Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorIngebjørg Ness Ødegården
dc.date.accessioned2022-09-20T16:18:10Z
dc.date.available2022-09-20T16:18:10Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:109713146:30714251
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019778
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er utarbeidet som et prosjekt for å undersøke hvordan et utvalg lærere tilpasser opplæringen i møte med nyankomne minoritetsspråklige elever i ordinære klasserom. Antall minoritetsspråklige elever i norsk skole har økt (Engen & Lied, 2011). Samtidig viser forskning at skolene møter disse elevene med en ideologi og en opplæring som tar majoritetsspråket og majoritetskulturen for gitt (Engen & Lied, 2011; Garcia & Wei, 2014). Med denne studien ønsker jeg å få innsikt i hvorvidt lærere benytter elevenes tidligere kunnskaper og språklige ferdigheter i planlegging og gjennomføring av undervisning, og hvilke muligheter en slik pedagogikk gir. For å få innsikt i dette har jeg gjennomført kvalitative forskningsintervjuer, der jeg har undersøkt følgende problemstilling: Hvordan brukes det språklige mangfoldet som ressurs for å tilpasse opplæringen i møte med nyankomne minoritetsspråklige elever i det ordinære klasserommet? Datamaterialet består av fire intervjuer med lærere ansatt ved tre ulike barneskoler. Datamaterialet er analysert og bearbeidet gjennom en abduktiv tilnærming, der informantenes uttalelser og oppgavens teoretiske grunnlag blir sett i lys av hverandre. Et av hovedfunnene i studien er at lærernes forståelse av tilpasset opplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, i stor grad kan knyttes til en smal forståelse av begrepet tilpasset opplæring. Mitt andre hovedfunn er at lærerne anerkjenner elevenes språklige bakgrunn, men at de i liten grad benytter det som en ressurs i undervisningen. Det tredje hovedfunnet i studien er at skolene i stor grad har en monoglossisk tilnærming til tospråklighet. Tendensen er at elevenes språklige ressurser benyttes i den første fasen av opplæringen i majoritetsspråket.
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis is to study how a selection of teachers adjust their schooling when meeting newly arrived minority language students in mainstream classrooms. The number of minority language students in Norwegian schools had increased (Engen & Lied, 2011). At the same time, recent studies shows that Norwegians schools encounter these students with an ideology and way of teaching where the majority language and majority culture is taken for granted (Engen & Lied, 2011; García & Wei, 2014). With this study I want to provide insight into whether teachers use former knowledge and linguistic abilities of students when planning and conducting teaching, as well as what opportunities can come along with this form of didactics. To gain insight in this matter I have conducted qualitative interviews, where I have researched the following issue: «How is linguistic diversity used as a resource to adjust teaching, when facing newly arrived minority language students in a mainstream classroom?» The collected data material contains interviews with four teachers, who works at three different primary schools. Methods chosen to convey this evaluation are research interviews. The data material is analyzed and processed with an abductive approach. Both the informants data and the theoretical basis is combined in this process. The data material is discussed against the theoretical understanding of the thesis. One of the main findings of the study is that the teachers understanding of adjusted teaching for newly arrived minority language students largely can be linked to a narrow understanding of the adjusted teaching term. The other main findings of the study is that the teachers recognize the students language background, but that is only to a small extent used as a resource in the education. The final main finding of the study is that the schools largely has a monoglossic approach to bilingualism. The tendency is that the language resource of the student is only used in the first phase of the majority language education.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTilpasset opplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever i ordinært klasserom
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record