Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorStrand, Mona
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:16Z
dc.date.available2023-04-24T16:10:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111356707:50532001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064574
dc.description.abstractDe store endringene som har skjedd i barnehagesektoren de siste årene har ført til et utvidet kompetansebehov for barnehagens ansatte. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver gir føringer for hvordan eier, styrer og det pedagogiske personalet skal arbeide for at alle barn skal få et barnehagetilbud av høy kvalitet. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer derfor en stadig utvikling av personalets kompetanse for å sikre realisering av rammeplanens intensjoner, der personalets relasjonelle kvalifikasjoner har stor betydning (Kunnskapsdepartementet, 2021). Forskning innad i feltet viser at barnehagepersonalets relasjonskompetanse kan fremme eller hemme barns utviklingsmuligheter. Det vises også til at den ansattes kompetanse og evne til å inngå i positive og sensitive relasjoner til barn er den avgjørende faktoren for kvaliteten i barnehagen. Formålet med denne masteroppgaven er å få en dypere forståelse for hvordan barnehageledere kan drive forbedringsarbeidet fremover i barnehagen. For å belyse dette er det blitt gjennomført kvalitative og kvantitative undersøkelser i begge deloppgavene, en såkalt mixed method, gjennom to problemstillinger; «Hvordan har ledere lagt til rette for og iverksatt «tidlig tilvenning» i barnehagen og hvilke resultater har dette arbeidet gitt?» og «Hvordan opplever personalet i barnehagen arbeidet med utvikling av egen relasjonskompetanse gjennom leken?». Der den overordnede problemstillingen for oppgaven er; «Hvordan kan ledere i barnehagen lykkes i forbedringsarbeidet?» Funn i undersøkelsene viser at det er sammenhenger mellom prosessen og kvaliteten på barnehagetilbudet. Der høy kvalitet på barnehagetilbudet er med på å danne gode læringsarenaer for barna. Gode relasjonsbånd mellom barna og personalet i barnehagen enten det gjelder tilvenning i barnehagen, eller voksnes deltagelse i lek er dette viktig for at barna skal få en trygg tilknytning til personalet i barnehagen. Undersøkelsene viser videre at for å kunne gjennomføre et vellykket forbedringsarbeid må det foreligge en følelse hos de fleste i organisasjonen om at det er nødvendig med en endring. Barnehageleder må være deltagende, tilstede og kjenne sine pedagogers handlingsteorier for å kunne forstå handlingen bak atferden, og gjennom samarbeid kan ny felles handlingsteori skapes.
dc.description.abstractThe major changes that have taken place in the kindergarten sector in recent years have led to an expanded need for competence for kindergarten employees. The framework plan for the kindergarten's content and tasks provides guidelines for how the owner, boards and the pedagogical staff shall work to ensure that all children receive a high-quality kindergarten offer. Quality development in kindergartens therefore entails a constant development of staff competence to ensure the realisation of the framework plan's intentions, where the relational qualifications of the staff are of great importance (Ministry of Education and Research, 2021). Research within the field shows that the relational competence of kindergarten staff can promote or inhibit children's development opportunities. It is also noted that the employee's competence and ability to be part of positive and sensitive relationships with children is the decisive factor for the quality of the kindergarten. The purpose of this master's thesis is to gain a deeper understanding of how kindergarten leaders can drive improvement work forward in kindergartens. To shed light on this, qualitative and quantitative surveys have been carried out in both sub taskings, a so-called mixed method, through two issues; "How have managers facilitated and initiated "early adaptation" in kindergartens and what results has this work yielded?" and "How do the staff in the kindergarten experience the work of developing their own relational competence through the play?" Where the overall problem for the thesis is; "How can kindergarten leaders succeed in the improvement work?" Findings in the surveys show that there are connections between the process and the quality of kindergarten services. Where high quality kindergarten services help to form good learning arenas for the children. Good relationship between the children and the staff in the kindergarten, whether it is adaptation in kindergarten, or adults' participation in play is this important in order for the children to have a safe connection with the staff in the kindergarten. Furthermore, the surveys show that in order to carry out a successful improvement work, there must be a feeling among most people in the organization that a change is necessary. Kindergarten leaders must be participatory, present and know the theories of their educators in order to understand the action behind the behaviour, and through collaboration new common action theory can be created.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleForbedringsarbeid i barnehagen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record