Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorDagsdottir, Ylva
dc.date.accessioned2022-11-16T17:10:13Z
dc.date.available2022-11-16T17:10:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:121673775:98334281
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3032250
dc.description.abstractMålet med denne masteroppgaven har vært å få innsikt i hvordan engelsklærere som underviser på videregående skole forstår og adresserer idiomatiske uttrykk i klasserommet etter at det nye LK20-pensumet trådte i kraft. I LK20- pensumet blir det eksplisitt slått fast, i motsetning til det tidligere LK06-pensumet, at elever skal kunne bruke idiomatiske uttrykk når de kommuniserer på engelsk. Tatt i betraktning at det ikke er gjennomført mange studier i Norge om dette emnet i lys av implementeringen av LK20, så har jeg funnet det et interessant forskningstema for denne oppgaven. For å opparbeide meg et innblikk i lærernes individuelle erfaringer, meninger, samt innsikt når det kommer til å undervise idiomatiske uttrykk i klasserommet så fant jeg at en kvalitativ tilnærming ville være mest hensiktsmessig. Studien som ble utført som en del av denne oppgaven ble gjennomført i en videregående skole, og forskningsdataene ble samlet inn gjennom et semistrukturert gruppeintervju med tre engelsklærere. Til denne masteroppgaven har jeg søkt å få innsikt i hvor stor grad forståelse og produksjon av idiomatiske uttrykk vektlegges blant språklærere i engelskopplæringen. Videre ønsket jeg å undersøke om implementeringen av den nye LK20- læreplanen har påvirket fokuset lærere legger på undervisningen av idiomatiske uttrykk. Funnene fra min forskning indikerer at hvordan den enkelte læreren velger å definere idiomatiske uttrykk kan påvirke i hvor stor grad de finner dem relevante for engelskfaget. Videre fant studien at lærernes tro angående anvendbarheten av idiomatiske uttrykk i situasjoner der elevene kommuniserer med andre ved bruk av det engelske språk kan påvirke i hvor stor grad slike uttrykk blir adressert. Forskningsdataene indikerte videre at lærerne opplevde det de beskrev som et fokus på å undervise i britiske og amerikanske idiomatiske uttrykk til tross for at dette ikke kommer til uttrykk i læreplanen. Videre delte lærerne oppfatningen om at et fokus på britiske og amerikanske idiomatiske uttrykk i undervisningen kan potensielt hindre vellykket kommunikasjon i de situasjoner der elever bruker det engelske språket for å kommunisere med personer som ikke har engelsk som førstespråk. Etter å ha gjennomført forskingsintervjuet mitt fant jeg at mine innledende oppfatninger angående undervisning av idiomatiske uttrykk i engelskundervisningen avvek fra dataen jeg samlet inn fra intervjuene. Funnene fra intervjuet viste at både omfanget og måten LK20 kompetansemålet som refererer til bruken av idiomatiske uttrykk er mer sammensatt og komplekst enn jeg først trodde. Arbeidet med denne oppgaven har gjort meg mer bevisst på hvilken innflytelse lærernes perspektiver og oppfatninger har når det gjelder hvordan de ulike aspektene og kompetansene i læreplanen blir adressert.
dc.description.abstractThe aim of this master’s thesis has been to gain insight into how English language teachers view and address idiomatic expressions in the classroom after the LK20 curriculum came into effect. The LK20 curriculum, in contradistinction to the previous LK06 curriculum, explicitly stipulates that pupils are to be able to use idiomatic expressions when communicating in English. Considering the limited amounts of studies conducted in Norway about this topic after the recent implementation of the LK20, I have found it an interesting topic of research. In order to investigate the individual experiences, opinions, and insights of teachers concerning the teaching of idiomatic expressions, this thesis implemented a qualitative approach. The study conducted as part of this thesis was conducted in an upper secondary school, and the research data was collected through a semi-structured group interview with three English language teachers. For this master’s thesis, I have sought to gain insight into how much emphasis is put on the comprehension and production of idiomatic expressions amongst language teachers in the Norwegian upper secondary English education. Furthermore, I wanted to explore whether the implementation of the LK20 curriculum has influenced the focus teachers place on the teaching of idiomatic expressions in upper secondary school. The findings of my research indicate that how the individual teacher defines idiomatic expressions could influence how relevant they find them for the English language classroom. Furthermore, the study found that teacher beliefs concerning the applicability of idiomatic expressions in communicative settings could have an effect concerning the extent they are addressed. Moreover, the research data indicated that the teachers experienced there to be a focus on teaching British and American idiomatic expressions despite this not being expressed by the curriculum. Furthermore, the teachers expressed the perception that the teaching of idiomatic expressions typically found within a British or American variety of English could possibly hinder successful communication when pupils find themselves interacting with people who are not native speakers of English. I found that my initial understanding and perceptions concerning the teaching of idiomatic expressions in the English language classroom diverged from the data collected from the interview. The findings showed that the extent and way the LK20 competence aim concerning the use of idiomatic expressions as part of language communication is addressed is more complex than I thought. Moreover, working with this thesis has made me more aware of the influence that the perspectives and beliefs of teachers have in terms of how the different aspects and competence aims of the curricula are addressed.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleThe teaching of idiomatic expressions in upper secondary school after the implementation of the LK20, from the perspectives of English language teachers.
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel