Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Marte Helen
dc.contributor.authorUtsi, Gøril Janicke
dc.date.accessioned2022-02-09T13:53:37Z
dc.date.available2022-02-09T13:53:37Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978050
dc.description.abstractCovid-19 blir omtalt som vår tids mest inngripende krise, en krise som i over et år har rammet enkeltpersoner og virksomheter med ulik karakter og styrke. Hvordan har egentlig denne krisen påvirket små og mellomstore bedrifter (SMB) i Norge og hvordan håndterer SMB en krise av slik karakter når de brått befinner seg i sentrum av en? Disse spørsmålene utgjør kjernen av hva vi ønsker å studere og danner videre grunnlag for denne studien. Til tross for SMB sitt betydelige bidrag til økonomisk vekst er det en underprioritering av forskning på denne typer virksomheter sammenlignet med de store, og spesielt når det kommer til krisehåndtering. Denne studien har som formål å bidra til kunnskap om sammenhengen mellom sentrale faktorer innen ledelse, strategi og kultur, og hvordan disse relaterer seg til krisehåndtering. Dette er et unikt perspektiv i norsk SMB-sammenheng, da man i dag mangler forskning på disse forholdene. Vi har valgt å gjøre en kvalitativ, induktiv og eksplorativ studie, noe som åpner opp for å tolke og systematisere personlige beskrivelser fra informantenes egne opplevelser av virksomhetens krisehåndtering. Studien indikerer hvordan SMB med sin flate struktur og sterke organisasjonskultur finner styrke i tillit mellom medlemmene i virksomheten, men at det er en gjennomgående mangel på strategi og kommunikasjonskanaler. Dette er elementer som bidrar til å skape unødig uro og engstelse blant de ansatte i en krisesituasjon, men samtidig har virksomhetens kultur, krisens unike karakter og forhold i de øvrige omgivelsene bidratt til at opplevelsen av virksomhetens krisehåndtering er god. Fra et ledelsesperspektiv har manglende strategisk forankring i SMB kombinert med en operativ leder og forhold i kulturen har ført til at målet med krisehåndteringen handler om overlevelse og kopiering av konkurrenter i markedet. Der hvor krisen gjennom fokus på strategi og utvikling kunne vært en katalysator for nye muligheter og differensiering, viser vår studie at SMB i hovedsak kun ser utfordringer. Studiens viktigste teoretiske bidrag er innsikt i den styrken og sårbarheten som foreligger i SMB, med tanke på hvordan faktorer innen kultur, ledelse og strategi påvirker en virksomhets handlekraft i en krisesituasjon. Bidraget fra denne studien kan anvendes i praksis av ledere for bedre krisehåndtering gjennom forståelse og bevissthet rundt betydningen av kritiske interne prosesser. For videre forskning vil det være spesielt interessant å kunne gjennomføre en større kvantitativ studie, for å studere nærmere sammenhengen mellom strategi og krisehåndtering i SMB, med tanke på evne til å tenke langsiktig og å oppnå vekst gjennom utvikling av eksisterende tilbud. Abstract Covid-19 is described as the most intrusive crisis of modern time, a crisis that affects individuals and businesses in different manners and level of impact. How does small and medium sized enterprises (SME) react when they suddenly find themselves standing in the center of a global crisis? This question forms the core of what we want to study and creates the framework for this study. Despite SMEs impact on economic growth there has been a lack of research in this type of businesses, compared to bigger business, this also applies to SMEs’ crisis management. The purpose of this study is to increase the knowledge about the connection between key factors in leadership, strategy, and culture, and how these relate to crisis management. This is a unique perspective in the Norwegian SME context, as there is currently a lack of research about these elements. We have chosen to do a qualitative, inductive and exploratory study, which opens up for interpreting and systematizing personal descriptions from the informants’ own experiences of the company’s crisis management. This study indicates that SME with its flat structure and strong organizational culture find trust between the members of the business, but that there is a general lack of strategy and communication channels, which contributes to creating unnecessary disruption and anxiety among employees in crisis. The combination of low strategic anchoring and high focus on operational management has led to the goal of managing Covid-19 in SMEs being more about survival and copying competitors, rather than looking for opportunity in the crisis. Through focus on strategy and development the crisis could have been a catalyst for new opportunities, however our study shows that SMEs mainly see challenges. The study’s theoretical contribution is insight to the strength and vulnerability that exists in SMEs, focusing on how culture, leadership and strategy affects a company’s ability to act in a crisis. The contribution from this study can be applied in practice by managers for better crisis management through understanding and awareness of the importance of critical internal processes. For further research, it will be interesting to conduct a quantitative study, with the goal of accomplish a broader approach in the understanding of the connection between strategy and crisis management in SMEs. Specially related to the company’s ability to think long-term and achieve growth through the development of existing services.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectcovid-19en_US
dc.subjectSMBen_US
dc.subjectkrisehåndteringen_US
dc.subjectorganisasjonskulturen_US
dc.subjectcoviden_US
dc.titleHvordan har små og mellomstore virksomheter håndtert Covid 19? En studie med fokus på ledelse, strategi og kulturen_US
dc.title.alternativeHow did small and medium-sized businesses handle the Covid-19 pandemic? A study focusing on leadership, strategy and culture.en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record