Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEnget, Lars Emil
dc.date.accessioned2023-06-27T16:10:18Z
dc.date.available2023-06-27T16:10:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136491409:115424665
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3073697
dc.description.abstractTittelen for denne masteroppgaven er «Læreres oppfatninger av fysisk aktiv læring i matematikk» og er med et fokus på lærerperspektivet. Problemstillingen for oppgaven er dermed: Hvordan oppfatter lærere på småskoletrinnet fysisk aktiv læring som undervisningsmetode i matematikk? Det teoretiske grunnlaget for forskningen inkluderer definisjoner og modeller om fysisk aktiv læring. I tillegg har det blitt redegjort for to perspektiver som ser på fysisk aktivitet knyttet til faglig undervisning, før det til slutt ble trukket inn relevant matematisk teori. Det er presentert tidligere forskning som også vil inkluderes i drøftingen. For å samle inn datamateriell til å svare på oppgaven er det gjort semi-strukturerte kvalitative intervjuer av lærere. Informantenes erfaringer med bruk av fysisk aktiv læring varierer ettersom hvor mye de bruker undervisningsmetoden. Svarene fra lærerne ble analysert gjennom en tematisk analyse, før resultatene ble diskutert i lys av det teoretiske grunnlaget. Det er redegjort for flere viktige funn i denne forskningen knyttet til problemstillingen. Funnene handler blant annet om hvordan lærerne organiserer fysisk aktive læringsaktiviteter inn i matematikktimer, gjennom for eksempel samarbeidsoppgaver, bruk av konkreter og fysisk aktive pauser fra den faglige undervisningen. I tillegg har det kommet frem tanker om både fordeler og ulemper knyttet til en slik undervisningsmetode. Samtidig har lærerne ytret sine oppfatninger om hvor betydningsfull fysisk aktiv læring kan være for elevene i matematikk.
dc.description.abstractThe title of this master thesis is “Teachers' Perceptions of Physically Active Learning in Mathematics” and focuses on the teacher's perspective. Based on this, the research question for this thesis has been drafted: How do teachers in primary school perceive physically active learning as a teaching method in mathematics? The theoretical framework for the research includes definitions and different forms of physical active learning. In addition, two perspectives on physical activity are related to academic teaching, followed by relevant mathematical theory. At the same time, former studies have been presented which will also be included in the discussion. In order to collect data material to answer the problem statement, semi-structured qualitative interviews were conducted with teachers. The teachers experience with the use of physical active learning varied depending on how much they use the teaching method. The responses from the teachers were analyzed through thematic analysis, before the results were discussed in light of the theoretical framework. Several significant findings have been discovered related to the research questions. The findings include, among other things, how teachers organize physical active learning activities within mathematics lessons, such as cooperative tasks, the use of concrete materials and physically active breaks from academic teaching. In addition, thoughts regarding both the advantages and disadvantages associated with this teaching method have been expressed. Simultaneous, the teachers have conveyed their views of the significance of physical active learning for students in mathematics.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLæreres oppfatninger av fysisk aktiv læring i matematikk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record