Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorMurtnes, Eirill
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:20Z
dc.date.available2023-04-24T16:10:20Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111356707:51052316
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064577
dc.description.abstractDenne masteroppgava setter søkelyset på skolen doble oppdrag; danning og utdanning. Gjennom teorianalyse, data fra semistrukturerte gruppeintervju og gjenbruk av data fra «Elevundersøkelsen» (2019-2022) har målet vært å utforske hva skolens danningsoppdrag er og hvorfor. Hvordan lærerne ser på dette oppdraget og hvordan lærere mener at skoleledelsen best kan legge til rette for at de skal kunne jobbe med danningsoppdraget og utvikle elevers sosiale kompetanse med det formål å hindre utenforskap og derav negativ sosial reproduksjon. Tidligere utgitt forskning som har fokus på ved elevsentrert skoleledelse har vært relevant gjennom hele prosessen. Sammen med denne forskningen og hvordan overordna del er utformet utgjør det referansegrunnlaget lærernes innspill måles mot. Gjennom denne oppgaven er det mål å få innsikt i skolens overordna del gjennom begrunnelser og samfunnsaktuelle spørsmål og politiske beslutninger. Det blir bekreftet at lærere er opptatt av danningsoppdraget og at de opplever sammenhengen mellom dette og utviklingen av elevenes sosiale kompetanse. Lærerne gir uttrykk for at de avhengig av skolens ledelse for å lykkes med det doble oppdraget. De trenger at skolens ledelse legger til rette for diskusjoner og aktiviteter. Dette for å sikre at skolen oppleves som et profesjonsfaglig felleskap hvor felles verdier reflekteres over og man sammen vurderer og videreutvikler sin praksis (overordna del, pkt 3.5). Studien har avdekket at forskning knyttet til elevsentrert skoleledelse med fokus på danning er svært begrenset. Viviane Robinsons «Elevsentrert skoleledelse» (2011) kan tolkes dithen at skoleledere har mulighetsrom i det å lede lærernes læring og utvikling i å følge opp den delen av skolens doble oppdrag som omhandler danning. Denne oppgaven bekrefter at lærere ønsker at skoleledelsen legger til rette for at profesjons fellesskapet reflekterer over og utvikler både dannings og utdanningsoppdraget.
dc.description.abstractThis master thesis seeks to put the spotlight on the school’s double agenda; bildung and education. Through theory analyses, data from semi-structured group interviews and the reuse of data from «Elevundersøkelsen» (2019-2020) the goal has been to explore this agenda and find the reasons behind it. How teachers define this agenda and how teachers think that school leaders best can accommodate their work with the bildung- agenda, develop student’s social skills, prevent exclusion and thereby negative social reproduction. Previously published research that focuses on student-centred school leadership has been relied on throughout the process. Together with research and how the core-curriculum has been designed it makes up the references the teacher’s input have been measured by. Through this thesis the goal is to get insight in school’s core curriculum through justifications and concerns that have been raised in the society through the years of political decision making. It will be confirmed that teachers are concerned of the bildung-agenda and that they experience a connection between this agenda and the development of social skills. Teachers express that to succeed they are dependent on school leaders. They need school leaders to facilitate discussions and activities. This to ensure that the school is experienced as a professional learning community where shared values are discussed and the teachers evaluate and develop their practice (core curriculum; overordna del, pkt 3.5). The study has revealed that research focusing student-centred school leadership with special attention to the bildung-agenda is rather limited. Viviane Robinson`s” Student-centred school leadership” can be interpreted as a tool if you as a school leader choose to use her dimension “leading teachers learning and development” towards a bildung direction. This thesis confirms that teachers wish that school leaders facilitate the professional learning community in a way that makes them reflect on and develop both the bildung and the educational agenda.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleElevsentrert skoleledelse med fokus på danning
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record