Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorFrøshaug, Bendik
dc.date.accessioned2022-09-20T16:10:53Z
dc.date.available2022-09-20T16:10:53Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111593276:29994078
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019322
dc.description.abstractDagens skoler må forberede elevene til å leve og jobbe i en raskt endrende verden. Fagfornyelsen kan bli sett på som et svar til dette, ved å introdusere nye temaer og fokusområder i overordnet del. Med denne oppgaven utforsker jeg i hvilken grad og på hvilke måter tekster, oppgaver og bilder i lærebøker i engelskfaget kan hjelpe med å promotere kompetanser i det tverrfaglige temaet ‘Demokrati og Medborgerskap’ og kjerneverdien ‘Demokrati og Medvirkning’ i videregående skole. Jeg gjennomførte en lærebok analyse av én lærebok, og så på innhold for å finne forskjellige trekk som kan hjelpe med å promotere relevante kompetanser. For å støtte under mine funn i læreboken som hadde en tilkobling til det tverrfaglige temaet og kjerneverdien, så ble interkulturell kompetanse og kritisk literacy introdusert for å fremheve viktigheten dette har for elever når de lærer om demokrati. Resultatene viste at det er vanskelig for forskningen som er gjort i denne oppgaven å svare på i hvilken grad, men lærerrollen er viktig når det kommer til dette punktet. Læreboken hadde mange forskjellige sider ved seg som kan hjelpe til å promotere kompetansene, og det har vært et fokus på noen av disse funnene for å vise i større grad hvordan lærebøker kan hjelpe til å promotere de.
dc.description.abstractSchools today face the challenge of preparing pupils to live and work in a rapidly changing world. The LK20 can be seen as a response to this by introducing new topics and foci in the core curriculum. With this thesis, I investigate to what extent and in what ways texts, tasks, and illustrations in textbooks in the English subject can help promote competencies in the interdisciplinary topic ‘Democracy and Citizenship’ and core value ‘Democracy and Participation’ in upper secondary school. I conducted a textbook analysis of one textbook and looked at its content to find different features which can help promote relevant competencies. To further support the findings in the textbook, connected to the interdisciplinary topic and core value, intercultural competence and critical literacy were introduced to highlight the importance they have for pupils when learning about democracy. The results found that it is difficult for the research done in this thesis to answer ‘to what extent’ but the teacher role is important when it comes to the use of it. The textbook had lots of different features that can help promote the competencies, and there has been a focus on some of them to raise awareness of in what ways textbooks can help promote them.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLearning what democracy means in practice: A study on how textbooks can help promote competencies in upper secondary school
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record