motivasjonen er vellykket – utvikler individer selvregulering. Slik jeg fortolker det empiriske materialet synes ingen av elevene å inneha denne motivasjontypen i forhold til skolefag. Funnene er fortolket mot profesjonsteori og det kan se ut til at elevenes opplevelse av de tre komponentene tilhørighet, kompetanse og autonomi ikke er til stede i enkelte fag. Det bekrefter at motivasjon ikke er statisk. I tillegg viser analysen at elevene kan mangle metakognisjon vedrørende læringsstrategier og bevissthet om bruk av læringsstrategier i læringssituasjoner.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: My thesis, called learning motivation is about motivation. It includes an empirical study of four secondary school students. Research shows that students in Norwegian schools are not performing as well as students in countries we compare ourselves with. The study seeks to find how students in the school context can be motivated to learn and whether or not the students feel that teachers use basic strategies that are necessary for students to become motivated. Intrinsic motivation is a condition characterized by curiosity and joy and research shows that such motivation is biological and needs no amplification, and is thus a condition that is oriented towards the activity itself. Intrinsic motivation is related to internal impacts, which are localized in the central nervous system, as opposed to extrinsic motivation that can be influenced from the outside. The study seeks to find out if students feel they possess the three basic components within Self-Determination Theory; relatedness, competence and autonomy that will lead to selfregulation processes and extrinsic integrated motivation, that seems to be important in the way one has internalized the value of school activities. Motivation is not a static condition, and the study therefore seeks to find whether students are motivated for individual subjects or all subjects in school, and how they feel about their school day. In addition, I seek to find out whether pupils feel that teachers create context for self-regulation. The findings, supported by theory, show that the students seems to lack a sense of relatedness to individual teachers. In addition, the empirical material shows that the students' skills within the subjects as these teachers teach in is impaired. On the other hand, the empirical material also shows that the students are extrinsic identified motivated in subjects they need to get into high school. When extrinsic integrated motivation is a success – the student develops individual self regulation. The way I interpret the empirical material, none of the students seem to possess this type of motivation. The findings are interpreted against professional theory and it seems that the pupils experience of the three factors relatedness, competence and autonomy not are present in some school-subjects. These findings confirm that motivation is not static. In addition, the analysis shows that students lack metacognition regarding teaching strategies and awareness of the use of learning strategies in learning situations.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectMITOnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjectungdomsskolennb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.titleMotivasjon i skolen. Ungdomsskoleelevers fortellinger om motivasjon.nb_NO
dc.title.alternativeMotivation in school. Secondary-school pupils experiences about motivation.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber103nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record