Show simple item record

dc.contributor.authorStorsveen, Aleksander
dc.date.accessioned2022-02-09T14:15:53Z
dc.date.available2022-02-09T14:15:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978059
dc.description.abstractI denne masteravhandlingen har jeg gjennomført en økonomisk verdivurdering av Norway Royal Salmon ASA for å komme frem til selskapets underliggende verdi. Formålet med dette har vært å estimere prisen på aksjen til selskapet. I hovedsak er det benyttet fundamentale verdsettelse, med supplerende komparativ verdsettelse. Oppgaven er kun basert på informasjon som er tilgjengelig for allmenheten. Oppgaven starter med en presentasjon av oppdrettsbransjen og sammenlignbare selskaper i bransjen før jeg presenter selskapet, Norway Royal Salmon ASA. Videre presenterer jeg verdsettelsesteknikker som benyttes senere i oppgaven for å estimere verdien på selskapet. I den strategiske analysen ser jeg på interne og eksterne forhold knyttet til selskapet. Deretter fortar jeg en regnskapsanalyse hvor jeg omgrupperer resultatregnskapet og balanseregnskapet for å gjøre det investorrettet. Dette skaper grunnlaget for prognoseperioden og det som senere skal bli fremtidsregnskapet. Med bakgrunn i det som er gjort i analyseperioden blir fremtidsregnskapet utarbeidet for å kunne gi et bilde på selskapets fremtidig inntjening. Ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer kom jeg frem til en selskapsverdi på 9,83 milliarder kroner som tilsvarer 229,18 kroner per aksje. Ved å legge til et vektet gjennomsnitt av den supplerende komparative verdsettelsen kom jeg frem til et endelig verdiestimat på 230,45 kroner per aksje. Siden det er noe usikkerhet i verdiestimatet er handelsstrategien utarbeidet med en øvre og nedre grense på +/- 10% av mitt verdiestimat. Dette har resultert i en kjøpsanbefaling, da aksjen ble handlet for 206 kroner 1.3.21.en_US
dc.description.abstractAbstract In this master's theses, I have carried out an economic valuation of Norway Royal Salmon ASA to arrive at the company's underlying value. The purpose of this has been to estimate the share price of the company. Fundamental valuation has mainly been used, with supplementary comparative valuation. The assignment is only based on information that is available to the public. The thesis starts with a presentation of the fish farming industry and comparable companies in the industry before I present the company, Norway Royal Salmon ASA. Furthermore, I present valuation techniques that are used later in the thesis to estimate the value of the company. In the strategic analysis, I look at internal and external conditions related to the company. Then I perform an accounting analysis where I regroup the income statement and balance sheet to make it investor-oriented. This creates the basis for the forecast period and what will later be the future income- and balance sheet. Based on what has been done in the analysis period, the future income- and balance sheet are prepared to be able to provide a picture of the company's future earnings. By discounting future cash flows, I arrived at a company value of NOK 9.83 billion, which corresponds to NOK 229.18 per share. By adding a weighted average of the supplementary comparative valuation, I arrived at a final value estimate of NOK 230.45 per share. Since there is some uncertainty in the value estimate, the trading strategy has been prepared with an upper and lower limit of +/- 10% of my value estimate. This has resulted in a buy recommendation, as the share was traded for NOK 206 on 1.3.21en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectverdsettelseen_US
dc.subjectstrategisk analyseen_US
dc.subjectregnskapsanalyseen_US
dc.titleEn økonomisk verdsettelse av Norway Royal Salmon ASAen_US
dc.title.alternativeAn economic valuation of Norway Royal Salmon ASAen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record