Show simple item record

dc.contributor.authorNordahl, Sigrid Øyen
dc.date.accessioned2015-07-01T13:30:17Z
dc.date.available2015-07-01T13:30:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286237
dc.descriptionBacheloroppgave, grunnskolelærerutdanning, 2014.nb_NO
dc.description.abstractNorsk: Denne oppgaven ser på sammenhengen mellom elevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte. I motivasjon skiller vi mellom indre og ytre motivasjon. Det finnes flere ulike teorier om motivasjon og hvordan vi kan øke den. Blant teoriene finnes det atferdspsykologisk, humanistisk, sosiokulturell, sosial-kognitiv og kognitive. I sosial-kognitiv teori er Bandura den fremste teoretikeren med en teori om mestringsforventning. Trivsel eller syn på skolen er delt opp i den sosiale trivselen og den faglige trivselen. Når vi snakker om læringsutbytte skiller vi i mellom det faglige læringsutbytte, som er karakterer eller resultater på kartleggingsprøver, og det sosiale læringsutbytte som er sosial kompetanse eller sosiale ferdigheter. Jeg har analysert en kvantitativ spørreundersøkelse med 10 000 informanter. Jeg har valgt å bruke variansanalyser for å kunne se på forskjellene og likhetene mellom guttene og jentene. I tillegg så har jeg kjørt korrelasjonsanalyser for å se sammenhengen mellom variablene. Resultatene viser at det ikke er så store kjønnsforskjeller når elevene vurderer seg selv, men når læreren skal vurdere elevene scorer jentene betydelig bedre enn gutten i alle områder. Elevene har vurdert seg selv i trivsel, mens læreren har vurdert elevene i skolefaglige prestasjoner, sosiale kompetanse og motivasjon og arbeidsinnsats. Videre viser korrelasjonsanalysene at motivasjon og arbeidsinnsats korrelerer svært bra med skolefaglige prestasjoner og sosial kompetanse.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This paper looks at the relationship between students' well-being, motivation and learning outcomes. Motivation is distinguished between internal and external motivation. There are several different theories of motivation and how we can improve it. Among the theories there are behavioral psychologies, humanistic, socio-cultural, social-cognitive and cognitive. In social cognitive theory Bandura is the foremost theorist with a theory of self-efficacy. Satisfaction or outlook on school is divided into the social well-being and academic well-being. In learning outcomes we distinguish between the academic learning outcomes, which are grades or performance on assessment tests, and social learning outcomes of social competence or social skills. I have analyzed a quantitative survey of 10,000 informants. I have chosen to use variance analysis to look at the differences and similarities between boys and girls. In addition I have run correlation analysis to find the relationship between the variables. The results show that it is not as large gender differences when pupils evaluate themselves, but when the teacher evaluate the students the girls score significantly better than the boys in all areas. Students evaluate their well-being, while the teacher evaluates students’ academic achievement, social skills and motivation and effort. Furthermore the correlation analyzes shows that motivation and effort correlate very well with academic performance and social competence.
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectGLUnb_NO
dc.subjectmotivasjonnb_NO
dc.subjecttrivselnb_NO
dc.subjectgutternb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjectelevernb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjectlæringsutbyttenb_NO
dc.titleElevers trivsel, motivasjon og læringsutbytte.nb_NO
dc.title.alternativeStudents' well-being, motivation and learning outcomes.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber40nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record