Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSørlien, Kristin Marie
dc.date.accessioned2023-04-24T16:10:27Z
dc.date.available2023-04-24T16:10:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111356707:51018554
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064583
dc.description.abstractLærerne har gjennom mange år i stor grad vært overlatt til seg selv i klasserommet, og selv vært ansvarlig for elever, fag, dilemmaer, utfordringer og mestringsopplevelser (Hattie, 2017; Robinson, 2016). I det nye læreplanverket er lagt betydelig mer vekt på lærernes samarbeid der man skal ta en aktiv del i det profesjonelle læringsfellesskapet for å videreutvikle skolen. Det innebærer å reflektere over verdivalg og utviklingsbehov, og bruke forskning, erfaringsbasert kunnskap og etiske vurderinger som grunnlag for målrettede tiltak (Kunnskapsdepartementet, 2017). I denne masteroppgaven legges et sosiokulturelt læringssyn, der menneskelig samhandling og refleksjoner, er et viktig grunnlag for utviklingsarbeidet (Vygotskij, 2001). Det ses på hvordan skoleledere kan lede utviklingsarbeid i skolen og hvilke faktorer som virker inn på at lærerne gjør det man er enige om at man skal gjøre. Målet har vært at å finne noen handlingssett som har betydning for hvordan skoleledere kan legge til rette for læring og, ikke bare utvikling, men forbedring av eksisterende praksis. Masteroppgaven er basert på tre kvalitative studier. Det tas utgangspunkt i to forskjellige forskningsprosjekt der det ene prosjektet undersøker hvordan rektor kan lede et utviklingsarbeid og skape mer forpliktende samarbeid blant lærerne når det gjelder underveisvurdering. Det andre prosjektet tar for seg hvordan pedagogisk ledelse utføres på skoler som skårer godt på dette, samt samarbeid om undervisning. Prosjektet har tatt utgangspunkt i resultater på undersøkelsen «Kultur for læring», T3. I oppgavens kappe er det sett på utfordringer relatert til forbedringsarbeid i skolen og hvordan skolens ledelse kan legge til rette for lærernes læring og samarbeid om elevenes læring. Funnene tyder på skoleledelse har stor betydning for hvordan lærerne samarbeider og følger opp det man er enige om. Godt lærersamarbeid trenger tydelige rammer og strukturer, samtidig som det må arbeides med relasjoner, gis tillit og fokuseres på faktorer som skaper indre motivasjon hos lærerne. Det indikeres også gjennom funnene at distribuert ledelse er vesentlig både for å frigjøre tid for skolelederen, men også for positiv påvirkning av motivasjon og trivsel hos medarbeiderne.
dc.description.abstractFor many years, teachers have been left to themselves in the classroom, and have themselves been responsible for students, subjects, dilemmas, challenges and coping experiences (Hattie, 2017; Robinson, 2016). The new curriculum in Norway emphasizes cooperation between teachers as essential to take an active part in the professional learning community to further develop the school. That involves reflecting upon values and needs for development, as well as using research, experiential knowledge, and ethical assessments as basis for targeted measures (Kunnskapsdepartementet, 2017). In this master´s thesis the sociocultural view of learning where human relations and reflections are emphasized is an important fundament (Vygotskij, 2001). The thesis reviews how school leaders can lead development in schools, and what factors motivate teachers to do what is agreed. This master`s thesis is based on three qualitative studies. The basis is taken upon two research projects, where one researches how the principal may lead development, and create a more binding cooperation amongst teachers regarding evaluation of teaching. The second project concerns schools that have high scores in pedagogical leadership as well as cooperation in teaching, and how they work to achieve this. The project is based upon results from the study “Kultur for læring”, T3. Challenges related to improvement work in school is discussed in the cape of the thesis, in addition to how the school leadership can facilitate the teachers as well as the students learning. The findings clearly suggest leadership in schools has great impact on the cooperation among teachers, and their reliability. A good teacher-cooperation requires distinct boundaries and structures. In addition, it is important to work on relations, give trust, and focus on factors that create inner motivation for the teachers. The findings also indicate that distributed leadership is essential to relieve time for the school leader, and to create motivation and positive influence among the workers.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUtviklingsarbeid i skolen – systematisk ledelse og bruk av motivasjon eller styrt av politiske føringer og tilfeldigheter
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel