Show simple item record

dc.contributor.authorSmeby, Ina
dc.date.accessioned2022-07-12T11:23:49Z
dc.date.available2022-07-12T11:23:49Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3004665
dc.descriptionMastergradsoppgave i lektorutdanning, Høgskolen i Innlandet, 2021.en_US
dc.description.abstractNorsk: Målet med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan lærebøkene i norsk for vg1 studieforberedende linje har utformet sine grammatikkoppgaver, og hvordan eleven blir bedt om å jobbe med grammatikken. Det har vært en lang debatt om hvilken plass grammatikken skal ha i skolen, og hvordan den best kan integreres i undervisningssammenheng. Gjennom de siste tiårene har synet på grammatikken i skolen endret seg, og det har blitt lagt et større fokus på at grammatikkens undervisning skal baseres på en bruksbasert og funksjonell tilnærming. Likevel er det fortsatt spor etter en tradisjonell tilnærming på grammatikken, som skiller tydelig mellom språket som system og språket i bruk. I 2013 startet arbeidet med fagfornyelsen som har resultert i Kunnskapsløftet 2020, med ny overordnet del og nye læreplaner. Nye læreplaner har ført til nye lærebøker, og denne studien gå dypere inn i hvordan tre lærebøker for vg1 studieforberedende linje har blitt utformet til å tilrettelegge innholdet etter Kunnskapsløftets intensjoner om grammatikkundervisningen. Med det er det et særlig fokus på Kunnskapsløftets kjerneelement om «Språket som system og mulighet», der det kommer fram hvordan grammatikkundervisningen i skolen bør være funksjonell og tekstbasert. I det denne masteravhandlingen skrives, har LK20 nylig blitt innført, og vg1 har fulgt den nye læreplanen for trinnet i ett år. Forskning tilsier at lærebøker fortsatt har en viktig plass i skolehverdagen, noe som gjør at lærebøkenes tilnærming til grammatikk i stor grad påvirker elevenes læringsutbytte. Det empiriske materialet utgjør de tre lærebøkene Appell, Grip teksten og Intertekst. Studien vil baserer seg på en kvalitativ, komparativ analyse av utvalgte grammatikkoppgaver i de tre lærebøkenes språk-kapitler, og analysere de ut ifra i hvilken grad de tolkes til å ha en funksjonell tilnærming til grammatikken. Resultatene fra studien viser at det ene læreverket utmerker seg tydelig med en høyere andel oppgaver som har en funksjonell tilnærming, der de to andre lærebøkene i større grad preges av tradisjonelle grammatikkoppgaver.en_US
dc.description.abstractEnglish: The aim of this Master’s thesis is to examine how the textbooks for year 11 (vg1) general studies in the Norwegian subject have shaped their grammar exercises, and how the pupils are asked to work with the grammar. There has been a big debate about how grammar should be taught in school, and how it should be integrated into teaching contexts in a good way. The view on grammar in school has changed during the last decades, and a bigger focus has been placed on how the grammar teaching should be based on a practical and functional approach. Yet, there are still traces of a traditional approach to grammar teaching, which clearly separates the language as a system and language as a practice. The construction of a new curriculum was started in 2013 and has resulted in the Knowledge Promotion 2020 (LK20), with both a new overarching part and new curricula for every subject. The new curricula have led to new textbooks, and this study aims to investigate how three textbooks for vg1 general studies have been shaped in order to facilitate to the content of the new curriculum’s intentions about grammar teaching. In particular, there is a focus on the curriculum’s core value about “The language as a system and opportunity”, where it becomes clear that the grammar teaching in school should be functional and text-based. At the time that this Master’s thesis is being written, the LK20 has recently been implemented, and vg1 is following the new curricula for a year. According to previous research, textbooks are still an important part of teaching, which makes their approach to grammar teaching a large factor in students’ learning outcomes. The empirical material in the study are the three textbooks Appell, Grip teksten and Intertekst. The study is based on a qualitative, comparative analysis of selected grammar exercises in the language chapters of the three textbooks, where the exercises’ designs are analyzed in terms of whether they can be interpreted to have a functional approach to grammar. The results of the study show that one of the textbooks clearly stand out with a higher share of exercises that include a functional approach, and that the other two textbooks are more characterized by traditional grammar exercises.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectLUen_US
dc.titleFagfornyelsen i lærebøker: en kvalitativ analyse av funksjonell grammatikkundervisningen_US
dc.title.alternativeThe curriculum in textbooks: a qualitative analysis of functional grammar teachingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber108en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record