Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSkjølås Ann Kristin
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:29Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:29Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111369988:37884888
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019730
dc.description.abstractElevenes medbestemmelse i spesialundervisning I denne studien har jeg intervjuet tre elver på 7. trinn om hvordan de opplever og erfarer medbestemmelse i spesialundervisning. Jeg har valgt å ta utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien der tilfredsstillelse av behovene for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet har betydning for motivasjon og trivsel. Ved å bruke denne teorien ønsket jeg å finne sammenhenger og forstå informantenes opplevelser og erfaringer av medbestemmelse i spesialundervisning. Funn viste at elevene opplevde og erfarte liten medbestemmelse og at de ikke ble tatt med i planlegging, organisering, tilrettelegg og evaluering av spesialundervisning. De spør oss aldri! er ett utsagn elevene formidlet. Funn viste også at der medbestemmelse ble lagt til rette for, opplevde informantene større grad av mestring og tilhørighet. Når elevene opplevde å få autonomistøtte og autonomistøttende undervisning bidro dette til motivasjon og trivsel. Studien viste at behovene for selvbestemmelse, kompetanse og tilhørighet er knyttet til hverandre, og at opplevelse og erfaring av selvbestemmelse også påvirket følelse av mestring og tilhørighet.
dc.description.abstractStudents` participation in special education In this study, I have interviewed three students in 7th grade about how they experience participation in special education. I have chosen to take the self-determination theory as my starting point, where satisfaction of the psychological needs for autonomy, competence and relatedness is important for motivation and well-being. By using this theory, I wanted to find connections and understand the informants' experiences of participation in special education. Findings showed that the students experienced little participation and that they were not included in the planning, organization, facilitation and evaluation of special education. «They never ask us!» - was a statement that the students conveyed. Findings also showed that where participation was facilitated, the informants experienced a greater degree of mastery and belonging. When the students experienced autonomy supportive and autonomy support teaching, this contributed to motivation and well-being. The study showed that the needs for self-determination, competence and belonging are linked to each other, and that the experience of self-determination also affected the feeling of mastery and belonging.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleElevenes medbestemmelse i spesialundervisning
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel