Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSjaatil, Sofie Nybakk
dc.date.accessioned2022-09-20T16:18:08Z
dc.date.available2022-09-20T16:18:08Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:30878758
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019775
dc.description.abstractForskning viser at utfordringer knyttet til psykisk helse oppstår mens elevene enda er unge. Hensikten med denne kvalitative studien har vært å få innsikt i hvordan lærere og sosiallærere arbeider og samarbeider om tilrettelegging for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse på småtrinnet. For å undersøke dette ble det gjennomført forskningsintervjuer av fem informanter, to sosiallærere og tre lærere. Oppgavens problemstilling er følgende: «Hvordan opplever lærere og sosiallærere at de tilrettelegger for trivsel og mestring for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse på småtrinnet?» Hovedfunnene i avhandlingen indikerer at lærere og sosiallærere opplever at de aktivt tilrettelegger for denne elevgruppen i skolehverdagen. De fremmer også nødvendigheten av å arbeide forebyggende og helsefremmende i skolen. Med de yngste elevene vil dette i stor grad innebære bevissthet rundt våre menneskelige følelser og reaksjoner. Informantene er samstemte om nødvendigheten med å arbeide med psykisk helse, men deler også erfaringer ved å være usikre på hvordan dette skal gjøres og opplever mangel på systematikk, tid, ressurser og kompetanse. Videre viser funnene at gode og trygge relasjoner mellom elever og lærer/sosiallærer vil være helt avgjørende for å kunne støtte elevene i deres utfordringer. Informantene fremhever viktigheten av et trygt og godt læringsmiljø, preget av gode relasjoner mellom elevene og at alle elever får oppleve mestring. Samarbeid fremmes også av lærere og sosiallærere som nødvendig for at arbeidet med elever som har utfordringer knyttet til psykisk helse skal bli så vellykket som mulig. Tidlig innsats og lav terskel for samarbeid er grunnleggende for å oppnå et godt samarbeid.
dc.description.abstractResearch shows that challenges related to mental health and well-being arise in early ages. The purpose of this qualitative study has been to gain insight into how teachers and student counsellors work alone and together about facilitation for students with challenges related to mental health in key stage 1 and 2 in primary school. To gain this insight, interviews were conducted with five informants, two student counsellors and three teachers. The problem statement of the thesis is: "How do teachers and student counsellors experience that they facilitate to well-being and mastery for students with challenges related to mental health in key stage 1 and 2 in primary school?” The main findings in this study indicate that teachers and student counsellors experience that they actively facilitate for this group of students in everyday school life. They also promote the need to work both preventively and health-promotingly in schools. In working with the youngest students, this will involve awareness of our human emotions and reactions. The informants agree on the necessity of working with mental health, but they also shared the experiences of being unsure about how this should be done and a lack of systematics, time, resources and competence. The findings also show that good and secure relationships between students and the teacher/student counsellor are completely necessary to help the students in their challenges. The informants talk about the importance of a safe and good learning environment, with good relationships between the students and that all students get to experience mastery. Collaboration is also promoted by teachers and student counsellors as necessary when working with students who have challenges related to mental health. Early intervention and a low threshold for working with others are fundamental for achieving good collaboration.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTilrettelegging og samarbeid for elever med utfordringer knyttet til psykisk helse: En kvalitativ studie av læreres og sosiallæreres erfaringer i arbeidet med psykisk helse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record