Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMælan, Ellen Nesset
dc.date.accessioned2015-07-03T09:32:49Z
dc.date.available2015-07-03T09:32:49Z
dc.date.issued2015-07-03
dc.identifier.isbn978-82-7671-966-6
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/286429
dc.description.abstractI denne rapporten presenteres resultater fra en kvantitativ studie som er gjennomført i Gjøvik kommune i 2011 og i 2013. Studien er en del av et større forsknings- og utviklingsprosjekt i Gjøvik kommune kalt «Gutter og jenter i skolen», og hensikten med studien er å få økt innsikt i hvilke faktorer knyttet til skolens læringskultur som kan fremme trivsel og læring for både gutter og jenter i skolen. Det er særlig to problemstillinger rapporten forsøker å besvare: - Hvilken utvikling har det vært på jenter og gutters faglige og sosiale læringsutbytte fra første til andre kartleggingsundersøkelse? - Hvilke sammenhenger er det mellom elevenes resultater og lærernes undervisningspraksis? Fire skoler har deltatt i undersøkelsene, som er gjennomført elektronisk ved oppstart av utviklingsarbeidet ved skolene og etter to år. Undersøkelsen omfatter spørreskjema til elever om deres trivsel og læringsutbytte, spørreskjema til kontaktlærere om hver enkelt elevs sosiale ferdigheter, elevenes læringsutbytte og motivasjon og arbeidsinnsats, samt skjema til alle lærerne ved skolene om faktorer ved undervisningen og miljøet i skolen. Gjennom analyse av datamaterialet har man sammenliknet endringer fra første til andre gangs gjennomføring av undersøkelsen for både jentene og guttene ved de fire skolene. Undersøkelsen viser at lærerne ved de fire skolene opplever større grad av samarbeider seg imellom, de har bedre relasjoner til elevene og det er økt lærertrivsel etter to års utviklingsarbeid. Elevene ved tre av fire skoler har økt trivsel, økte sosiale ferdigheter og økt læringsutbytte etter to års utviklingsarbeid ved skolene. Det viser seg imidlertid at det er jentene som opplever størst økning på disse faktorene.nb_NO
dc.description.abstractEnglish: This report presents results of a quantitative study conducted in Gjøvik Municipality in 2011 and 2013. The study is part of a larger research- and developmentproject in Gjøvik called «Boys and girls in school», and the purpose of the study is to gain greater insight into the factors related to school’s culture of learning which can foster prosperity and learning for both boys and girls in schools. There are two issues this report tries to answer: - The boys and girls’ academic and social development from first to second survey. - What are the connections between student performance and teachers’ teaching practices? Four schools participated in the survey, which is conducted electronically at the start of the development project and after two years. The survey includes questionnaires to students about their well-being and learning outcomes, questionnaire for teachers about each student’s social skills, student motivation and learning outcomes, as well as teacher-questionnaires about their teaching and the environment in school. Changes from first to second survey is compared for both girls and boys at the participating schools. The results show that the teachers cooperates in a greater extent, they have a better relationship to the students and there is increased teacher satisfaction after two years in the project. Students at three of the participating schools reports better well-being, they have increased social skills and enhanced learning. It turns out that girls experience a bigger increase of these factors than boys.
dc.description.sponsorshipGjøvik kommunenb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;3/2015
dc.subjectforsknings- og utviklingsprosjektnb_NO
dc.subjectkvantitativ kartleggingsundersøkelsenb_NO
dc.subjectlæringskulturnb_NO
dc.subjectgutternb_NO
dc.subjectjenternb_NO
dc.subjectlæringnb_NO
dc.subjecttrivselnb_NO
dc.subjectskolenb_NO
dc.titleGutter og jenter i skolen: Faktorer knyttet til skolens læringskultur som er viktige for gutter og jenters læring og trivsel i skolennb_NO
dc.title.alternativeBoys and girls in school: Important factors for boys’ and girls’ learning and well-being in school relating to the school’s learning culturenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber72nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel