Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorWalle, Therese
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:26Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:26Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111369988:58008666
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019727
dc.description.abstractDette er en kvalitativ studie hvor jeg undersøker lærernes erfaringer knyttet til tilpasset opplæring for flerspråklige elever på yrkesfag. Studien er gjennomført på en videregående skole med informanter som arbeider som programfaglærere innen elektro på yrkesfaglig utdanningsprogram, og som har flerspråklige elever med kort botid i sine klasser. Formålet med studien er å få mer kunnskap om tilpasset opplæring for flerspråklige elever gjennom lærernes erfaringer. Det er forsket relativt lite på lærernes erfaringer med flerspråklige elever i de yrkesfaglige retningene i Norge, og dermed vil min studie være med på å belyse et felt det mangler forskning på. Oppgavens problemstilling er: Hvordan erfarer lærere å tilpasse opplæring for flerspråklige elever på yrkesfag? Jeg besvarer problemstillingen ved hjelp av følgende fire forskningsspørsmål: 1.) Hvilke tanker har lærere om tilpasset undervisning som prinsipp? 2.) Hvilke erfaringer har lærere på yrkesfag med å tilpasse undervisningen? 3.) Hvilke muligheter og utfordringer erfarer yrkesfaglærere rundt vurdering av flerspråklige elever? 4.) Hvordan erfarer lærerne at kollegialt samarbeid og skolens tilbud til flerspråklige elever bidrar til en god og tilpasset undervisning? For å samle inn datamateriale har jeg anvendt kvalitative forskningsmetoder i form av observasjon og semi- strukturerte intervjuer med tre informanter i programfag på yrkesfaglig utdanningsprogram. Jeg har gjennomført observasjoner i forkant av intervjuene og dybdeintervjuet hver av informantene. Data er analysert ved hjelp av hermeneutisk metode da jeg selv er yrkesfaglærer og min forforståelse vil bli synlig gjennom analysen. Min studie har på bakgrunn av dette blitt gjennomført med et fenomenologisk- hermeneutisk perspektiv. Jeg har anvendt Lev Vygotsky sine teorier om den proksimale læringssone og den kompetente andre for å vise til hvordan tilpasset opplæring kan gjennomføres ved praktisk arbeid, videre er Albert Bandura og Knud Illeris teorier om stillasbygging anvendt for å vise til hvordan man kan gi støtte inn mot den proksimale læringssonen. Jim Cummins teorier om tospråklighet belyser begrepsinnlæring og bruken av morsmål inn mot tilpasset opplæring og bruk av utvidet klasserom blir belyst med teorier av Arne Jordet. Resultatene av min studie viser at informantene har en samlet forståelse av prinsippet tilpasset opplæring. De forsøker å gi elevene best mulig forutsetninger for å løse oppgavene de arbeider med, og de anvender seg av den algoritmiske tenkeren som er en mye anvendt problemløsningsmetode. Lærernes erfaringer trekker frem mange gode løsninger på tilpasset opplæring, men også utfordringer da det kommer til skolens organisatoriske løsning ved ekstra norskundervisning. Funnene i denne studien kan bidra til videre forskning på flerspråklige elever innen yrkesfag, i tillegg til å sette søkelyset på viktigheten av god og tilpasset opplæring på tvers av fag for denne elevgruppen.
dc.description.abstractThis qualitative study is based on teachers' experiences in adapted teaching for multilingual students in vocational subjects. The purpose of the thesis is to gain more knowledge about adapted teaching for multilingual students in Norway. As this is a field that has not been researched thoroughly, this study will help to shed light on this matter. The survey has been conducted at a high school, with informants who work as subject teachers in electrical engineering in vocational education programs. These teachers have multilingual students with a short period of residence in their classes and are experienced within the field of adapted teaching. The research question in the present study is: How do teachers experience adapted teaching for multilingual students in vocational subjects? This question will be answered by using the following four questions to investigate the topic further: 1.) What thoughts do teachers have about adapted teaching as a principle? 2.) What experiences do vocational teachers have with adapted teaching? 3.) What opportunities and challenges do vocational teachers experience in the process of assessing multilingual students? 4.) How do teachers experience that collegial collaboration and the school's offer to multilingual students contribute to good and adapted teaching? The material has been collected by applying qualitative research methods in the form of observation and semi-structured interviews with three informants in specialized subjects in vocational education programs. Observations have been conducted prior to the interviews, and each informant has been interviewed once. Data are analyzed by applying a phenomenological-hermeneutic perspective, as I am a vocational teacher, and my pre-understanding will be visible throughout the analysis. In addition, Lev Vygotsky's theories about the proximal learning zone and the competent other have been included, this to show how adapted training can be carried out through practical work. Furthermore, Albert Bandura and Knud Illeri's theories about Scaffolding have been used to show how to provide support towards the proximal learning zone. Additionally, Cummins' theories of bilingualism shed light on concept learning and the use of mother tongues in adapted education, and the use of extended classrooms are elaborated with theories of Arne Jordet. The findings reveal that the informants have a mutual understanding of the principles of adapted teaching for multilingual students. They try to give the students the best possible conditions for solving different tasks, and they use the algorithmic thinker, which is a widely used problem-solving method. The teachers' experiences highlight several good solutions for adapted education, but also challenges when it comes to the school's way of organizing extra Norwegian lessons for the multilingual students. As a result, this study can contribute to further research on multilingual students in vocational subjects and place the spotlight on the importance of good and adapted teaching across subjects for these students.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLæreres erfaringer med tilpasset opplæring for flerspråklige elever på yrkesfag i videregående skole
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel