Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGodø Silje Brandtzæg
dc.contributor.authorHölzle Svenja
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110526005:30313978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064682
dc.description.abstractFormål: Formålet med denne studien er å utforske hvilken påvirkning CSR (corporate social responsibility) kommunikasjon har på kundens merkevareoppfattelse, presist merkevarebilde. Design/metode/tilnærming: Forskningen er gjennomført ved bruk av et selvutfyllende spørreskjema med lukkede spørsmål, som ble distribuert på nett. Videre, ble det brukt kvantitativ metode og tverrsnittsundersøkelse, og et kausalt design for oppgaven. Studien har samlet inn data fra Norske konsumenter over 18 år, som resulterte i 145 respondenter som ble innhentet gjennom et bekvemmelighetsutvalg. Deretter ble dataene analysert gjennom faktoranalyser, korrelasjonsanalyser og multippel regresjonsanalyse. Funn: Resultatene av studien viser at kriteriene for CSR kommunikasjon «lokalsamfunnet», «bruk av miljøvennlige materialer» og «redusering av forurensende utslipp og avfall» har en positiv effekt på merkevarebildet. I motsetning har de andre kriteriene «Helse, miljø og sikkerhet», «ingen diskriminering» og «redusere forbruket av ressurser» en ikke signifikant effekt på merkevarebildet. Funnene viser at flere av kriteriene fra den sosiale og miljømessige dimensjonen for CSR kommunikasjon har en positiv påvirkning på merkevarebildet. Konklusjonen er derfor at CSR kommunikasjon har en positiv påvirkning på merkevarebildet. Begrensninger: Denne studien benytter et bekvemmelighetsutvalg, noe som kan påvirke generaliserbarheten til resultatene. Videre er størrelsen på utvalget en potensiell begrensning for studien. En begrensning for studien er også at den ikke inneholder kontrollvariabler, dette må tas med i vurderingen av resultatene. Originalitet: Studien bidrar med bredere innsikt i eksisterende kunnskap innenfor CSR kommunikasjon. Siden det er lite forskning som er gjort i forhold til hvilken innvirkning de ulike kriteriene fra den sosiale og miljømessige dimensjonen for CSR har på merkevareoppfattelsen og merkevarebildet til bedriften, bidrar studien med ny kunnskap innenfor feltene CSR, CSR kommunikasjon og merkevarebygging
dc.description.abstractPurpose- This study aims to examine the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) communication on brand perception, precisely brand image. Methodology/approach- This research uses an online self-completion questionnaire with closed-ended questions. Further, a quantitative and cross-sectional research method and a causal design are applied. This study collected data from Norwegian consumers above 18, which resulted in 145 respondents collected through convenience sampling. The received data was analysed through factor analysis, correlation matrix and multiple regression analysis. Findings- The results of the study show that the CSR communication criteria “local community”, “use of environmentally friendly material”, and “reducing polluting emissions and waste” are positively related to brand image. While the other investigated criteria, “health and safety practices”, “no discrimination”, and “reducing consumption of resources”, did not have a significant influence on brand image. The findings show that the criteria of the social and environmental dimensions influence brand image differently. The results show that effective CSR communication has a positive impact on brand image. Limitations- The study uses convenience sampling, making it more challenging to generalise the results. The size of the sample is a possible limitation. Another limitation is that the study does not include a control variable. Value- This research contributes to the current knowledge of CSR communication. Considering there is little research conducted regarding the criteria of the social and environmental dimensions and their influence on brand perception and brand image, this study extends knowledge about the social and environmental dimensions and their underlying criteria impacting the brand image of a business. Hence, contributing with new insights to the fields of CSR, CSR communication, and branding. Keywords- Corporate Social responsibility (CSR), social CSR communication, environmental CSR communication, brand perception, brand image, social brand image, environmental brand image.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleThe impact of social and environmental CSR communication on brand image
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record