Show simple item record

dc.contributor.authorFramaas, Thea Grønvold
dc.date.accessioned2022-02-11T08:44:45Z
dc.date.available2022-02-11T08:44:45Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2978392
dc.description.abstractÅ fatte gode beslutninger har vært tema for forskning i over et halvt århundre. Nå står næringslivet i en helt ny situasjon. 2020 ble året da virksomhetsstyring og ledelse ble satt på prøve – sammen med så mye annet. Ledere over hele landet skal sørge for å holde virksomheten flytende i en langvarig krise. Tvungen distansering ble en nødvendighet, og digital samhandling spilte nøkkelrollen for at samfunnet ikke har stoppet helt opp. Denne studien undersøker hvordan den digitale samhandlingen har påvirket en essensiell del av virksomhetsstyringen, nemlig beslutningsprosessen. Formålet er å skape en dypere innsikt i hvordan den digitale samhandlingen har forstyrret tidligere arbeidsflyt, gjennom beslutningstakeres perspektiv. Gjennom å få større innsikt i hvilke faktorer som påvirker beslutningsprosessen etter en ny digital hverdag, kan både offentlige og private virksomheter få et bedre grunnlag for å forsterke, endre eller korrigere eksisterende prosesser. Studien er utført i form av en kvalitativ intervjuundersøkelse. Det er intervjuet seks beslutningstakere fra det norske næringslivet, og representerer både offentlig og private virksomheter. De aktuelle beslutningstakerne kommer fra virksomheter som i sterk grad har vært preget av tvungen distansering, hvor hjemmekontor har vært sentralt. Funnene i studien antyder at teknologien spiller en kompleks rolle innen beslutningsprosessen. Det vises til en flertydighet blant respondentene, men den tvungne digitale samhandlingen har utvilsomt forstyrret flere elementer som inngår i prosessen. Noen av elementene faller innenfor tema som møteaktivitet, anstrengelser, oppmerksomhet, virksomhetsstruktur og mentale barrierer.en_US
dc.description.abstractAbstract Making good decisions has been a topic of research for over half a century. Now the business community is in a completely new situation. 2020 was the year when business management and leadership were put to the test - along with so much else. Managers across the country will make sure to keep the business afloat in a protracted crisis. Social distancing became a necessity and digital interaction played a key role in society not stopping completely. This study examines how digital interaction has affected an essential part of business management, namely the decision-making process. The purpose is to create a deeper insight into how digital interaction has disrupted previous workflows, through the decision-makers' perspective. By gaining greater insight into the factors that influence the decision-making process after a new digital everyday life, both public and private companies can gain a better basis for reinforcing, changing or correcting existing processes. The study was conducted in the form of a qualitative interview survey. Six decision-makers from the Norwegian business community have been interviewed and represent both public and private companies. The relevant decision-makers come from companies that have to a large extent been characterized by forced distancing, where the home office has been central. The findings of the study indicate that technology plays a complex role in the decision making process. Reference is made to ambiguity among the respondents, but the forced digital interaction has undoubtedly disturbed several elements that are part of the process. Some of the elements fall within topics such as meeting activity, effort and attention, business structure and mental barriers.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectvirksomhetsstyringen_US
dc.subjectdigital samhandlingen_US
dc.subjectbeslutningsprosessen_US
dc.titleDIGITAL SAMHANDLING I BESLUTNINGSPROSESSEN Hvordan har tvungen digital samhandling påvirket beslutningsprosessen?en_US
dc.title.alternativeDIGITAL COOPERATION IN THE DECISION-MAKING PROCESS How has forced digital interaction affected the decision-making process?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record